Tekniske tenester

Avløpshåndtering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Tekniske tenester, Emneord

kommuneMottak, transport, rensing og utslipp av avløpsvann

Brannvern og eksplosjonsvern

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Beredskap og sikkerheit, Tekniske tenester, Emneord

kommuneHåndtering av brannfarleg, eksplosjonsfarleg og andre farlege stoff. Til dette høyrer òg transport av farleg gods på veg og jarnbane og førebyggende brannvern. Fyrverkeri er eige emneord.

Brøyting

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Eigedom , Veg og vegtrafikk, Tekniske tenester, Emneord

kommuneSnørydding og vintervedlikehald. Ansvaret for brøyting ligg på han som eig vegen.

Feiing

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Eigedom , Tekniske tenester, Emneord

kommuneVedlikehald og tilsyn av fyringsanlegg. Kommunen har førebyggjande oppgåver som feiing og tilsyn.

Gatelys

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Veg og vegtrafikk, Tekniske tenester, Emneord

kommuneLjos for utandørs trafikkområder som til dømes gater og vegar.

Renovasjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Avfallshandtering, Eigedom , Tekniske tenester, Emneord

kommuneKommunen har ansvar for innsamling av husholdningsavfall. Avfall frå private husholdninger blir regnt som husholdningsavfall. Farleg avfall skal leverast på eigne mottak. Det eksisterer eigne returordninger for avgjorde typar avfall.

Vannforsyning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Tekniske tenester, Emneord

kommuneTransport, rensing og fordeling av vatn til privat og offentleg forbruk.

Veibygging

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Landbruk, Veg og vegtrafikk, Tekniske tenester, Emneord

kommuneDei anleggsarbeida og arbeidsprosesser som må utførast for å byggje veg gjennom terreng med vekslande topografi og geologi. Byggearbeida for sjølve vegen blir gjerne delt inn i under- og overbygningsarbeider, med referanse til planumshøyden for veitraséen.

Veivedlikehold

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Veg og vegtrafikk, Tekniske tenester, Emneord

kommuneVedlikehald av veg skal sikre eit trygt vegnett i samsvar med miljø- og samfunnsinteressene. Vedlikeholdsansvaret ligg på veieier. Renhold, klipping av vegetasjon, brøyting og strøing ligg innanfor vedlikeholdsansvaret.