nonlenfrdeites

100 % engasjement som planleggar innan kulturminne og arealplan i Audnedal, Hægebostad og Åseral kommunar

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Stillinga er knytt til ei felles satsing i indre Agder for å styrke kapasitet og kompetanse på planarbeid. Dette er eit samarbeid mellom Hægebostad, Audnedal og Åseral kommunar og Vest-Agder fylkeskommune. 
Me søkjer ein planleggar som kan samarbeide og få folk med seg, kan organisere og gjennomføre plan- og utviklingsarbeid, tenke nytt og vere tydeleg.
Stillinga er organisert etter vertskommunemodellen, der Åseral er vertskommune. Engasjementet varer til 31.12.2019.

Kvalifikasjonar:

 • Relevant høgskule-/universitetsutdanning
 • Relevant praksis

Nyutdanna vil òg bli vurdert.

Stillinga vil i hovudsak innebere arbeid med kulturminneplanar, reguleringsplanar og stadutvikling. Anna plan- og utviklingsarbeid må påreknast.

Vi ønskjer ein planleggar som:

 • er sjølvstendig, løysingsorientert, fleksibel og engasjert
 • taklar omstillingar og har gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • har god IKT-kompetanse

Vi kan tilby:

 • ei interessant og krevjande stilling med høve til å ta i bruk brei fagkompetanse
 • eit aktivt og positivt arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid
 • løn etter avtale og god pensjonsordning

I stillinga må det påreknast ein del reiseverksemd. Det er derfor ein føresetnad at den som vert tilsett har førarkort og disponerer bil.

Tilsetting
Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar og motivasjon for denne type arbeid.
Tilsetting skjer i samsvar med gjeldande lover, reglar og avtaleverk.

Kontaktpersonar
Spørsmål om stillinga kan rettast til kommunalsjef Astrid Marie Engeli (tlf. 476 58 969) eller einingsleiar Hilde Stuestøl Berg (tlf. 950 56 310)

Søknad
Søknad og CV kan du berre sende ved å bruke elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 4. april 2018

 

Søknad om vaksenopplæring skuleåret 2018/2019

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Vaksenopplæringa i Åseral kommune tilbyr/samarbeider med andre kommunar om norskopplæring og opplæring i grunnskulefag.

 

1. Opplæring i grunnskulefag

Etter opplæringslovens § 4A-1 kan vaksne ha rett til gratis opplæring som fører fram til grunnskuleeksamen.

Grunnskuleopplæring vil bli gitt i ein anna kommune.

 

2.Søknad om vaksenopplæring etter § 4A-2. Spesialundervisning på grunnskulens område

Opplæringslova § 4A-2:

”Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning.»

 

3.Søknad om vaksenopplæring etter § 4A-2-punkt 2. Spesialundervisning på grunnskulens område – grunnleggjande dugleik

Opplæringslova § 4A-2:

”Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning.»

Grunnleggjande dugleik er evna til å meistre:

 • Grunnleggjande kommunikasjonsdugleik
 • Grunnleggjande lese- og skrive – og reknedugleik

 

4. Norskopplæring for arbeidsinnvandrarar

Det er norskopplæring for arbeidsinnvandrarar hausten 2018. Opplæringa kostar kr 578,- pr. mnd + materiell. Undervisninga vil vere to kveldar i veke , på 2 undervisningstimar a`45 min.

Blir starta opp viss det er nok søkarar.

Søknadsfristar og skjema:
Søknader til hovudopptak for neste skuleår må vere kommunen i hende seinast 1.mai. Opptak kan og gjerast andre tidspunkt gjennom året.

Ta eventuelt kontakt med Vaksenopplæringa v/Marit R. Uleberg for informasjon.(38 28 59 70).

E-post:

Søknadsskjema finn du på kommunen si heimeside www.aseral.kommune.no.

Søknadsfrist 1.mai 2018. Søknad skal sendast til Åseral servicekontor, Gardsvegen 68, 4540 Åseral

 

pdfSøknadsskjema_4A-1

pdfSøknadsskjema_4A-2.2.

pdfSøknadsskjema_4A-2.

pdfSøknadsskjema_Norsk_arb_innv_-eng_versjon.

pdfSøknadsskjema_Norsk_arb.innv_-_haust_2018

Digital post for fleire tenester!

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Kommunen ønsker å tilby sikker og enkel digital postgang til de som ønsker det. Derfor innfører vi nå digital post for enda flere tjenester, og fremover blir dette altså tilgjengelig for saksgangsdokumenter fra barnevernet, for flere helse- og omsorgstjenester, voksenopplæring og flyktning. Det vil si at vi sender ut brev som går til den digitale postkassen til de som har det, og som printes og sendes i post for alle andre. Dersom digitalt sendte brev ikke leses innen 2 dager, printer vi disse og sender de i post.

Mer informasjon om løsningen finner du her: https://www.norge.no/nb/om-digital-postkasse

Kommunen er allerede i gang med digital post for flere tjenester, og det er viktig for oss at alle mottakere holder sin kontaktinformasjon oppdatert. Først da blir tjenesten så god som den kan være - både for oss og for deg som bruker. Dersom du ikke registrerer en digital postkasse, så får du altså brevene fra oss i postkassen din som vanlig. Med en digital postkasse får du en sikker løsning for å motta og oppbevare viktig post digitalt, slik som brev med vedtak, helseopplysninger eller annen sensitiv informasjon. Det offentlige kan ikke bruke vanlig e-post til å sende slik informasjon.

Kommunen innfører samtidig digitalt arkiv for de nevnte tjenestene, slik at vi får en smidigere saksbehandling og enklere tilgang til det som ligger i arkivet vårt. For oss er disse to endringene en viktig digitalisering, og vi gleder oss over å at det gjør vårt tilbud til deg som innbygger og bruker enda bedre!

Eigedomsskatt i Åseral kommune

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Eigedomsskattelista er lagt ut på eigedomsskattekontoret i Åseral kommune onsdag 28. februar 2018

Klageadgang:
Skattytaren kan klage på den utskrivne eigedomsskatten jf. eigedomsskattelova kapittel 6.

Klaga må gjevast inn skriftleg til eigedomsskattekontoret innan seks veker frå det seinaste tidspunktet av den dagen det vart kunngjort at eigedomsskattelista var utlagd eller dagen skattesetelen vart sendt i samsvar med § 14. Klage over verdet kan bli fremja kvart år i samband med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år.

Klagen sendes til:
Åseral kommune eigedomsskattekontoret, Gardsvegen 68, 4540 ÅSERAL