nonlenfrdeites

Tilbodsgrunnlag – driftskontroll VA-anlegg

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Åseral kommune innbyr til tilbud på rammeavtale om drift, vedlikehold og utbygging/nybygging av driftskontrollanlegg for styring, automatikk, overvåking, fjernstyring
og toppsystem for VA-anleggene i kommunen.

For mer informasjon, se vedlegg:

pdf Tilbudsgrunnlag
pdf Kopi av annonse i Doffin
pdf HMS-erklæring
pdf Rammeavtalens omfang
pdf Opplisting av eksisterende anlegg
pdf Kart over kommunegrense
pdf Kart Eikerapen-Kylland
pdf Kart Kyrkjebygd
pdf Kart Ljosland
pdf Kart Lognavatn-Åknes
pdf Kart Bortelid
pdf Kommunikasjonsnett - Topologi
pdf Kyrkjebygd vannverk

Informasjonsmøte - Prosjekt Åseralsheimen

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Tid: onsdag 30. august kl. 17:00 Stad: Åseral fleirbrukshus, gamle gymsal
Rahmbøll v/arkitekt Siv Nordbø samt medlemmar av plankomitèen vil vera tilstades for å informera om prosjektet. Det vert høve for å stilla spursmål.  Vel Møtt!

Offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan for Bortelidseter

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Åseral kommune vedtok i møte den 10.05.2017 å leggje detaljreguleringsplan for Bortelidseter ut til offentlig ettersyn.

Føremålet med planarbeidet er å legga til rette for utbyggingsområde for fritidsbustader med varierande antal bueiningar, næringsområde, atkomstveg og øvrige tekniske anlegg, skiløype og leikeplass.

Planforslaget finn du her:

pdf2285_plandokument_0033.pdf
pdfBortelidseter føresegner
pdf
Detaljreguleringsplan_kart

Merknader til planforslaget kan sendast til:

Åseral kommune, Eining for Utvikling, 4540 Åseral
eller på e-post til

Frist for innspel er sett til 29.09.2017