Barne- og familievern

Barnevern

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Barne- og familievern, Emneord

kommuneOmsut for born og oppseding av born er i første rekkja ansvara til foreldra. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp. Det kan til dømes vere behov for hjelp på grunn av ein vanskeleg livssituasjon. Her kan barnevernet kome inn for å bistå born og familiar slik at born og unge blir sikra omsut, tryggleik, gode levekår og utviklingsmuligheter.

Barnevern er ein kommunal oppgåve.

Besøkshjem

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barne- og familievern, Emneord

kommuneBesøksheim er heilt vanlege heim der born og ungdom kan kome på besøk. Kor ofte ein mottek besøk avtalast, men det er ofte snakk om helgebesøk og einskilde feriedagar.

Familievern

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Barne- og familievern, Samliv, Emneord

kommuneOffentlege og kyrkjelege rettledningstenester som gjev hjelp og råd i konfliktane til alle slag og krisar i familieforhold. Kontora skal godkjennest av Barne- og likestillingsdepartementet.

Fosterhjem

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barne- og familievern, Emneord

kommuneEit fosterheim tek imot born når barneverntjenesten har vedteke at det skal igangsetjast eit hjelpetiltak eller i samband med ein omsorgsovertakelse. Kommunen har ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med heimen. Du vil få naudsynt opplæring.

Overgrep

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barne- og familievern, Emneord

statEit overgrep vil seie at eit menneske krenkjer rettane til eit anna menneske. Overgrep kan ramme begge kjønn i alle aldrar.

Tvangsekteskap

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barne- og familievern, Emneord

statTvangsekteskap er nemninga på eit arrangert ekteskap som blir gjennomført på trass av at ein eller begge partar motset seg ekteskapet.