nonlenfrdeites

Ljosland renseanlegg - utsleppssøknad

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Åseral kommune v/ eining for drift og vedlikehald søkjer om utsleppsløyve for reinsa avløpsvatn frå nytt kommunalt avløpsreinseanlegg i Ljoslandsgrenda. Reinseanlegget skal dimensjonerast for 900 hytter. Frist for uttale i saka er 1. mars 2018.

 

pdf1._Utslippssøknad.pdf

pdfA._Forurensningsforskriftens__13.pdf

pdfB._Vannmengder_tilført_renseanlegget.pdf

pdfC._BOF5_tilført_renseanlegget.pdf

pdfD._Pe-belastning_beregnet_etter_BOF5.pdf

pdfE._Vannmengde_og_BOF5_tilført_renseanlegget.pdf

pdfF._Abonnentutvikling_på_Ljosland.pdf

pdfG._Nytt_renseanlegg_-_Plassering.pdf

Reduksjon i foreldrebetaling for barnehageåret 2018-19.

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Det er to nasjonale ordningar for reduksjon i foreldrebetaling. Begge ordningane tok til i 2015. Nytt frå 2016 var at gratis kjernetid også gjaldt for 3-åringar frå 1. august 2016. Frå august 2018 er det mogeleg å søke på ordninga om redusert foreldrebetaling og gratiskjernetid for 3-, 4- og 5- åringar. Søknaden gjeld for eitt barnehageår. Dersom ein søkar etter fristen vil endring i betaling gjelde frå påfølgjande månad.

  1. Dersom maksprisen er høgare enn 6 prosent av den samla inntekta til hushaldet, skal du ha redusert pris. Ordninga går ut på at ingen skal betale meir enn 6 prosent av inntekta si til barnehagen. I 2018 gjeld dette for hushald som har ei samla bruttoinntekt som er lågare enn kr. 533.500,- per år.
  2. Det er også gratis kjernetid for 3-, 4- og 5 åringar. Det vil seie at det er gratis 20 timar dersom den samla bruttoinntekta i hushaldet er lågare enn kr. 450.000,-, gjeldane sats frå august 2017. 

Begge desse ordningane har søknadsfrist 15. mai 2018 for å kunne handsamast slik at rett pris for barnehagetilbodet skal vere klart til oppstart av nytt barnehageår 15. august 2018.

 

 

Søknad om plass / endring av plass i Åseral barnehage

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Søknadsfrist hovudopptak 1. mars 2018
Alle nye brukarar som ynskjer plass i løpet av barnehageåret 2018/2019 må søkja innan fristen. Barnet må vere fødd før ein søker barnehageplass. Dersom barnet ikkje er fødd innan søknadsfrist til hovudopptak, kan ein søke barnehageplass ved suppleringsopptak gjennom barnehageåret når barnet er fødd.

Dei barna som har barnehageplass pr. dags dato og ikkje har behov for å endre barnehageplassen treng ikkje søke på nytt. Ved opptak får barn barnehageplass frå opptakstidspunkt og fram til skulestart dersom foreldre ikkje sjølv seier opp eller endrar barnehageplassen. Dette gjeld barn som bur i Åseral. Dersom nokon ønskjer å endre på barnehageplassen dei har pr. dags dato skal dei bruke endringsskjema som dei får ved å ta kontakt med barnehagen, eller hente skjema på heimesida til barnehagen (www.aseralbarnehage.no).

Barn som ikkje bur i kommunen og treng barnehageplass kan og søke. Dersom det er ledige plasser kan dei bli tilbydd barn som ikkje bur i kommunen.

Når alle søknadane er komne inn blir barnehageåret planlagt med samansetjing av grupper og arbeidsordning for personalet. Det er difor viktig at søknaden går på det reelle behovet for barnehageplass.

NB!
Søknaden skal sendast på elektronisk skjema som ein finn her innan 1. mars 2018. Ein kan få hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet i servicekontoret til kommunen, tlf. 38285800 eller ved å ta kontakt med barnehagen, tlf. 38285950.

 

 

Det er lyst ut midlar frå Klima- og miljøprogrammet i jordbruket 2018

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

 

Søknadsfristen er 1. april. Sjå meir informasjon på nettside: https://www.fylkesmannen.no/Aust--og-Vest-Agder/Landbruk-og-mat/Miljotiltak/Klima--og-miljoprogrammet-i-jordbruket/.
Alle søkjarar må frå 2018 søkje om midlar i Altinn med innlogging via ID-porten. Informasjon om ny søknadsrutine finn de på Landbruksdirektoratets nettside:  

www.landbruksdirektoratet.no/no/lenker/agros/kmfylke

 

Drømmestipend 2018

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Nominasjonsperioden for 2018 åpnes i desember 2017 og i løpet av mai/juni 2018 vil de 100 som får stipend bli presentert i forbindelse med arrangementer i kommunene.

 

– Hvem kan søke?

I 2018 må en være født tidligst i 1998 og senest i 2005 for å kunne bli nominert til Drømmestipendet.

– Hvordan søker jeg på Drømmestipendet?

Ta kontakt med kulturskolen i egen kommune for å få mer informasjon, spesielt for lokale frister.

– Hvordan vurderes de nominerte?

Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle unge kulturutøveres drømmer. Nominasjonene vurderes derfor både av en fagjury, en fordelingsjury og en drømmejury. Merk: Drømmen til den nominerte er like viktig og vektlegges like mye, som den nominertes ferdigheter. Ta gjerne en titt på denne animasjonen.

– Hvordan beskriver jeg drømmen?

La deg gjerne inspirere av noen tidligere drømmestipend-nominasjoner ved å gå inn på Nominerte drømmer eller Oppfylte drømmer.

– Her kan du få litt «drømmehjelp»

«Drømmehjelp».

– Hvordan dokumenterer jeg ferdigheter?

Det er mulig å laste opp bilder på Drømmestipendets nettsted, men øvrig dokumentasjon må lastes opp på eksterne sider og lenkene legges inn i nominasjonen.

Råd, tips og veiledning finner du i Kulturskolebanken.

 

Lokal frist: 9 februar 2018.

Søkerne kan ta kontakt med kulturskolen for spørsmål.

Epost

Mobil 97579208