Kommunal planlegging

Bebyggelsesplan

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Kommunal planlegging, Emneord

kommuneEin detaljplan som fastlegg arealbruk og utforming av bygg og anlegg innanfor eit nærare avgrensa område. Gjeld òg for uteareal.

Kommunal planstrategi

Opprettet 19.02.13 Sist endret 08.04.13 Tema Kommunal planlegging, Samfunnsplanlegging, Emneord

kommuneKommunestyret skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Dette gjelder for hvert valgte kommunestyret, og planen må vedtas senest ett år etter konstituering. 

Planstrategien bør omfatte strategisk viktige valg for kommunen. 

Kommunestyret skal utarbeide og vedta ein kommunal planstrategi. Dette gjeld for kvart  kommunestyret. Eit slikt vedtak skal skje seinast éit år etter konstituering. 

Planstrategien byrd omfatte strategisk viktige val for kommunen.

Kommuneplan

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Kommunal planlegging, Samfunnsplanlegging, Emneord

kommuneEin overordna plan for utviklinga av ein kommune. Bestemmelsene om kommuneplanlegging er hjemlet i plan- og bygningsloven.

Kommuneplanen er todelt. En del omhandler areal og den andre samfunn. For nærmere informasjon om de ulike delene, se lenker under Nettressurser (nedenfor).

Reguleringsplan

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Kommunal planlegging, Emneord

kommuneEin reguleringsplan er eit planverk over eit avgrensa område i ein kommune. Planen skal tydeleg framvise framtidig utnyttelse av området.

Det er to typer reguleringsplan. Områderegulering er i kommunal regi. Detaljregulering kan være både i privat og kommunal regi.

Universell utforming

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Bygging, Innbyggjarrettar, Kommunal planlegging, Samfunnsplanlegging, Emneord

statUtforming av bygg, produkt og område utført på ein slik måte at alle, så langt det er mogleg, kan nytte dei utan behov for tilpasning. Det er eit mål at bygg, produkt og område tek omsyn til variasjonane til mennesket, alder som funksjonsevne.

I henhold til plan og bygningslovens formål, skal universell utforming tas hensyn til allerede under planlegging.