Norwegian Dutch English French German Italian Spanish

Fem millioner i tilskot til istandsetjing av freda bygg

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Riksantikvaren har fordelt over 140 millionar kroner til fylkeskommunane. Fem av dei er tildelt Vest-Agder, medan Aust-Agder mottek fire millionar kroner. Pengane skal gå til istandsetjing av freda bygningar i privat eige. - Dei freda husa i Noreg er ein viktig del av kulturarven vår og eigarar av freda bygningar gjer eit viktig arbeid for å ta vare på vår felles historie, seier riksantikvar Jørn Holme som òg oppmodar fylkeskommunane til å gje tilskot til freda bygg på sine eigne budsjett.

Det er fylkeskommunane som vel ut og prioriterer dei eigedomane som får tilskot. Men Riksantikvaren kan òg gje føringar for bruken av midlane, og har gjort det i nokre tilfelle.

Ynskjer du meir informasjon om kva for bygningar dette gjeld, ta kontakt med Vest-Agder fylkeskommune ved fylkeskonservator Yvonne F. Willumsen.

Søk om tilskudd til klima- og miljøtiltak i jordbruket 2017

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

 

Søknad om tilskudd til klima- og miljøtiltak i jordbruket 2017
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder viser til tildelingsbrev fra Landbruksdirektoratet datert 21.12.2016 der Aust-Agder har fått tildelt kr 150 000 og Vest-Agder kr 130 000 til Klima- og miljøprogrammet for 2017.
Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å nå landbrukspolitikkens målsettinger innenfor klima og miljø.
Fylkesmannen prioriterer prosjekter knyttet til klimatilpasning og klimagassutslipp /karbonbinding.
Eksempler på tiltak kan være:
- optimale spredeteknikker og spredetidspunkt for husdyrgjødsel
- god agronomi som verktøy for å redusere klimagassutslipp
- hvordan øke jordbrukets binding av karbon
- jordarbeidingstiltak og konsekvenser for utslipp til luft
- vurdere behov for endringer i dyrkingssystemer og agronomi under endrede klimabetingelse
- formidling, fagmøter og informasjonstiltak knyttet til klima- og miljøprogrammet

Programmet kan også omfatte tiltak som er knyttet til:
- forurensning
- naturmangfold
- kulturminner i kulturlandskapet

Prosjektene skal imøtekomme ett eller flere av følgende kriterier:
- Bidra til at eksisterende eller ny kunnskap raskt når ut til næringsutøvere.
- Bidra til oppdatert kunnskap for rådgivning og forvaltning.
- Bidra til å informere om jordbrukets miljøinnsats til samfunnet for øvrig.

Fylkesmannen skal legge vekt på at midlene blir benyttet til praktiske og næringsrettede prosjekter.

Søknadsfristen er 15. april 2017.

Mer informasjon om ordningen kan du lese i Retningslinjer for Klima- og miljøprogrammet i jordbruket for Aust- og Vest-Agder 2017.

pdfRetningslinjer_fastsatt_av_Fylkesmannen_i_Aust-_og_Vest-Agder.PDF

Søknad om lønstilskot for å ha ungdom i sommarjobb

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

For å få tilskot gjeld desse retningslinene:
- Ungdommen må vera avgangselev i grunnskulen våren 2016 el. 2017,vera heimehøyrande i Åseral (registrert i Folkeregisteret med bustadadresse i Åseral kommune) og vera under utdanning.
- Verksemda har fullt arbeidsgjevaransvar.
- Verksemda betalar offentleg tariffløn og dekkjer sosiale kostnader.
- Ungdommen skal ha ein skriftleg arbeidsavtale.
- Åseral kommune yter ikkje tilskot til ungdom som jobbar i "pappas bedrift" eller t.d. på garden heime.
- Kommunen gjev lønstilskot for maks kr 50 x 75 timar (2 arbeidsveker) pr. ungdom.
- Verksemda sørgjer i utgangspunktet sjølv for å skaffe seg ungdom, men kan søkje kommunen om å få tildelt ungdom.
- Søknad om tilskot må vera sendt oss innan søknadsfristen.

Tilskot vert ikkje gjeve dersom ungdomen i tillegg har sommarjobb i Åseral kommune.

(Etter at arbeidstilhøvet er avslutta, sender verksemda krav om lønstilskot til kommunen på eige skjema. Dette skjemaet vert sendt verksemder som har søkt om tilskot.)

Søknadsfrist: 10.mars 2017

SØK HER!

Vedteke: Detaljregulering Nedregardsbrua - Øvregardsbrua, Ljosland

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Vedteke i kommunestyret 09.02.2017


Reguleringsplanen fremmes av Åseral kommune. Planen er en detaljregulering.
Formålet med planarbeidet er å regulere inn eksisterende avkjørsler, breddeutviding av fylkesveg 352, inkludert fortau, samt legge til rette for VA-ledning og strøm langs strekningen fra Nedregardsbrua til Øvregardsbrua.
Bakgrunnen for dette planarbeidet er kommunestyret sitt vedtak i møtet den 12.12.2013 der tilbudet om utbyggingsavtale med Agder Energi Vannkraft (AEVK) knyttet til Åseralsprosjektene ble vedtatt. Tiltak i pkt. 2.8 i avtalen gjelder breddeutvidelse og etablering av fortau på strekningen Nedregardsbrua – Øvregardsbrua (0,9 km). AEVK skal sørge for/koste dette tiltaket. Kommunen skal stå for detaljplan og prosjektering, samt nødvendig erverv av areal og rettigheter.

pdfPlanbeskrivelse__Ljosland_VEDTEKE.pdf

pdfPlanbestemmelser_Ljosland_VEDTEKE.pdf

pdfPlankart_Ljosland_VEDTEKE.pdf

Foredrag: Rune Gerhardsen "Politikk, 50-tallet og andre eventyr"

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Folkeakademiet Agder presenterer

Rune Gerhardsen: "Politikk, 50-tallet og andre eventyr: En annerledes oppvekst"

Fredag 7. april kl. 19:00 på Minne kultursenter:

Inngang kr. 50,-

 


Vil du vere med å drive eit Folkeakademi i Åseral? Eit Folkeakademi er ei frivillig foreining, men mykje av jobben er det regionlaget i Agder som gjer. Dei sett kvart år opp eit bredt tilbod med aktivitetar – det lokale akademiet vel sjølv kva dei vel å ta imot, og kan ha heilt eigne aktivitetar, som dei sølv vil. Kva og kor myke arbeid det blir, er altså heilt opp til det lokale styret.

Aktivitetane kan vere: Foredragsverksemd, konsertar, utstillingar, film og kulturkveldar med program om politikk, samfunn, litteratur m.m. Akademiet kan og få i gang kurs og studieringar.

Vil du vite meir eller berre høyre eit interessant foredrag, er du hjarteleg velkomen til Minne denne kvelden!