Folkemøte

profilelement 2FOLKEMØTE NR 2 MED TEMA KOMMUNEREFORMEN
ÅSERAL FLEIRBRUKSHUS | TYSDAG, 28. APRIL KL. 18.30 – 21.30

Velkomen. Presentasjon av program og møtedeltakarar.

• Oppdatert informasjon om kommunereformen: Dag Petter Sødal FMVA og Lars Dahlen KS. 

• Status i arbeidet med dei ulike prosjekta Åseral er med i:
Prosjekt Indre – Agder ( Bygland, Evje og Hornnes og Åseral).
Prosjekt Midtre – Agder (Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Åseral).

• Tankar rundt nullalternativet («stå åleine»): Rådmann Kjell Gunnar Olsen.

• Pause (i kantina). Kaffi og kringle.

• Samtale/diskusjon.  Høve til spørsmål frå salen.
Ordførarane som er til stades har høve til å vere med å svare på spørsmål. 

• Vegen vidare. Informasjon om viktige møtedatoar framover. I Åseral har vi og tenkt eit folkemøte i slutten av mai då det meste av utgreiingsarbeidet skal vere gjort. Vi vurderer og å utarbeide eit bilag til neste utgåve av  Åsdølen som har utfyllande informasjon om kommunereformen. 

• Møteslutt kl. 21.30. 

VONAR PÅ SAME GODE ENGASJEMENT SOM PÅ FOLKEMØTET I FEBRUAR OG GOD OPPSLUTNAD.

Hjarteleg velkomen!

Oddmund Ljosland
Ordførar

pdfPlakat og spørreskjema

Godkjent plan: Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden, Bortelid

 profilelement 1MELDING OM GODKJENT DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØYNINGSKNODDEN, BORTELID. 

Teknisk utval i Åseral kommune vedtok i møtet den 20.04.2015 (sak ) detaljreguleringsplan for Løyningsknodden, Bortelid. Føremålet med planen er å legge til rette for fortetting i eksisterande hytteområde, atkomstvegar og VA til eksisterande og nye hytter, skiløype, turløype og friluftsområde. 

Vedtaket kan i medhald av plan- og bygningslovas §§ 12-12 og 1-9 påklagast til departementet. Klagen skal vera skriftleg og sendast Åseral kommune, Gardsvegen 68, Eining for Drift og Utvikling, 4540 Åseral innan 30 dagar frå kunngjeringa er gjort kjent. 

Krav om erstatning eller innløysing må setjast fram innan 3 år frå denne offentlige kunngjeringa av vedtaket, jf. plan- og bygningslova §§ 15 og 2. 

Eventuelle krav må sendast skriftleg til Åseral kommune. 

pdfReguleringsføresegner

pdfReguleringskart

pdfVarsel om vedteken reguleringsplan

pdfSaksframlegg og vedtak

pdfROS analyse

pdfPlanomtale

Godkjent plan: Detaljreguleringsplan Velia

profilelement 1Teknisk utval i Åseral kommune vedtok i møtet den 20.04.2015 (sak 15/15) detaljreguleringsplan for Velia, Bortelid. Føremålet med planen er å legge til rette for fortetting i eksisterande hytteområde, atkomstvegar og VA til eksisterande og nye hytter, skiløype og friluftsområde. 

Vedtaket kan i medhald av plan- og bygningslovas §§ 12-12 og 1-9 påklagast til departementet. Klagen skal vera skriftleg og sendast: Åseral kommune, Eining for Drift og Utvikling, Gardsvegen 68, 4540 Åseral innan 30 dagar frå kunngjeringa er gjort kjent. 

Krav om erstatning eller innløysing må setjast fram innan 3 år frå denne offentlige kunngjeringa av vedtaket, jf. plan- og bygningslova §§ 15 og 2. 
Eventuelle krav må sendast skriftleg til Åseral kommune. 

pdfMelding om vedtak

pdfReguleringsplan

pdfReguleringsføresegner

pdfPlanbeskrivelse

pdfSaksframlegg og vedtak TEU 20.04.15

Info om kreftkoordinator

profilelement 1Kreftkoordinatorstillingen har vært en prosjektstilling i samarbeid med Kreftforeningnen og Lindesnesregionen som skulle ble besluttet i Helsenettet for Lindesnesregionen at skulle avsluttes 1.okt-15. Da kreftkoordinator slutter i sin stilling fra og med 7.mai 2015, ønsker jeg at følgende info skal bli lagt ut på kommunens hjemmeside. (Har støtte på dette fra Helsenettverket i følge deres siste møte 15/4-15):

Prosjektstillingen kreftkoordinator avsluttes 7.mai 2015.

Kreftkoordinatorstillingen har først og fremst vært en funksjon for å gi et bedre tilbud til de enkelte pasientene og deres familier gjennom forløpet med kreft. Det har vært særlig fokus på tidlig fase i forløpet, familier med barn, individuell oppfølging ved sen effekter og koordinering av involverte parter. Dette har vært et lavterskel tilbud hvor pasient, pårørende og helsepersonell har hatt mulighet til å ta direkte kontakt med kreftkoordinator i forbindelse med spørsmål om kreft, eller om tilbud til kreftrammede i eller utenfor kommunen.

Prosjektet har vært et samarbeid mellom Kreftforeningen og kommunene. I 2012 ga Kreftforeningen midler til opprettelse av 97 kreftkoordinatorstillinger i 148 kommuner over hele landet. I 2013 ble det ytterligere utlyst 10 millioner til nye stillinger og 29 nye stillinger i 63 kommuner ble opprettet i 2013.
I Lindesnesregionen(Marnardal, Audnedal, Åseral, Lindesnes og Mandal) avsluttes prosjektstillingen Kreftkoordinator 7.mai 2015.
Er du kreftrammet og har spørsmål om tilbud i din kommune, kan du henvende deg til Åseralsheimen, tlf: 38 28 59 20

Legekontoret informerar:

profilelement 1Legekontoret informerar:
Det blir i desse dagar lyst ut 80% stilling som fastlege ved Åseral legekontor.
I perioden 13. til 30. april har vi ein dansk vikarlege i 100 % stilling.

Haraldstad vil vere tilstades i Mai. Deretter skal han ha permisjon i perioden Juni-September.
Toreid er vikar i 20 % stilling i April, Mai og Juni.

Frå perioden 1. juni til 30. september får vi igjen vikarlege, ei dansk dame som har vore fleire år i Noreg.

Vi reiknar med at vi har tilsett fastlege frå 1. oktober.

Dr. Haaland er mellombels tilsett som kommuneoverlege for Åseral, Audnedal, Hægebostad og Marnardal.