Barnehage

Barnehageplass

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Barnehage, Emneord

kommuneBarnehage er eit pedagogisk tilbod til born under skulealder. Alle born som fyllar éit år innan utgangen av august det året det blir søkt om barnehageplass, har rett til plass. Born som er født frå og med september har rett til barnehageplass frå august det påfølgjande året. 

Barnepark

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barnehage, Emneord

kommuneEin barnepark er ei verksemd med ein eller fleire tilsette. Det er ingen krav til pedagogisk kompetanse hos personalet i ein barnepark. Det er avgrensa åpningstid i barneparkar.

Etablering av barnehage

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barnehage, Næringsutvikling, Emneord

kommuneEtablering av familiebarnehage og ordinær barnehage. Det er kommunen som godkjenner barnehagar. Barnepark er eige emneord.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barnehage, Grunnskuleopplæring, Psykisk helse, Vidaregåande opplæring, Emneord

kommuneDen pedagogisk-psykologiske tenesta (PPT) er ei kommunal teneste med heimel i Opplæringslova. Målgruppa for Pedagogisk-psykologisk teneste er born, ungdom og elevar som ikkje har eller ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.