nonlenfrdeites

Søk om tilskudd til vilttiltak

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Fylkeskommunen fordeler hvert år tilskuddsmidler til gode vilttiltak. Målet for tilskuddsordningen er å medvirke til at det blir et høstingsverdig overskudd av viltet, og at
naturens produktivitet og mangfold av arter blir ivaretatt. Både kommuner, institusjoner, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner kan søke om tilskudd.

Fylkestinget i Vest-Agder har vedtatt egne retningslinjer for hvilke søknader som skal prioriteres. Ved tildeling av tilskudd til vilttiltak skal følgende prioriteres:

Tiltak som bidrar til oppfølging av fylkeskommunens mål og strategier for viltforvaltningen i fylket (se vedlegg).
Tiltak med regional eller lokal forankring og målsetning.
Tiltak som bidrar til etablering store forvaltningsenheter for elg, hjort, rådyr,skogsfugl og rype.
Kartlegging av leveområder, trekkveier, bestandstetthet og beitegrunnlag for arter som elg, hjort, rådyr, skogsfugl, rype.
Tiltak som fremmer aktiviteter for ungdom og kvinner.
Tiltak som fremmer allmennhetens jaktmuligheter.
Gjennomføring av kompetansehevende kurs og seminarer.
Utarbeidelse av informasjons- og veiledningsmateriell

Eksempler på tiltak som kan få tilskudd er:
Tilrettelegging, organisering og informasjon om jakt og mulighetene til jakt.
Kartlegging av viltressursene/viltet sine leveområder og viltinteresser i kommuner og regioner.
Innarbeiding av viltet sine leveområder og viltinteresser i kommunale planer etter plan- og bygningsloven.
Iverksetting av tiltak der formålet er å bedre bestandsoversikten.

Søknadsfrist:
Søknad sendes inn via Miljødirektoratet sitt elektroniske søknadssenter:
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/Default.aspx.
Søknadsfristen i Vest-Agder er 1.februar 2018 (selv om det står 15. januar på forsiden for søknadssenteret).

Finansiering:
Som hovedregel gis det inntil 50 % av tiltakets totalkostnad.

pdfVedlegg