Bygging

Boligfinansiering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Bygging, Kjøp og sal, Emneord

statStartlån/tilskott som kan gjevast til prioriterte grupper med behov for rimelege lån for å kunne etablere seg i eigen bustad. Ordninga er spesielt tiltenkt unge førstegangsetablerere. Tiltaket gjeld for lån og stønad frå Husbanken, til dømes søknad om bostedslån, startlån.

Byggekostnad

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Bygging, Emneord

statDei kostnadene som følgjer av innsatsfaktorene arbeidskraft, materialar, maskiner, transport, m.m i samband med ein byggeprosess.

Byggesak

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Bygging, Emneord

kommuneByggesak omhandlar løyve og dokumentasjon i samband med oppføring eller endring av eit bygg. Døme kan vere byggemelding eller nabovarsel.

Ferdigattest

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Bygging, Emneord

kommuneFerdigattest er eit dokument frå bygningsmyndighetene som stadfestar at eit byggearbeid er ferdig, og at arbeidet er utført i samsvar med gjeldene vedtak og regelverk. Ein ferdigattest stadfestar avslutta byggeperiode. 

Det er naudsynt å ha byggeattest før ein tek eit aktuelt bygg i bruk.

Gravemelding

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Bygging, Emneord

statGravemelding er ei melding om at det skal utførast graving på offentleg grunn, og all graving må gravemeldes. Ein leverer gravemelding til kommunen. Graving kan ikkje starte før det er gjeve løyve frå kommunen.

Midlertidig brukstillatelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Bygging, Emneord

kommuneMellombels bruksrett er eit løyve gjeve av kommunen før eit nybygg/tilbygg er ferdigstilt og har motteke ”ferdigattest”. Med ein mellombels brukstillatelse blir gjeve det løyvet til at eit bygg kan nyttast før ”ferdigattest” skrivast ut.

Universell utforming

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Bygging, Innbyggjarrettar, Kommunal planlegging, Samfunnsplanlegging, Emneord

statUtforming av bygg, produkt og område utført på ein slik måte at alle, så langt det er mogleg, kan nytte dei utan behov for tilpasning. Det er eit mål at bygg, produkt og område tek omsyn til variasjonane til mennesket, alder som funksjonsevne.

I henhold til plan og bygningslovens formål, skal universell utforming tas hensyn til allerede under planlegging.