Eigedom

Adressetildeling

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Eigedom , Emneord

kommuneTildeling av gate- eller vegnavn med husnummer. Alle bustader, fritidsboliger, offentlege bygg og bygg nytta til næringsvirksomhet skal ha ei offisiell adresse. Eventuelle klager blir handsama av kommunen, og endeleg klageinstans er Fylkesmannen.

Bolignummer

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Eigedom , Emneord

kommuneEit unikt bostednummer som består av ein bokstav og fire tal. Bostednummeret skal brukast i flyttemeldinger til folkeregistret og i byggemeldinger.

Bostedsattest

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Eigedom , Flytting, Emneord

statBustadsattest ("bostedsbevis") er ein utskrift frå folkeregistret som viser kva for ei adresse du er registrert med som fast boligadresse. Bustadsattest kan tingast frå skattekontoret.

Brøyting

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Eigedom , Veg og vegtrafikk, Tekniske tenester, Emneord

kommuneSnørydding og vintervedlikehald. Ansvaret for brøyting ligg på han som eig vegen.

Eiendomsregister

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Eigedom , Emneord

statRegister over registrerte eigedomar som kan omsetjast eller blir pantsett. Kvar eigedom i registret har eit gårdsnummer og eit bruksnummer. Ved festetomter, har eiendomene festenummer. Eiendomsregisteret er eit nasjonalt register.

Eiendomsskatt

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Skatt og likning, Eigedom , Emneord

kommuneKommunal skatt eller avgift på ulike former for eigedom. Kommunen avgjer om det skal vere eiendomsskatt i kommunen.

Feiing

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Eigedom , Tekniske tenester, Emneord

kommuneVedlikehald og tilsyn av fyringsanlegg. Kommunen har førebyggjande oppgåver som feiing og tilsyn.

Kommunale avgifter og gebyrer

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Offentlege avgifter, Eigedom , Emneord

kommuneKommunale avgifter er indirekte skattar på tenester som kommunen utøver. Kommunale avgifter er vannavgift, avløpsavgift, renovasjonsavgift, feiergebyrer. Det er den einskilde verksemda som er ansvarleg for innkreving.

Landbrukseiendom

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Eigedom , Landbruk, Emneord

statEigedom som er nytta eller kan nyttast til jordbruk eller skogbruk. Eigedom, eller rettar som ligg til eigedomen, kan ikkje delast utan samtykke frå departementet. Til dette høyrer odel og bo- og driveplikt.

Naturskade

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Eigedom , Landbruk, Emneord

statSkade som har si årsak i ei naturulykke, som for eksempelt flom, storm, ras eller skred. 

[12  >>