Utskrift

Tilskot til kulturarbeid

Alle som driv frivillig kulturarbeid i Åseral kommune kan søkje om midlar.
Oppvekst og Kulturutvalet har 40.000,- til fordeling.

pdfSØKNADSSKJEMA

Søknadsfrist: 15. oktober 2014

Sendes til: Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 Åseral

NB! Søknader som er poststempla etter fristen vil ikkje bli handsama

Utskrift

SMIL - søknadsfrist 20.09.2014

smil ordningaEin har att ubrukte SMIL-midlar for 2014. Det vert dermed ein ekstra søknadsomgong i 2014.

SMIL står for  ”Spesielle miljøtiltak i landbruket”. Føremålet med ordninga er å ta vare på  natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapet.  Om du har tenkt å til dømes rydde ein gamal sti, restaurere eldre bygningar, gjerde inn og stelle gamal kulturmark eller liknande, så kan du få tilskot.

Det må søkjast på eige søknadsskjema. Du kan laste det ned sjølv på https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/spesielle-miljotiltak/skjema eller få det hos kommunen.

For å kunne søkja må du vera registrert i enhetsregisteret. Dette betyr at til dømes registrerte grunneigarlag kan søkje. Aktive gardbrukarar som søkjer om produksjonstilskot må i tillegg ha miljøplan trinn 2. Ta kontakt om du har spørsmål.

Det er utarbeidd strategi og retningsliner for SMIL – arbeidet i Åseral. Lenkje til desse dokumenta finn du her:

pdfRetningsliner_for_prioritering_av_søknader_-_SMIL-søknader_-_Aseral_kommune.pdf

SMIL_STRATEGI_FOR_ASERAL_KOMMUNE.pdf

Frist for søknad er sett til 20.september.

Utskrift

Rypejakta er i gong

Rypejakta er i gong! Hovudinntrykket etter taksering av fire områdar i Agder er at rypebestanden etter fleire dårlige år er betre, slik at mange jegerar kan gå ein fin haust i møte. Likevel oppfordrer me jegerane til å spare stamfuglen.

 

Les meir på fylkesmannen si heimeside

Utskrift

Informasjonmøte om den nye forvaltningsplanen for SVR 24. september

I veke 38-39 vert det orienteringsmøte i alle fire kommunane i Vest-Agder om høyringsutkastet til ny forvaltingsplan for SVR. Alf Odden som er tilsett på Suldalskontoret til SVR og som har ført planen i pennen, vil orientere om høyringsutkastet på møta.

• Ope kontor på kommunehuset i nokre timar slik at folk kan stikke inn for individuelle samtalar ( kl. 13.00-16.00).
• Ope informasjonsmøte på kveldstid (19.30-21.30).

• 17.september- Kvinesdal kommune
• 18.september- Sirdal kommune
• 24.september- Åseral kommune
• 25.september- Hægebostad