Arbeidsliv

Dette er ikke en kommunal tjeneste, men andre som står ansvarlig for å levere. Tjenestene under "Arbeid" er i hovedsak levert av NAV.

Arbeidsavtale

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statDet skal inngåast ein skriftleg arbeidsavtale i alle arbeidsforhold. Dette gjeld uavhengig av om det er ei fast stilling eller ein mellombels ansettelse, og uavhengig av kor lang tid arbeidsforholdet skal vare. Avtala skildrar arbeidsgiver og arbeidstaker rettane sine og pliktar.

Arbeidsgiver

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statArbeidsmiljøloven definerer arbeidsgjevar som kvar og ein som har tilsett arbeidstaker for å utføre arbeid i si teneste. Arbeidsgjevar kan få hjelp med rekruttering og omstilling hos NAV arbeid.

Arbeidsmiljø

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statArbeidmiljø er definert i arbeidsmiljøloven og gjeld alle arbeidstakere, unntatt sjøfart og fiske som er regulert i eigne forskrifter.Loven inneheld bestemmelser om kva for plikter arbeidsgiver og arbeidstaker har når det gjeld å sørge for eit forsvarleg arbeidsmiljø.

Arbeidstid

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statArbeidsmiljøloven definerer arbeidstid som den tida ein arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiveren. Loven set avgrensingar for kor lang den daglege og vekentlege arbeidstida kan vere, og for når på døgnet arbeidstida kan plasserast.

Arbeidstvist

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statArbeidstvist er ein tvist mellom ein arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening og ei fagforeining om løns- og andre arbeidsvilkår. Arbeidstvist kan gjelde usemje om gyldigheten, eksistensen eller forståinga av ein tariffavtale, då betegnes den rettstvisten; eller han kan gjelde krav om skiping av tariffavtale eller endringar i innhaldet av ein tariffavtale som lauper ut, då betegnes han interessetvist.

Ferie

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statAlle arbeidstakarar har krav på fire veker pluss ein dags ferie kvart kalenderår. Mange har også krav på ei femte ferieveke. Den er ikkje lovbestemt, men ein del av lønnsoppgjeret mellom partane i arbeidslivet. Om ein får utbetalt lønn i ferien er avhengig av om ein hadde inntekstgivande arbeid året før. Feriepengar er eige emneord.

Hovedavtalen

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statHovedavtalen har som formål å vere grunnlaget for arbeidstakernes rett til å ta del i viktige avgjerd. Hovudavtalen gjeld ved sida av mellom anna tjenestetvistloven, tjenestemannsloven og arbeidsmiljøloven.

Inkluderende arbeidsliv

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statIA er forkortinga for ”eit inkluderande arbeidsliv” og stammar frå Intensjonsavtalen om eit meir inkluderande arbeidsliv, som er inngått mellom partane i arbeidslivet og regjeringa.

Innemiljø

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Folkehelse, Arbeidsliv, Skulemiljø, Emneord

statVerdens helseorganisasjon (WHO) har definert fem inneklimafaktorar. Dei fem faktorane er temperatur, luft, ljos/stråling, lydar/støy og utforming/innredning. I tillegg kjem estetiske og psykososiale tilhøve.

Mobbing

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Arbeidsliv, Psykisk helse, Skulemiljø, Emneord

statMobbing er når ein person gjentekne gonger blir utsett for negative handlingar frå andre. Det kan dreie seg om trakassering, plaging, utfrysing og liknande.

[12  >>