nonlenfrdeites

Spøjeundersøking om levekår for LHBT- personar

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Beslutningstakere på Agder treng meir kunnskap om levekåra til LHBT-personar. Korleis har homofile, lesbiske, bifile eller transperson det på Agder? Me veit for lite om både dei som har det godt i liva sine, og dei som av ulike grunner har det vanskeleg. Undersøkinga skal hente inn kunnskap for å kunne utvikle ein betre politikk på området likestilling, mangfold og inkludering.

Dette er ei nettbasert undersøking som den einskilde kan svare på her:  www.egentlig.no. Undersøkinga er ope for svar mellom 22. mars og 24. april. Alle svarer heilt anonymt på spørsmåla.

 

Helsing frå folkehelsekoordinator

Ledige stillingar ved Åseral barne- og ungdomsskule

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Bli med å gi barn ein fantastisk start på livet gjennom verdas viktigaste jobb! 

Skulen sin grunnleggande tanke er tryggleik, trivsel og læring. Skulen har fokus på elevane sin trivsel og jobbar for ein skule utan mobbing der elevane kan lykkast med sitt individuelle dannings – og kvalifiseringsoppdrag.
Skulen jobbar med:

 • Leiing på alle område
 • Kritisk konstruktive elevar
 • Læringsfremmande åtferd
 • Grunnleggjande dugleik – lesing i fokus
 • Tilpassa opplæring
 • Vurdering for læring

Vi treng no fleire nye lærarar som vil vere med på laget for å utvikle skulen vidare. Dei som vert tilsett kjem inn i eit fellesskap med svært mange dyktige tilsette, men det er stadig behov for nye impulsar for å føre utviklinga vidare.
Vi tilbyr:

 • Spanande arbeidsoppgåver i ein utviklingsretta og lærande organisasjon
 • Godt arbeidsmiljø, gode fagmiljø med mogelegheit for kompetanseutvikling
 • Mogelegheit for å påverka barn og unge sin oppvekst og læring
 • Rettleiing for nyutdanna
 • Løn over gjeldande tariff

Vi søkjer medarbeidarar som:

 • Har evne til å skape gode relasjonar
 • Har evne til å leie tydeleg, strukturert og forutsigbart
 • Er gode rollemodellar
 • Er fleksible og har endringskompetanse
 • Er brennande engasjert
 • Godkjend utdanning som lærar
 • Har erfaring med arbeid som lærar
 • Personlege eigenskapar blir tillagt stor vekt

F.o.m. 1.08.18 vil følgjande stillingar bli ledige i Åseral barne- og ungdomskule, SFO:

Pedagogstillingar 
 
Inntil fleire stillingar, faste og vikariat, kan bli ledige. Spesielt aktuelle fag: Engelsk og tysk.
Andre fag kan også bli aktuelle.
Aktuelle funksjonar: kontaktlærar.
Personleg eigenskap vil bli vektlagt.
Fleire av stillingane kan kombinerast, og ein ønskjer i utgangspunktet ikkje mindre enn 80 % pedagogstilling.
Løn og tilsetjing etter kommunale avtalar og tariff.
Søknad og CV vert å senda ved å nytta elektronisk søknadsskjema som du finn her: søknadsskjema
Det må koma tydeleg fram kva stilling som vert søkt. Dersom søkjar ikkje har tilgang på nett, eller treng hjelp til søknaden, kan ein venda seg til Åseral servicekontor ( tlf. 38 28 58 00 ) og få hjelp.

Rettkjende attestar og vitnemål vert teke med i eit eventuelt intervju.  
Ved tilsetjing må det leggjast fram tilfredsstillande politiattest

SØKNADSFRIST:  23.04.18 
Spørsmål om stillingane kan rettast til einingsleiar skule/rektor Jon Terje Hegghaug mobil 91152341Åpningstider for biblioteket i påska

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

I påskeveka har biblioteket fylgjande åpningstider:

Måndag 26.3.  09:00 - 14:00
Tysdag  27.3.  11:00 - 19:00
Onsdag 28.3.   Stengt

Velkomen innom, me har bøker til liten og bøker til stor, bøker til far og bøker til mor!

GOD PÅSKE!

 

 

Kommunalt utdanningsstipend 2017/2018

Publisert . Sist endret . Posted in Varsling/Kunngjering

Søknadsfrist er 1. april 2018 for hausthalvåret, og 25. juni for vårhalvåret.

Alle søkjarar må vera folkeregistrert og ha heimebustad i Åseral.
Halve summen kan utbetalast etter kvart semester. Skulen/lærestad må då attestera at 1. halvår av skule/læreår er fullført.
Enten kopi av vitnemål, eller eit eige skriv som stadfestar dette.
Husk stempel.

Bortebuarar må i tillegg til søknaden legge ved dokumenterte leigeutgifter, f.eks. husleigekontrakt eller kvittering for betalt husleige.
Ved skule/læreårets slutt er det søkjar sjølv som er ansvarleg for å levere dokumentasjon på fullført skulegang/læretid. Då blir siste halvår utbetalt.

Søknadsskjema og reglar finn du her: pdfSøknadsskjema og regler.pdf 

For ytterlegare informasjon – kontakt servicekontoret, tlf. 38 28 58 00