Søknad om vaksenopplæring skuleåret 2015/2016

profilelement 1Vaksenopplæringa i Åseral kommune tilbyr norskopplæring og opplæring i grunnskulefag. 

 1. Opplæring i grunnskulefag
Etter opplæringslovens § 4A-1 kan vaksne ha rett til gratis opplæring som fører fram til grunnskuleeksamen.
Grunnskuleopplæring vil bli gitt i ein anna kommune.

2.Søknad om vaksenopplæring etter § 4A-2. Spesialundervisning på grunnskulens område.
Opplæringslova § 4A-2:
”Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning.»

3.Søknad om vaksenopplæring etter § 4A-2-punkt 2.  Spesialundervisning på grunnskulens område – grunnleggjande dugleik. 
Opplæringslova § 4A-2:
”Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning.»

Grunnleggjande dugleik er evna til å meistre:
•Grunnleggjande kommunikasjonsdugleik
•Grunnleggjande lese- og skrive – og reknedugleik

Norskopplæring for arbeidsinnvandrarar.
Det er norskopplæring for arbeidsinnvandrarar hausten 2015. Opplæringa kostar kr 550,- pr. mnd + materiell. Undervisninga vil vere to kveldar i veke , på 2 undervisningstimar a`45 min.  

Blir starta opp viss det er nok søkarar.

Søknadsfristar og skjema:
Søknader til hovudopptak for neste skuleår må vere kommunen i hende seinast 1.august. Opptak kan og gjerast andre tidspunkt gjennom året. 

Ta eventuelt kontakt med Vaksenopplæringa v/Marit R. Uleberg for informasjon.(38 28 59 70)

 E-post:

Søknadsfrist 1. august 2015

Søknad skal sendast til:
Åseral servicekontor
Gardsvegen 68
4540 ÅSERAL

Kommunalt utdanningsstipend 2014/2015

profilelement 2Hugs å levere karakterutskrift eller anna dokumentasjon på at skuleåret/læreåret er fullført for å få utbetalt resten av stipendet. Hugs underskrift og stempel. 
Frist for å levere er 25.06.2015