nonlenfrdeites

Søknad om vaksenopplæring skuleåret 2018/2019

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Vaksenopplæringa i Åseral kommune tilbyr/samarbeider med andre kommunar om norskopplæring og opplæring i grunnskulefag.

 

1. Opplæring i grunnskulefag

Etter opplæringslovens § 4A-1 kan vaksne ha rett til gratis opplæring som fører fram til grunnskuleeksamen.

Grunnskuleopplæring vil bli gitt i ein anna kommune.

 

2.Søknad om vaksenopplæring etter § 4A-2. Spesialundervisning på grunnskulens område

Opplæringslova § 4A-2:

”Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning.»

 

3.Søknad om vaksenopplæring etter § 4A-2-punkt 2. Spesialundervisning på grunnskulens område – grunnleggjande dugleik

Opplæringslova § 4A-2:

”Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning.»

Grunnleggjande dugleik er evna til å meistre:

  • Grunnleggjande kommunikasjonsdugleik
  • Grunnleggjande lese- og skrive – og reknedugleik

 

4. Norskopplæring for arbeidsinnvandrarar

Det er norskopplæring for arbeidsinnvandrarar hausten 2018. Opplæringa kostar kr 578,- pr. mnd + materiell. Undervisninga vil vere to kveldar i veke , på 2 undervisningstimar a`45 min.

Blir starta opp viss det er nok søkarar.

Søknadsfristar og skjema:
Søknader til hovudopptak for neste skuleår må vere kommunen i hende seinast 1.mai. Opptak kan og gjerast andre tidspunkt gjennom året.

Ta eventuelt kontakt med Vaksenopplæringa v/Marit R. Uleberg for informasjon.(38 28 59 70).

E-post:

Søknadsskjema finn du på kommunen si heimeside www.aseral.kommune.no.

Søknadsfrist 1.mai 2018. Søknad skal sendast til Åseral servicekontor, Gardsvegen 68, 4540 Åseral

 

pdfSøknadsskjema_4A-1

pdfSøknadsskjema_4A-2.2.

pdfSøknadsskjema_4A-2.

pdfSøknadsskjema_Norsk_arb_innv_-eng_versjon.

pdfSøknadsskjema_Norsk_arb.innv_-_haust_2018