Oppstart av utvida planområde

reguleringsplan kvitefossmyraVarsel om oppstart av utvida planområde
- Områdereguleringsplan for Kvitefossmyra, Bortelid

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 blir det med dette varsla om oppstart av planarbeid for utvida planområde på Kvitefossmyra, Bortelid, sjå vedlagte kart.

Føremålet med planarbeidet er å utarbeide ein heilskapleg plan for Kvitefossmyra med særleg vekt på sikring av areal for idretten, framtidig næringsareal og plassering av ny varmestove.
Innanfor opphavleg planavgrensing var det i 2009 ute eit planforslag til offentleg ettersyn. Det er nå ønskjeleg å gjere endringar i planforslaget inkludert utviding av planområdet.

Gjeldande reguleringsplanar i området er:
Bebyggelsesplan for Kvitefossen næringsområde, regulert til føremål næring
Reguleringsplan for Austre og Vestre Holå, regulert til vegføremål og friluftsområde
Detaljreguleringsplan for løype Berge – alpinsenteret, regulert til skiløype

Eventuelle merknader skal sendast innan 30. januar 2015 til:

Åseral kommune
Gardsvegen 68
4540 Åseral

Eller på e-post:

pdfOmradereguleringsplan_kvitefossmyra.pdf

Ferdsel ved Skjerkevatn

vann demning ljosland foto AKAgder Energi bygger to nye dammer ved Skjerkevatn. Entreprenøren JV Skanska TT Anlegg ANS  har i høst i hovedsak arbeidet med å bygge flomløp og anleggsveier i området. Det er også etablert riggområder og ryddet vegetasjon i den nye reguleringssonen. Dette vil fortsette frem til snøen setter en naturlig stopper for arbeidet.

Anleggsarbeidene er med andre ord kommet godt i gang. Neste år starter arbeidene så snart snøforholdene tillater det, sannsynligvis en gang i april. Entreprenøren vil da fortsette å bygge anleggsveier, sprenge en tappetunnel forbi dammen og klargjøre damfundamentet for dambygging. Selve dammene vil bli bygget i 2016, 2017 og 2018. De fem gamle dammene ved Nåvatn vil bli revet så snart de to nye dammene står ferdig.

Søteheiveien er stengt for almen ferdsel i hele anleggsperioden, men bruksberettigede grunneiere har fått utstedt sin personlige kjøretillatelse.

Terrenget i området er forandret, spesielt rundt dagens dam Skjerkevatn. Langs hele den nye flomløpskanalen er det nå høye skjæringer, opptil 15 meter høye. I vinter vil det bli satt opp anleggsgjerder ved disse skjæringene, men den permanente sikringen er ikke på plass ennå. Vi oppfordrer til minst mulig ferdsel i området, og ber eventuell ski- og scooter trafikk holder seg borte fra anleggsområdet.

Skjerka

Bildet viser damprosjektets status pr desember 2014. Arbeidet med anleggsvei vestover langs Skjerkevatn er påbegynt, likeså arbeidet med flomløpskanal. Dette bildet viser hvordan den nye dammen ved Skjerkevatn vil se ut. Den nye dammen ved Heddersvika skimtes i bakgrunnen

Høyring: Hjorteviltforvaltning i Åseral 2015-2019

elg haustI tråd med hjorteviltforskriften februar 2012 sender Åseral kommune ut forslag til kommunale mål for hjorteviltforvaltning 2015-2019 på høyring. Ein kan sjå dokumenta i bunnen av innlegget her, eller ein kan henvende seg til kommunen for å få dei tilsendt.

Høyringsfristen vert sett til 30.januar 2015. Merknadar til forslaget kan sendast per e-post til eller per post til Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 Åseral.

Stormøte hjorteviltforvaltning

I løpet av høringsperioden vert det arrangert eit stormøte i den gamle gymsalen.
Temaet for stormøtet vert forvaltning av hjortevilt, beitetrykk og viltøkologi.
Ein vil dele opp i 2 bolkar, ein fagdel med ekstern forelesar og så ein del med lokal forvaltning.
Dato og tid er enno ikkje fastsatt- men det vert medio januar.
Det vert publisert på kommunen si heimeside når dato er fastsatt.

Ein ynskjer alle jaktinteresserte i Åseral velkomen!

pdfForslag_til_kommunale_malsettinger_for_hjorteviltforvaltninga_i_Aseral_kommune_2015-2019_-_saksframlegg.pdf

pdfForslag_til_kommunale_mal_for_forvaltning_av_hjortevilt_i_Aseral_kommune_2015-2019.pdf

pdfFaun_rapport_021-2013_Elgbeitetaksering_i_Aseral_2013.pdf

pdfTilrading_Aseral-_Faun_Naturforvaltning_2014.pdf

Jol på Åseral bibliotek

Foto: joletre bokÅseral bibliotek har desse opningstidane i jola:
Torsdag 18.12 kl 1200-1800 (joleopent)
Fredag 19.12 kl 0900-1400:
Måndag 22.12 kl 0900-1400:
Tysdag 23.12 Stengt – sundag 4.1.15 stengt

Opnar att måndag 5.1.15

Me gler oss til eit nytt og innhaldsrikt år med deg!
Med ynskje om ei lyrisk jol frå MÅHA!