Folkehelse

Allergi

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Folkehelse, Emneord

generell infoAllergi er når kroppen reagerer på noko. Det kan vere noko han ikkje har reagert på tidlegare og som andre menneske toler utan problem. Pollen frå plantene sine frøspredning er eit døme. Immunforsvaret oppfattar det som i utgangspunktet ikkje skulle vere trugande for menneskekroppen, som ein potensiell inntrenger.

Bioteknologi

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Folkehelse, Emneord

statBioteknologi er all teknologi som nyttar mikroorganismar, plana-, dyre- og humane celler. Bioteknologiloven skal sikre at medisinsk bruk av bioteknologi utnyttast til beste for menneske i eit samfunn der det er plass til alle.

Fysisk aktivitet

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Folkehelse

generell infoUlike former for kroppsleg utfalding t.d. idrett, mosjon, friluftsliv, lek, trening, trim, kroppsøving og fysisk fostring. m.fl.

Kommunen legg til rette for fysisk aktivitet mellom anna gjennom investering og drift av bygg og anlegg.

Innemiljø

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Folkehelse, Arbeidsliv, Skulemiljø, Emneord

statVerdens helseorganisasjon (WHO) har definert fem inneklimafaktorar. Dei fem faktorane er temperatur, luft, ljos/stråling, lydar/støy og utforming/innredning. I tillegg kjem estetiske og psykososiale tilhøve.

Strålevern

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Folkehelse, Forureining og stråling, Emneord

kommuneForebygging av skadelege påverknaden av stråling på menneske og miljø. Dette gjeld stråling frå radioaktivt stoff, røntgenstråling, partikkelstråling, optisk stråling, radiofrekvent stråling, elektriske og magnetiske felt eller anna stråling med tilsvarande biologisk effekt, og ultralyd.

Støy

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Folkehelse, Forureining og stråling, Emneord

kommuneVert rekna som forurensing og er eit av dei miljøproblemene som rammar flest menneske i Noreg. Dei fire viktigaste støykildene er vegtrafikk, fly, jarnbane og industri.

Vaksine

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Folkehelse, Utanlandsreiser, Emneord

kommuneEin vaksine vert tilført kroppen for å gjere han immun mot sjukdom. Einskilde vaksinar gjeld livet ut, medan andre må gjentakast.