Arbeidssøking og rekruttering

Dette er ikke en kommunal tjeneste, men andre som står ansvarlig for å levere. Tjenestene under "Arbeid" er i hovedsak levert av NAV.

Arbeidsmarkedstiltak

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Arbeidssøking og rekruttering, Emneord

statArbeidsmarkedstiltak er eit av arbeidsmarkedspolitikkens viktigaste verkemidla for å fremje eit velfungerende arbeidsmarked. Arbeidsmarkedstiltak skal bidra til økt yrkesdeltakelse, redusert ledighet og til å motvirke utstøting ved å hjelpe personar med problem i arbeidsmarkedet til arbeid og aktivitet.

Arbeidssøking

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Arbeidssøking og rekruttering, Emneord

statTil dette høyrer registrering som arbeidssøjkar (sjølvbeteningsteneste). Ikkje medrekna registrering av CV hos t.d. Nav; sjå emneordet CV.

Arbeidstillatelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Innvandring og innreise, Arbeidssøking og rekruttering, Emneord

statAlle utlendingar, med unntak av danske, svenske, finske og islandske statsborgarar, må i utgangspunktet ha arbeidstillatelse for å ta arbeid eller drive ervervsvirksomhet i Noreg. For EØS-borgarar og deira familiemedlemmer er det gjeve ein utvida og enklere tilgjenge til å ta opphald og arbeid i Noreg som følgje av EØS-avtala.

CV

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Arbeidssøking og rekruttering, Emneord

statCurriculum vitae. Opplysningar om utdanning og tidlegare arbeid. Medrekna registrering av CV hos t.d. Nav. Arbeidssøking er eige emneord.

Rekruttering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Arbeidssøking og rekruttering, Emneord

statArbeidsgjevarar med rekrutteringsbehov kan kontakte NAV for å få hjelp til finne fram til arbeidstakarar til både faste og mellombelse jobbar

Vikarformidling

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Arbeidssøking og rekruttering, Emneord

statSkaffe person som mellombels tek over ei stilling for ein annan.

Yrkesautorisasjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Arbeidssøking og rekruttering, Emneord

statRett til å praktisere eit yrke.