nonlenfrdeites

Informasjonsbrev 16.01.2017

Publisert . Sist endret . Posted in VA Velia

INFORMASJON OM VASSPOSTAR I VELIA

Etter avtale med Bortelid Utmarkslag vil vi informere om at to av vasspostane i Velia er mellombels ute av drift. Vasspost nr 71, som ligg ute ved Panoramavegen/parkeringsplass, skal vere i drift i heile perioden. Vasspost nr 70 og 69 (sjå kart) vil vere ute av drift i anleggsperioden.

Vi beklagar ulempene dette fører med seg.

Etter anleggsfasen er tanken å etablere ein vasspost omtrent midt i feltet, men endeleg plassering er ikkje endeleg avklart.

For fleire spørsmål vedkommande vasspostar og plassering kan dykk ta kontakt med Bortelid Utmarkslag:

tlf 405 21 000

pdfFullstendig informasjonsbrev med kart

Informasjonsbrev 21.11.2016

Publisert . Sist endret . Posted in VA Velia

INFORMASJON OM UTBYGGING AV VATN OG AVLØP I VELIA

Visar til brev datert 31.05.16 med informasjon om arbeid med å legge vatn og avløp (VA) i Velia.
Kopi av informasjonsbrevet ligg vedlagt.
Kommunen har no inngått kontrakt med TT Anlegg AS for arbeida med å legge vatn og avløp traseane. Kart som visar VA anlegget ligg vedlagt. Planlagt byggestart er veke 48. Dato for ferdigstilling av VA anlegget er satt til 1/9- 2017. Etter denne datoen er kommunen ferdig med sitt arbeid, men det vil fortsett vere arbeid med veger, tomter mm. som det er grunneigar/utbyggjar som skal syte for.

All informasjon som sendast ut vil bli lagt ut på kommunen si heimeside: www.aseral.kommune.no
Informasjonsbrev, større kart mm. finner du under eigen «knapp» til høgre merka med «VA Velia».

Kommunen legger hovudleidningar for vatn og kloakk. Jamfør førre brev kan dykk bestille tilkoplingspunkt slik at det leggast klart stikk ut av hovudgrøfta. Leidningar ut frå hovudleidningen vert private stikkleidningar som dykk sjølv må syte for. Legging av stikkleidningar er søknadspliktig.

Følgjande dokumentasjon må sendast innved søknad om å legge inn vatn og kloakk:
- Søknadsbrev/mail. Kort omtale av kva som skal gjerast.
- Erklæring frå grunneigar og eventuelle naboar med samtykke til å legge, drifte og vedlikehalde leidningane.
- Erklæring om ansvarsrett for entreprenør.
- Erklæring om ansvarsrett for røyrleggjar (når det skal leggast inn i hytta).
- Kart der leidningane som skal leggast er teikna inn.

Etter kvart som fleire detaljar må avklarast takast dette opp direkte med dei det gjeld.

Dette informasjonsskrivet er sendt til den heimelshavar som står registert fyrst i matrikkelen. Dette går etter alfabetisk rekkefølgje. For dei av dykk som er fleire som eig hytta, ber vi om at dykk sender denne informasjonen vidare.

 

pdfInformasjonsbrev 31.05.2016

pdfInformasjonsbrev 21.11.2016

pdfReguleringsføresegner Velia

pdfVA-plan

pdfPlankart 

Informasjonsbrev 31.05.2016

Publisert . Sist endret . Posted in VA Velia

 INFORMASJON TIL HYTTEEIGARAR I VELIA

Åseral kommune skal i samarbeid med grunneigar, Knut Repstad, og utbyggjar, Bortelid Eiendomsutvikling AS, legge vatn og avløpsleidningar i Velia i samband med realisering av reguleringsplanen. Hovudtraseane går frem av vedlagt kart. Gjer oppmerksam på at det kan bli mindre endringar av trasear og plassering av kummar. 

Nabovarselet gjeld legging av vatn og kloakk som kommunen skal stå for og opparbeiding veg som utbyggjar sitt ansvar. 

Framdrift
Hytter som kan kople seg på denne leidningen vil få tilsendt informasjon om dette og bli fakturert tilkoplingsavgift når traseen er klar for å kople seg på. Tilkoplingspunkt og stikkleidningen frå hovudleidningen til hytta må kvar enkelt abonnent koste. 

Vi planleggjar å starte utbygginga hausten 2016. Nærmare framdrift vil vi kome nærare tilbake til. Dette vil mellom anna vere avhengig av anbod mm. 

Kommunen har engasjert Rambøll Norge AS avd. Kristiansand til å prosjektere anlegget for oss. Det er ei føresetnad for utbygging at utbyggingsavtale mellom grunneigar/utbyggjar og kommunen går i orden.

Obligatorisk tilkopling
Kommunestyret i Åseral vedtok 30. juni 2011 å gjera det obligatorisk at hytter i områda Bortelid, Ljosland og Eikerapen skal vera tilkopla til offentleg anlegg for vatn og kloakk. 
Dersom stikkleidningen frå hytta til hovudleidningen blir å kosta meir enn kr 125 000,- inkl. mva (2011 kr), vil hytta vera mellombels unnateke frå denne ordninga. I mars 2016 utgjorde dette kr 143 000,- inkl. mva. 

Kommunestyret vedtok og at hytteeigarar som ikkje ønskjer å legge inn vatn og kloakk no kan vente med dette fram til:
- Det skjer eit eigarskifte eller generasjonsskifte
- Hytteeigaren ønskjer å gjere eit arbeid på hytta som krev byggeløyve

Vilkåret for å vente med den fysiske tilkoplinga er at hytteeigaren betaler tilkoplingsavgift for vatn og kloakk. For 2016 er tilkoplingsavgifta kr 46 239,- for kloakk og kr 46 239,- for vatn, (inkl. mva). Tilkoplingsavgifta kjem i tillegg til kostnaden med stikkleidningen. 

Vasspostar
Utbygging av offentleg vatn og kloakk i området vil påverke vasspostane og nettet til desse. Åseral kommune og Bortelid Utmarkslag ønskjer på sikt å fase ut vasspostane litt etter litt i dei områda der det leggast til rette for offentleg vatn og avløp. For dette området som det no skal byggjast ut vatn og avløp, må det påreknast at det kan bli lenger avstand mellom vasspostane. Vasspostane vert utstyrt Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 38 28 58 00 Internett: www.aseral.kommune.no Åseral servicekontor Gardsvegen 68, 4540 Åseral Telefaks: Bank kto.: 38 28 58 01 3148 07 02142 E-post: Org.nr.: 964 966 842 med vassmålarar. Bortelid Utmarkslag til gi nærare informasjon om kor vasspostane kjem seinare. Følg med på Bortelid Utmarkslag sin heimeside: www.bortelid.no

Vi tilrår alle hytteigarar, sjølv om dei ikkje skal koplast på no, å kjøpe eit tilkoplingspunkt. Dette tilbyr kommunen for kr. 10 000 ,- inkl. mva. Det leggast då klart koplingspunkt ut av hovudgrøfta, slik at hyttane får eit definert punkt som er merket og målt inn. Bestilling av tilkoplingspunkt gjer ein ved å sende e-post til: Merk: Tilkoplingspunkt «Velia». 

Det vil bli gitt meir konkret informasjon etter kvart.