Friluftslivets år 2015 - no er det din tur!

vinter naturRegjeringa har vedteke at 2015 skal vere «Friluftlivets år». Visjonen er «Fleire ut – oftare!», og hovudmålsettinga for året er å gje friluftslivet auka merksemd, samt syte for varige resultat i form av auka deltaking i friluftsliv hos folk i alle aldre. Born, unge og barnefamiliar er viktige målgrupper.

 

Friluftslivets år skal vere ei stor folkeleg mobilisering av friviljuge (lag og foreiningar), offentlege instansar og enkeltindivid. Kommunane er viktige aktørar i så måte. 

 

Norsk Friluftsliv og Friluftrådenenes Landsforbund har med dette som bakgrunn invitert alle kommunane i landet til å gjere vedtak om å vere ein «Friluftlivets År kommune».  Alle Friluftlivets år kommunar kan også delta i kåringa om å bli «Årets friluftslivskommune».

 

Åseral er ein friluftslivskommune

Åseral kommune er ein kommune med lange og gode tradisjonar når det kjem til aktivitet i friluft, og har mange område med fine turmål og tilrettelagde turstiar og løyper . Turaktivitet både sumar og vinter, jakt og fiske er nokre eksempel på aktivitet som både busette i kommunen, hyttefolk og turistar set pris på. 

 

Lag, foreiningar og private aktørar er flinke til å ta initiativ til og gjere ein innsats både for å tilretteleggje og vedlikehalde ulike anlegg og turstiar/løyper. 

 

Dersom ein vil vera aktiv ute i Åseral kommune, er det gode moglegheiter til å få det til – men det er fint å få høve til å setje eit ekstra fokus på friluftsliv i eit bredt perspektiv. På denne måten kan ein få fleire og nye brukarar ut i friluft, noko som også er positivt i folkehelsesamanheng. 

 

Kommunestyret i Åseral vedtok den 11. desember i fjor at Åseral kommune skal vere ein friluftslivskommune.

 

Dette er vedtaket:

Åseral kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for måla om å gi friluftsliv auka merksemd og varige resultat i form av auka deltaking i friluftsliv for alle innbyggjarar i  kommunen. 

 

Kommunen vil:

  • -Støtte opp om lokale arrangement og aktivitetar i Friluftslivets År.
  • -Vektlegge omsynet til friluftsliv i planarbeidet i kommunen.
  • -Satsa på stien som aktivitetsanlegg.
  • -Bruke friluftsliv som eit positivt verkemedel i folkehelsearbeidet i kommunen.
  • -Arrangere ordførarens tur;- open tur med Ordføraren som turleiar.
  • -Stille opp til bålsamtale eller anna møte med friluftsorganisasjonane i kommunen.

For å lese meir om friluftslivets år kan du gå inn på FLiR (Friluftsrådet for Lindesnesregionen) sin nettside: www.iflir.no

svev skisport

Velkommen til BRY DEG

bry deg logoDet er på Vigelandsstua (Lindesnes ved skolene) Mandag 9. februar kl.19:30-21:30

KFU Søgne kommune har vedtatt å starte BRY DEG prosjekt. Alle FAU og rektorer har stilt seg bak vedtaket, og BRY DEG er nå på alle skolene i Søgne.

Tone Martha Sødal - KFU leder Søgne kommune - vil fortelle om hvordan og hvorfor BRY DEG kom i gang, hva som er blitt gjort og deres erfaringer så langt

«Vi som foreldre kan slett ikke "frelse verden", eller forhindre alle dårlige valg blant våre barn og/eller deres venner og klassekamerater.
MEN:
Grunntanken vår er at vi alle kan gjøre litt! OG at dette lille, i mange tilfeller, faktisk kan vise seg å bety mye, å gjøre en reell forskjell».

Håper på engasjement, mange spørsmål og god dialog !

Spørsmål: SLT koordinator i Lindesnes regionen-

pdfInvitasjon til BRY DEG på Vigeland

Brukarundersøking - digitale tenester:

profilelement 2

Åseral kommune gjennomfører ei vurdering av sine digitale tenester, i samband med denne ynskjer ein innspel frå deg som innbyggjar.

Digitale tenester er dialogen som skjer mellom deg og kommunen gjennom bruk av internett og digitale einingar så som mobil, nettbrett og PC. Eit døme på digital teneste er ein elektronisk søknad. I ein elektronisk søknad fyller du ut eit elektronisk skjema via kommunen si heimeside, og mottek svar på søknaden pr. e-post. 

Åseral kommune er interessert i tilbakemeldingar på sine elektroniske tenester samt forslag på nye digitale tenester.

Det tek omlag 5 minutt å gjennomføra undersøkinga.

Lenka til undersøkinga: https://no.surveymonkey.com/s/XZ953XR

Tusen takk!

Ope møte om hjorteviltforvaltning

profilelement 1Innbyding til ope møte om hjorteviltforvaltning i Åseral

Gamle gymsal – flerbrukshuset – måndag 26.01.2014 kl. 19.00

Som varsla i sist Åsdølen vert det med dette beden inn til møte om hjorteviltforvaltninga. Møtet er ope for alle, men viltlaga vert særleg beden. Bakgrunnen for møtet er dei kommunale måla for hjorteviltforvaltninga som nå er ute på høyring. Føremålet med møtet er å få eit felles kunnskapsnivå hjå aktørane i forvaltninga. Vidare er det ønskjeleg å få innspel på nemnde mål. Viltlaga står og føre ein ny bestandsplanperiode og i møtet vil ein sjå på korleis dei kommunale måla kan innarbeidast i dei nye bestandsplanane.

Program:
19:00 Faun naturforvaltning v/ Lars Egil Libjå
Hjorteviltforvaltning, beitetrykk og viltøkologi
19:45 Enkel servering
20:00 Lyngdal øst viltlag v/ Arild Omestad
Eksempel frå lokalt bestandsplanarbeid
20:30 Drøfting og innspel til forslag til målsettingar for hjorteviltforvaltninga

Møteleiar vert Odd Helge Liestøl

Vel møtt!

Drømmestipendet 2015

Kultur musikk UKMAudnedal, Hægebostad og Åseral kommuner søker kandidater til DRØMMESTIPENDET 2015

Norsk Kulturskoleråd og NorskTipping deler ut 100 stipender á kr. 10 000,- til talentfull ungdom over hele landet.

Ungdom under 20 år som driver innen dans, musikk, skapende skriving, teater, visuell kunst og annet oppfordres til å søke.
Send søknad om dokumentasjon kun i form av lyd-, bilde-, videofil.

Selv om det er kulturskolene som tar imot søknader, trenger du ikke være elev ved kulturskolen for å søke på stipendet.
Du kan også søke i en kategori som ikke den lokale kulturskolen tilbyr undervisning i.

I år har alle kulturskolene i Lindesnes- og Listerregionen bestemt seg for felles søknadsfrist: 31. januar.

Mer info på www.drommestipendet.no

Sendes til:

Mrk. Søknaden "Drømmestipend 2015"