Kjøp og sal

Boligfinansiering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Bygging, Kjøp og sal, Emneord

statStartlån/tilskott som kan gjevast til prioriterte grupper med behov for rimelege lån for å kunne etablere seg i eigen bustad. Ordninga er spesielt tiltenkt unge førstegangsetablerere. Tiltaket gjeld for lån og stønad frå Husbanken, til dømes søknad om bostedslån, startlån.

Eiendomsomsetning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Kjøp og sal, Emneord

statKjøp, sal, overdragelse og erverv av eigedomer.

Tinglysing

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Kjøp og sal, Emneord

statTinglysing er ei offentleg registrering av ei avtale mellom to partar om rettar og plikter som gjeld fast eigedom eller visse typar løsøre. Tinglyste dokument som gjeld fast eigedom blir registrerte i grunnboka.