Søk om SMIL-midler

SMIL – spesielle miljøtiltak i landbruket

Formålet er å ivareta natur- og kulturminneverdiane i kulturlandskapa til jordbruket, samt redusere forureininga frå jordbruket, utover det som blir forventa gjennom vanleg jordbruksdrift. Eit viktig siktemål med ordninga er å få til ein meir målretta innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringar og målsetjingar.

Fra 2015 er det endringer i SMIL-ordningen. Det er viktig å merke seg at SMIL-midler nå skal avgrensast til føretak som er berettiga produksjonstilskudd.
Det er utarbeidd nytt rundskriv og nytt søknadskjema.

Det må søkjast på eige søknadsskjema. Du kan laste det ned sjølv på https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/spesielle-miljotiltak/hvordan-soke/skjema
eller få det hos kommunen.

Det er utarbeidd strategi og retningsliner for SMIL – arbeidet i Åseral. Desse kan du finne på kommunen si heimeside.

Frist for søknad setjast til 1.november.

MERK: Utsatt søknadsfrist for Lindesnesregionens kulturstipend

Søknadsfristen til Lindesnesregionens kulturstipend er forlenget til 11. oktober.

 

Regionale kulturstipend 2015
Kulturstipendene for Lindesnesregionen skal i høst deles ut for fjerde gang. Søknadsfrist for stipendene er 11. oktober.

Beskrivelse
Lindesnesregionens kulturstipend har som formål å være en stimulans og en inspirasjon til kulturelt arbeid i Lindesnesregionen.
Gjennom stipendene søker Lindesnesrådet å bidra til og tilrettelegge for utvikling av enkeltpersoner og grupper som virker innenfor kulturfeltet.
Det skal hvert år deles ut fire stipender, hver på kr. 25.000,-. Det gis stipend til søkere som faller innenfor det utvidete kulturbegrep, igjen delt inn i disse fire hovedkategoriene: kunst, musikk, idrett og åpen klasse.

Målgruppe
Stipendene er rettet mot både ungdom og voksne. Enkeltpersoner, grupper, lag og foreninger som er bosatt i/har tilholdssted i Lindesnesregionen kan søke.

Saksbehandling
Utforming av søknad
Stipendet annonseres i media med link til elektronisk skjema, på de kommunale nettsidene og på nettsiden til Lindesnesregionen. Søknadene må være mottatt av Lindesnesregionen senest 11. oktober.
Søker skal oppgi hvordan stipendet er tenkt benyttet. Stipendet skal ikke brukes til å dekke ordinær drift.
Søknaden skal inneholde CV med relevant utdanning og erfaring. Husk å oppgi kontonummer.
Den som har utfylt skjemaet er ansvarlig for at søknadens opplysninger er korrekte.

Innsending av søknad
Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema. Søknader som mottas etter søknadsfristens utløp vil ikke bli behandlet.
Klikk her for å gå til det elektroniske søknadsskjemaet.

Behandling og tildeling av søknad
Søknadene behandles av regionalt kulturforum og vedtas av regionens ordførere. Stipendene utdeles innen utgangen av kalenderåret.
Mottakerne vil bli kontaktet før utdelingen med formelt brev med nærmere informasjon om utdelingen.

Nærmere informasjon
Nærmere opplysninger om kulturstipendet og utfylling av søknadsskjema kan dere få ved å kontakte kulturkontorene i de fem kommunene i Lindesnesregionen: Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal og Åseral eller ved å kontakte daglig leder i Lindesnesregionen, Dagfinn Lauvsland (www.lindesnesregionen.no).

Utvidet søkandsfrist for 2015: 11. oktober

 

Nye opningstider på NAV Åseral

NAV webInformasjon om endringer i åpningstid ved NAV Åseral fra 01.10.15

Åpningstid for drop in: Mandag 10.00 – 14.00.

NAV Kontaktsenter er åpent fra kl 0800-1530 og kan besvare henvendelser vedrørende hele NAVs oppgaveflate. Dersom man kun skal levere noe, oppfordres det til å sende posten direkte til NAV eller levere inn en lukket konvolutt til kommunens servicekontor. I tillegg kan man benytte Ditt NAV og «skriv til oss»-funksjonen. Kontakt kommunens servicekontor ved behov for søknadsskjema økonomisk sosialhjelp utenfor åpningstid. Søknadsskjema til statlige ytelser ligger også på www.nav.no og flere av disse kan sendes elektronisk.

Søk Lindesnesregionens kulturstipend

Kulturstipendene for Lindesnesregionen skal i høst deles ut for fjerde gang. Søknadsfrist for stipendene er 1. oktober.

Beskrivelse
Lindesnesregionens kulturstipend har som formål å være en stimulans og en inspirasjon til kulturelt arbeid i Lindesnesregionen.
Gjennom stipendene søker Lindesnesrådet å bidra til og tilrettelegge for utvikling av enkeltpersoner og grupper som virker innenfor kulturfeltet.
Det skal hvert år deles ut fire stipender, hver på kr. 25.000,-. Det gis stipend til søkere som faller innenfor det utvidete kulturbegrep, igjen delt inn i disse fire hovedkategoriene: kunst, musikk, idrett og åpen klasse.

Målgruppe
Stipendene er rettet mot både ungdom og voksne. Enkeltpersoner, grupper, lag og foreninger som er bosatt i/har tilholdssted i Lindesnesregionen kan søke.

Utforming av søknad
Stipendet annonseres i media med link til elektronisk skjema, på de kommunale nettsidene og på nettsiden til Lindesnesregionen. Søknadene må være mottatt av Lindesnesregionen senest 1. oktober.

Søker skal oppgi hvordan stipendet er tenkt benyttet. Stipendet skal ikke brukes til å dekke ordinær drift.
Søknaden skal inneholde CV med relevant utdanning og erfaring. Husk å oppgi kontonummer.

Den som har utfylt skjemaet er ansvarlig for at søknadens opplysninger er korrekte.

Innsending av søknad
Søknad skal sendes via elektronisk søknadsskjema. Søknader som mottas etter søknadsfristens utløp vil ikke bli behandlet.

Klikk her for å gå til det elektroniske søknadsskjemaet.


Behandling og tildeling av søknad
Søknadene behandles av regionalt kulturforum og vedtas av regionens ordførere. Stipendene utdeles innen utgangen av kalenderåret.
Mottakerne vil bli kontaktet før utdelingen med formelt brev med nærmere informasjon om utdelingen.

Nærmere informasjon
Nærmere opplysninger om kulturstipendet og utfylling av søknadsskjema kan dere få ved å kontakte kulturkontorene i de fem kommunene i Lindesnesregionen: Mandal, Lindesnes, Marnardal, Audnedal og Åseral eller ved å kontakte daglig leder i Lindesnesregionen, Dagfinn Lauvsland (www.lindesnesregionen.no).

Søknadsfrist
1. oktober.