nonlenfrdeites

Møte i Kvinesdal vedkomande besøkstrategi er flytta!

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Syner til innbyding sendt ut 27. oktober. På grunn av at få har meldt seg på møtet i Kvinesdal 29. november vert dette flytt til Valle rådhus 7. desember kl. 18.00. Ønsker du å delta på møte om besøksstrategi kan du altså møte anten på Forsand rådhus 22. november kl. 18.00 eller Valle rådhus 7. desember kl. 18.00.

Til møtet i Forsand og Valle har fleire av dykk allereie meldt seg på. Andre som ønskjer å delta må gi meg attendemelding i godt tid før møta.

Mvh

Jørn Haug
Verneområdeforvaltar SVR
Tlf. 95 20 70 83

 

 

Melding om vedtak - godkjenning av reguleringsplan for Stubben - Bortelid Fjellgard

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Åseral kommune vedtok i møte den 09.11.2017 jamfør plan- og bygningslovas §12-12 detaljreguleringsplan for Stubben og Bortelid fjellgard med tilhøyrande planomtale, føresegner og plankart med dei justeringar som kjem fram i saka.

Alle relevante dokument blir lagt ut på heimesida til kommunen, www.aseral.kommune.no

Kommunestyret sitt vedtak kan i medhald av plan- og bygningslova §§ 12-12 og 1-9 påklagast til departementet. Klagen skal setjast fram skriftleg og sendast Åseral kommune, Eining for drift og utvikling, Gardsvegn 68, 4540 ÅSERAL innan 30 dagar frå kunngjering.

Krav om erstatning eller innløysing må setjast fram innan 3 år frå denne offentlege kunngjeringa av vedtaket, jf. plan- og bygningslova §§ 15 og 2.

Eventuelle krav må setjast fram skriftleg til Åseral kommune.

 

Eining for Utvikling


pdfBest._Bortelid_Fjellgard_godkjent_9.11.17.pdf

pdfPlanbeskrivelse_09.11.17_Fjellgarden.pdf

pdfplankart_Stubben_BortelidFjellgard_06_04_2017.pdf

pdfProtokoll_KST_09.11.17.pdf

pdfRapport_Stubben_og_Bortelid_Fjellgard_-_20170516.pdf

pdfRos_Bortelid_060417.pdf

Forfattarbesøk 29.11.17: Krimforfattar Jan Mehlum

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Onsdag 29. november kan du bli betre kjend med krimforfattar Jan Mehlum. Han fortel frå forfattarskapet sitt og tek deg bak scenene til hovedkarakteren, Tønsberg-advokaten Svend Foyn.

Den siste boka hans "To komma åtte sekunder", kom i 2016. Boka er den sekstande frittståande romanen i serien med Foyn.

Aftenposten skildrar stilen hans slik i sin omtale av "En nødvendig død":
"Ellers er hans penn også denne gang seg selv lik - snedigheten, lunheten, det tørre vidd, fremfor alt sjarmen - signaturen er umiskjennelig."

På Åseral bibliotek kl. 18:00. Entré kr. 30,-

Enkel servering. 

Besøksstrategi for SVR - innbyding til regionale møte

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Verneområdestyret for verneområda i Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR) har sett i gong arbeidet med besøksstrategi for verneområda. Besøksstrategien er ein plan for informasjons- og tilretteleggingstiltak i og inn mot verneområda. Det er peika ut følgjande fire målesttinger for arbeidet:

- Legge til rette for å gje vitjande ei betre oppleving

- Bidra til å ta vare på naturverdiane

- Gi barn og unge gode opplevingar i heiområda og auka forståing for vernet

- Bidra til auka verdiskaping i lokalsamfunna kring verneområda

 Målgruppa for møtet er reiselivsbedrifter, reiselivsorganisasjonar, friviljuge organisasjonar, grunneigarorganisasjonar/samanslutningar mv.

For meir utfyllande informasjon sjå vedteken prosjektplan samt rettleiar frå Miljødirektoratet: http://www.nasjonalparkstyre.no/svr/Nytt/Prosjektplan---Besoksstrategi-for-SVR/http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M415/M415.pdf


Innbyding til regionale møte

For å få eit godt kunnskapsgrunnlag og sikre ei god forankring legg verneområdestyret vekt på god dialog med ulike interesser og brukargrupper. Det vert med dette beden inn til tre regionale møte. Føremålet med desse er å få konkrete innspel på informasjons- og tilrettelegggingstiltak. I tillegg få eit oversyn over planlagde tiltak i regi av ulike aktørar med sikte på ei god samordning.

Datoane før møta er som følgjer. De vel sjølv kva møte som høver best ut frå tid og stad:

1. Møte i Forsand, Forsand rådhus 22. november kl. 18.00 – 20.00

2. Møte i Kvinesdal, Kvinesdal rådhus 29. november kl. 18.00 – 20.00

3. Møte i Valle, Valle rådhus 7. desember kl. 18.00 – 20.00


Opplegget for møta vil i korte trekk vera som følgjer:

- Velkomen v/repr. frå verneområdestyret

- Kort gjennomgang av arbeidet med besøksstrategi v/verneområdeforvaltar

- Drøfting kring borda; aktuelle informasjons- og tilretteleggingstiltak

- Gjennomgang i plenum

- Oppsummering og vegen vidare

Det vert ei enkel servering.

 

Håper mange har høve til å sette av kvelden. Ver vennleg å gi underteikna attendemelding om kva møte de kjem på. Frist ei veke før det einskilde møtet.

 

Med helsing
Jørn Haug
Verneområdeforvaltar SVR
Tlf. 95 20 70 83