nonlenfrdeites

SMIL – spesielle miljøtiltak i landbruket – søknadsomgong 2018

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapa til jordbruket, samt redusere forureininga frå jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanleg jordbruksdrift. Eit viktig siktemål med ordninga er å få til ein meir målretta innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringar og målsetjingar.

Frå 2016 var det endringar i SMIL-ordninga. Det kan nå også gis tilskot til eiger av landbrukseigedom dersom det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseigendomen det søkes SMIL-tilskudd for.

Det må søkjast på eige søknadsskjema. Du kan laste det ned sjølv på https://www.slf.dep.no/no/dokumenter/skjema?q=smil&servicekey=
Det er utarbeidd strategi og retningsliner for SMIL – arbeidet i Åseral. Desse kan du finne på kommunen si heimeside.

Når det gjeld verna bygningar så skal ein søkje gjennom Kulturminnefondet sjå lenkje her:
http://kulturminnefondet.no/soknad/

 

Frist for søknad er 1.november for begge ordningane.

I Lordens fotefar - utstillingsopning og filmpremiere

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

VELKOMEN TIL MINNE!

Lord Edward Salvesen og familien Salvesen har vorte ein del av Åseral si historie. Den skotske adelsmannen har ikkje berre vore ansvarleg for å reise Lordehytta, Åserals kjende landemerke og ynda turmål. Familien Salvesen dreiv stort i skipsindustrien, og fekk innlandsfolk i Åseral til å trekke ut i verda som kvalfangarar. Deira investering i Åseral som destinasjon fekk óg fart på turismen i bygda.

Lord Edward Salvesen og familien Salvesen har satt sine fotavtrykk i Åseral si historie.

Me inviterer deg til Minne kultursenter for å fylgje ”I Lordens fotefar”.

Gå ikkje glipp av premierearrangementet sundag 10. september frå kl. 12:00.

Filmframsyning kl. 12:30, 14:00, 15:30 og 17:00, og matservering. 

Utstillinga og filmen kan du og sjå heile haust i vår vanlege opningstid, onsdag - fredag, kl. 10.00 – 16:00.

Drøftingsmøte med tema ÅSERAL OMSORGSBYGG

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Kommunalutvalet samtalte om ÅSERAL OMSORGSBYGG i møtet 4. september. Konklusjonen vart at ordførar skulle kalle inn til eit arbeidsmøte/drøftingsmøte der vi berre har dette temaet. Vi kunngjer møtet slik at formalitetane er på plass, men møtet blir for medlemane i kommunestyret.

Møtet blir torsdag, 14. september kl. 18.00 (kommunestyresalen).
I løpet av fredagen vil de få sendt ut ulike papir i saka.

Minner om kva som tidlegare er signalisert i samband med handsaminga:
- 18. september Møte i HOL/HDU.
- 26. september Møte i KOU.
- 28. september Kommunestyremøte.

Etter handsaminga i KST 28/9 har vi tida fram til torsdag, 30. november. Den datoen må vi leggje inn eit ekstra kommunestyremøte. Då må vi gjere vedtak i høve til søknad til Husbanken, men kommunestyrerepresentantane må hugse på at kommunestyret kan «seie nei» i dette møtet (30.11).

Ordførar er klar over at tala presentert på folkemøtet gjer saka endå meir krevjande. Vonar at eit arbeidsmøte kan vere eit steg i rett retning. Det er avgjerande at alle i KST får arbeidd seg inn i saka. Viss eg hugsar rett gjorde vi noko tilsvarande i kommunereformsaka.

Ordførar legg opp til å få sendt dykk prosjektrapport og aktuelle teikningar i løpet av komande fredag.
Ta kontakt viss spørsmål.

Mvh
Oddmund Ljosland
Ordførar

Tilgang på digitale kart

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Vi har nå fått ny kartløysing i kommunen; KOMMUNEKART
Lenke til den nye kartløysinga: https://www.kommunekart.com/klient/Aseral/situasjonskart

Her kan du til dømes skrive ut kart på papirformat eller på PDF til den enkelte bygge- delesak.
Her kan du og få opp kva området er regulert til, gjere påteikningar og måle avstandar og areal. 

Prøv og ut kartAppen; Kommunekart. Denne finn du i App-store

Meir informasjon om dei ulike karttenesta me har tilgjengeleg, finn du her på vår heimeside under fana "Mi side/Kart".

Søknad om stipend og priser

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Fylkeskulturpris og frivillighetspris

Fylkeskulturprisen og frivillighetsprisen for arbeid med barn og unge, tildeles personer eller organisasjoner for framragende kulturell – og/eller frivillig innsats.

Stipend
Vest-Agder fylkeskommune tildeler årlig disse stipendene:
4 kunstnerstipend, to arbeidsstipend og ett utvekslingsstipend for kunstnere. I tillegg tildeles tre idrettsstipend.

For mer informasjon: www.vaf.no/tjenester/kultur
Søknadsfrist: 1. oktober