Norwegian Dutch English French German Italian Spanish

Offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan for Fiskland

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Hovudutval for drift og utvikling vedtok i møte den 1. juni (sak 16/25) å legge ut detaljreguleringsplan for Fiskland til offentlig ettersyn jamfør plan- og bygningslovas §12 – 11.

Føremålet med planarbeidet er å legga til rette for eit bustadfelt med inntil 8 bustader, atkomstveg, leikeplass og badeplass.

Frist for innspel er sett til 15.september.

Merknader/innspel kan sendast til

Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 Åseral.

eller på e-post til

pdfPlanbeskrivelse - Fiskland.pdf

pdfPlanbestemmelser_-_Fiskland.pdf

pdfPlankart_-_Fiskland.pdf

pdfProtokoll_HDU_01.06.16.pdf

 

 

Offentleg ettersyn - Utbyggingsavtale for Bjelkelaget

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

I medhald av plan- og bygningslova § 17-4  utbyggingsavtale for Bjelkelaget lagt ut til offentleg ettersyn.  Avtalen er knytt til del av reguleringsplan for Langatjønn-Hesthei planID 1026-19970016, del av gnr./bnr. 13/17, 13/3, 13/2, 9/5 og 9/3  i Åseral kommune. Avtalen er mellom Åseral kommune og grunneigarane i området. Formålet med avtalen er gjennomføring av reguleringsplanen, ved å legge til rette for  offentleg vatn og avløp i området.

Utbyggingsavtalen ligg til offentleg ettersyn til 12.08.2016.

Eventuelle merknadar sendast til:

Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 Åseral, eller på e-post:

pdfUA_Bjelkelaget_-_offentleg_ettersyn.pdf

pdfVedlegg_1_-_Reguleringskart_for_Langatjønn-Hesthei.pdf

pdfVedlegg_2_-_Langatjønn-Hesthei_-_føresegner.pdf

pdfVedlegg_3_-_H01_VA_plan.pdf

pdfVedlegg_4_-_Kart_oppstart_UA.pdf

pdfVedlegg_5_-_Underskriven_avtale_om_grunn.pdf

 

Offentleg ettersyn - Utbyggingsavtale for Velia, Bortelid

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

I medhald av plan- og bygningslova § 17-4  er utbyggingsavtalen for Velia lagt ut til offentleg ettersyn. Utbyggingsavtalen er mellom Åseral kommune, grunneigar Knut Repstad og Bortelid Eiendomsutvikling AS. Avtalen er knytt til reguleringsplan for Velia, planID 1026-20150073, del av gnr. 9 bnr. 5 i Åseral kommune. Formålet med avtalen er å avklare kva plikter partane har knytt til utbygginga i området.

Utbyggingsavtalen ligg til offentleg ettersyn til 12.08.2016.

Eventuelle merknader sendast til:

Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 Åseral, eller på e-post:

 

pdfUA_Velia_-_offentleg_ettersyn.pdf

pdfVedlegg_1_-_Reguleringsplan_Velia_hytteområde_10.04.2015.pdf

pdfVedlegg_2_-_Reguleringsføresegner_Velia.pdf

pdfVedlegg_3_-_Traseer_for_VA_i_Velia.pdf

pdfVedlegg_4_-_Avtale_om_grunn_Velia_-_off.pdf

 

Offentleg ettersyn - Detaljreguleringsplan for Farevassknuten felt B1

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Hovudutval for Drift og Utvikling vedtok i møte den 27.06.2016 (sak 16/43) å legge detaljreguleringsplan for Farevassknuten felt B1 ut til offentlig ettersyn jamfør plan- og bygningslovas § 12 – 11.

Føremålet med planarbeidet er å legga til rette for utbyggingsområde for fritidsbustader, atkomstvegar og øvrige tekniske anlegg, skiløype, villmarksløkke og friluftsområde.

Merknader til planforslaget kan sendast til
Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 Åseral.
eller på e-post til

Frist for innspel er sett til 15.september.

 

pdfBestemmelse_Farevasskn_B1_rev_06.07.16.pdf
pdfPlanbeskrivelse_Farevassknuten_160616.pdf
pdfplanforslag_15_06_2016.pdf
pdfProtokoll_HDU_27.06.2016.pdf
pdfROS_Farevassknuten.pdf

Endring i prislista

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

På grunn av feil i prislista når det gjeld gebyr for vatn og avløp, gjorde kommunestyret nytt vedtak 30. juni. Årsaka var at det ikkje var lagt til mva. for abonnementsgebyr og forbruk i sjølve prislista. I tillegg vart det per 01.01.2016 gjort endringar i forholdet mellom fast og variabel del av årsgebyret, så prisen for forbruk har auka monaleg, medan fast abonnementspris er tilnærma lik eller lågare enn 2015-prisen.

pdfHer finn du revidert prisliste