Varsel om oppstart av planarbeid - del av fylkesveg 352, Ljosland

DETALJREGULERINGSPLAN FOR DEL AV FYLKESVEG 352, LJOSLAND. 

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 blir det med dette varsla om oppstart av planarbeid med detaljreguleringsplan for del av fylkesveg 352, Ljosland. 

Føremålet med planarbeidet er å regulere inn eksisterande avkjørslar, breiddeutviding av fylkesveg 352 inkludert fortau, samt legge til rette for VA-ledning langs strekninga frå Nedregardsbrua til Øvregardsbrua. 

Gjeldande reguleringsplanar i området er: 

Disposisjonsplan for del av gnr.7, bnr. 5 
Detaljreguleringsplan for Bjønnåslia og del av Bydalsfeltet. 
Reguleringsplan for Ljosland fjellstove. 
Kommunedelplan for Ljosland 2006-2030. 

Innspel eller merknader skal sendast innan 31.12.2015 til: 

Åseral kommune 
Gardsvegen 68 
4540 Åseral 

Eller på e-post:  

pdfPlanomrade_Nedregardsbrua-Øvregardsbrua_Ljosland.pdf

Brukarundersøking for byggehandsaming

Minner med dette om brukarundersøkinga for byggjesakshandsaming som er sendt ut.
Vonar du nyttar høvet til å seie di meining! Svarfristen er 1.12.15. Alle svara er handsama anonymt.

Du kan gå inn på www.bedrekommune.no og bruke utsendt eingongspassord ved innlogging, eventuelt returnere skjemaet i frankert svarkonvolutt. 

Brukarundersøking vatn og avløp

Minner med dette om  brukarundersøkinga for vatn og avløpstenesta som er sendt ut til alle abonnentar. Vonar du nyttar høvet til å seie di meining! Svarfristen er 1.12.15.

Gjer merksam på at internettsida er: www.bedrekommune.no - ikkje den som var oppgjeve i brevet. Bruk utsendt eingongspassord ved innlogging.  

Kulturskolen sine førjulskonserter

Den interkommunale kulturskolen holder sine tradisjonelle førjulskonserter

ÅSERALHEIMEN

Onsdag 2 desember kl. 18.00


EIKEN BU OG OMSORGSSENTER

Tirsdag 8 desember kl. 16.30


SØRLANDETS REHABILITERINGSSENTER I EIKEN

Tirsdag 8 desember kl. 17.30


BYREMOHEIMEN

Onsdag 9 desember kl. 17.00