nonlenfrdeites

Vinterlukking på Minne!

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Minne kultursenter held stengt frå og med 1. desember og ut februar. Faste aktivitetar vil halde fram i perioden og dersom det er grupper som ynskjer ei omvisning/filmframsyning i perioden, så er det berre å ta kontakt med servicekontoret på telefon 38 28 58 00.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) forvalter Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Formålet er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre muligheten for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler gjennom ordningen.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som:

  • Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • Bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Søknadsskjema sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal. Kontaktperson: Per Einar Vigmostad, tlf: 905 22 645.

Søknad og mer informasjon: tilskuddsordningens nettside.

SØKNADSFRIST: 08.12.2017.

Møte i Kvinesdal vedkomande besøkstrategi er flytta!

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Syner til innbyding sendt ut 27. oktober. På grunn av at få har meldt seg på møtet i Kvinesdal 29. november vert dette flytt til Valle rådhus 7. desember kl. 18.00. Ønsker du å delta på møte om besøksstrategi kan du altså møte anten på Forsand rådhus 22. november kl. 18.00 eller Valle rådhus 7. desember kl. 18.00.

Til møtet i Forsand og Valle har fleire av dykk allereie meldt seg på. Andre som ønskjer å delta må gi meg attendemelding i godt tid før møta.

Mvh

Jørn Haug
Verneområdeforvaltar SVR
Tlf. 95 20 70 83

 

 

Melding om vedtak - godkjenning av reguleringsplan for Stubben - Bortelid Fjellgard

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Åseral kommune vedtok i møte den 09.11.2017 jamfør plan- og bygningslovas §12-12 detaljreguleringsplan for Stubben og Bortelid fjellgard med tilhøyrande planomtale, føresegner og plankart med dei justeringar som kjem fram i saka.

Alle relevante dokument blir lagt ut på heimesida til kommunen, www.aseral.kommune.no

Kommunestyret sitt vedtak kan i medhald av plan- og bygningslova §§ 12-12 og 1-9 påklagast til departementet. Klagen skal setjast fram skriftleg og sendast Åseral kommune, Eining for drift og utvikling, Gardsvegn 68, 4540 ÅSERAL innan 30 dagar frå kunngjering.

Krav om erstatning eller innløysing må setjast fram innan 3 år frå denne offentlege kunngjeringa av vedtaket, jf. plan- og bygningslova §§ 15 og 2.

Eventuelle krav må setjast fram skriftleg til Åseral kommune.

 

Eining for Utvikling


pdfBest._Bortelid_Fjellgard_godkjent_9.11.17.pdf

pdfPlanbeskrivelse_09.11.17_Fjellgarden.pdf

pdfplankart_Stubben_BortelidFjellgard_06_04_2017.pdf

pdfProtokoll_KST_09.11.17.pdf

pdfRapport_Stubben_og_Bortelid_Fjellgard_-_20170516.pdf

pdfRos_Bortelid_060417.pdf

Forfattarbesøk 29.11.17: Krimforfattar Jan Mehlum

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Onsdag 29. november kan du bli betre kjend med krimforfattar Jan Mehlum. Han fortel frå forfattarskapet sitt og tek deg bak scenene til hovedkarakteren, Tønsberg-advokaten Svend Foyn.

Den siste boka hans "To komma åtte sekunder", kom i 2016. Boka er den sekstande frittståande romanen i serien med Foyn.

Aftenposten skildrar stilen hans slik i sin omtale av "En nødvendig død":
"Ellers er hans penn også denne gang seg selv lik - snedigheten, lunheten, det tørre vidd, fremfor alt sjarmen - signaturen er umiskjennelig."

På Åseral bibliotek kl. 18:00. Entré kr. 30,-

Enkel servering.