nonlenfrdeites

Drømmestipend 2018

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Nominasjonsperioden for 2018 åpnes i desember 2017 og i løpet av mai/juni 2018 vil de 100 som får stipend bli presentert i forbindelse med arrangementer i kommunene.

 

– Hvem kan søke?

I 2018 må en være født tidligst i 1998 og senest i 2005 for å kunne bli nominert til Drømmestipendet.

– Hvordan søker jeg på Drømmestipendet?

Ta kontakt med kulturskolen i egen kommune for å få mer informasjon, spesielt for lokale frister.

– Hvordan vurderes de nominerte?

Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle unge kulturutøveres drømmer. Nominasjonene vurderes derfor både av en fagjury, en fordelingsjury og en drømmejury. Merk: Drømmen til den nominerte er like viktig og vektlegges like mye, som den nominertes ferdigheter. Ta gjerne en titt på denne animasjonen.

– Hvordan beskriver jeg drømmen?

La deg gjerne inspirere av noen tidligere drømmestipend-nominasjoner ved å gå inn på Nominerte drømmer eller Oppfylte drømmer.

– Her kan du få litt «drømmehjelp»

«Drømmehjelp».

– Hvordan dokumenterer jeg ferdigheter?

Det er mulig å laste opp bilder på Drømmestipendets nettsted, men øvrig dokumentasjon må lastes opp på eksterne sider og lenkene legges inn i nominasjonen.

Råd, tips og veiledning finner du i Kulturskolebanken.

 

Lokal frist: 9 februar 2018.

Søkerne kan ta kontakt med kulturskolen for spørsmål.

Epost

Mobil 97579208

 

Kva skjer i SVR – innbyding til ope møte

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Forvaltningssekretariatet ønskjer med dette å be inn til ope møte måndag 29. januar kl. 18.00 i gamle gymsal i fleirbrukshuset i Kyrkjebygd. I møtet vil det bli informasjon om aktuelle saker med vekt på besøksstrategi, spørsmålet om oppretting av nasjonalpark og prosjektet villreinfjellet som verdiskapar. Det vil og bli rikeleg høve til å ta opp spørsmål og kome med synspunkt på korleis de oppfattar den daglege forvaltninga av verneområdet. Frå SVR deltek verneområdeforvaltarar samt nestleiar i verneområdestyret Oddmund Ljosland. I tillegg deltek representant frå lokalt SNO (Statens Naturoppsyn)

 

Enkel servering.

Vel møtt!

 Forvaltningssekretariatet v/Jørn Haug

 

Søk om tilskudd til vilttiltak

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Fylkeskommunen fordeler hvert år tilskuddsmidler til gode vilttiltak. Målet for tilskuddsordningen er å medvirke til at det blir et høstingsverdig overskudd av viltet, og at
naturens produktivitet og mangfold av arter blir ivaretatt. Både kommuner, institusjoner, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om tilskudd.

Fylkestinget i Vest-Agder har vedtatt egne retningslinjer for hvilke søknader som skal prioriteres. Ved tildeling av tilskudd til vilttiltak skal følgende prioriteres:

Tiltak som bidrar til oppfølging av fylkeskommunens mål og strategier for viltforvaltningen i fylket (se vedlegg).
Tiltak med regional eller lokal forankring og målsetning.
Tiltak som bidrar til etablering store forvaltningsenheter for elg, hjort, rådyr,skogsfugl og rype.
Kartlegging av leveområder, trekkveier, bestandstetthet og beitegrunnlag for arter som elg, hjort, rådyr, skogsfugl, rype.
Tiltak som fremmer aktiviteter for ungdom og kvinner.
Tiltak som fremmer allmennhetens jaktmuligheter.
Gjennomføring av kompetansehevende kurs og seminarer.
Utarbeidelse av informasjons- og veiledningsmateriell

Eksempler på tiltak som kan få tilskudd er:
Tilrettelegging, organisering og informasjon om jakt og mulighetene til jakt.
Kartlegging av viltressursene/viltet sine leveområder og viltinteresser i kommuner og regioner.
Innarbeiding av viltet sine leveområder og viltinteresser i kommunale planer etter plan- og bygningsloven.
Iverksetting av tiltak der formålet er å bedre bestandsoversikten.

Søknadsfrist:
Søknad sendes inn via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter:
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Default.aspx.
Søknadsfristen i Vest-Agder er 1.februar 2018 (selv om det står 15. januar på forsiden for søknadssenteret).

Finansiering:
Som hovedregel gis det inntil 50 % av tiltakets totalkostnad.

pdfVedlegg

 

Avlesing av vassmålar

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Det er bare å halde fram med å sende inn vassmålarstand på SMS. Me held denne ope fram til 26.januar. Fint om du får lest av så snart som mogleg. 
For dei som har fått tilsendt avlesningskort med kode, kan det gjerast på https://www.leseav.no/ innan 20.januar.