Barn og foreldre

Adopsjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Barn og foreldre, Emneord

statAdopsjon er eit skifte av eit barn juridiske foreldreskap. Foreldreansvaret blir flytta frå dei biologiske foreldra til barnet til adoptivforeldra. Formålet med adopsjon er i første rekkja å gje eit godt og varig heim til eit barn som dei biologiske foreldra ikkje kan ta hand om.

Arv og gaver

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Skatt og likning, Dødsfall, Emneord

fylkeArv- eller gåvemelding skal sendast til kemnerkontoret i det fylka der arvelateren (han ein arvar frå) eller giveren bur.

Barnebidrag

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Emneord

statBarnebidrag er eit bidrag til han som har hovedomsorgen for eit barn når foreldra ikkje bur saman. Bidraget tek utgangspunkt i kva det kostar å ha eit barn, inntekta til begge foreldra og den tida som foreldra har samvær med barnet.

Barnetrygd

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytingar, Emneord

statBarnetrygd vert som hovedregel gjeve automatisk for alle born under 18 år som blir født i Noreg. Barnetrygden utbetalast til mor, med mindre foreldra gjev melding om at far skal ha barnetrygden utbetalt til seg. Foreldre som har inngått skriftleg avtale om delt bustad for barnet kan velje å dele barnetrygden.

Engangsstønad

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytingar, Emneord

statKvinner som ikkje har opparbeidt rett til forelderpenger får utbetalt engangsstønad ved fødsel eller adopsjon av born. Foreldrepenger, kontantstøtte, omsorgspenger, stønad til einsleg forsytar og adopsjon er alle eigne emneord.

Farskap

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Emneord

statDet skal fastsetjast farskap for alle born som blir født i Noreg. Regelverket om fastsetting og endring av farsskap finne sin i barneloven.

Foreldrepenger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytingar, Emneord

statForeldrepengar skal sikre inntekt for foreldre i samband med fødsel og adopsjon. Det er ein føresetnad at han som mottek foreldrepengar har omsuta for barnet og ikkje er i arbeid.

Foreldrepermisjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Barn og foreldre, Permisjonsordningar, Emneord

statPermisjon frå arbeid for mor og far i samband med fødsel og adopsjon.

 

Kontantstøtte

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Økonomiske ytingar, Emneord

statDu kan få kontantstøtte for born mellom éit og tre år eller adoptivborn som ikkje har byrja på skulen.Kontantstøtten skal bidra til at familiane sjølv kan ta større del av omsuta for eigne born. Du kan velje om du sjølv vil ha heltidsomsorg for barnet, eller i kva for ei grad du vil overlate omsuta for barnet til andre, uavhengig av korleis tilsynet blir ordna.

Lekeplass

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Fritid, Emneord

kommuneEit avgrensa område utandørs som er lagt til rette for at born kan leke.

[12  >>