Kommunelogo

80% fast stilling som barnehagelærar

Ønskjer du å bli med å gi barn ein fantastisk start på livet gjennom verdas viktigaste jobb?

Vi har ledig stilling ved Åseral barnehage, 80 % fast stilling som barnehagelærar frå 1.12.15 og 10 % vikariat som barnehagelærar frå 1.12.15-31.07.16.

Åseral barnehage har tre avdelingar med barn i alderen 0 – 6 år, det er 52 barn fordelt på tre avdelingar. Barnehagen har to pedagogar på kvar avdeling. Det er Åseral kommune som eig og driv barnehagen. Barnehagen har spesielt fokus på språk og sosial kompetanse. Vi er ein Være Sammen- barnehage. Barnehagen ligg flott til med kort veg til naturen og turområde. Barnehagen har eiga grillhytte på uteområdet. Sjå meir utfyllande om barnehagen på heimsida www.aseralbarnehage.no

Vi tilbyr:
- Spanande arbeidsoppgåver i ein utviklingsretta og lærande organisasjon
- Godt arbeidsmiljø og gode fagmiljø med mogelegheit for kompetanseutvikling
- Mogelegheit for å påverka barn og ung sin oppvekst og læring
- Rettleiing for nyutdanna
- Løn over gjeldande tariff

Vi søkjer medarbeidar som:
- Har evne til å skape gode relasjonar
- Har evne til å leie tydeleg, strukturert og forutsigbart
- Er god rollemodell
- Er fleksibel og har endringskompetanse
- Er brennande engasjert
- Godkjend utdanning som barnehagelærar
- Har erfaring med arbeid som barnehagelærar
- Personlege eigenskapar blir tillagt stor vekt

Søknad
Søknad og CV kan du berre senda ved å nytta elektronisk søknadsskjema. Dersom du treng hjelp til utfylling av søknaden, kan du venda deg til Åseral servicekontor (tlf. 38 28 58 00).

Rettkjende attestar og vitnemål vert teke med i eit eventuelt intervju.

Ved tilsetjing må det leggjast fram tilfredsstillande politiattest.

SØKNADSFRIST: 25.10.15

Spørsmål om stillingane kan rettast til einingsleiar barnehage Kirsten Austenaa tlf. 382 85 950 eller 950 20332.

SØK HER! (elektronisk søknadsskjema)

Mellombels stillingar som morsmålslærarar i arabisk og thai, samt 60% vikariat som lærar.

Mellombels stillingar som morsmålslærarar i arabisk og thai, samt 60% vikariat som lærar.

Åseral kommune har ledig inntil 20 % mellombels stilling pr. språk. Stillinga er ledig for tilsetjing så snart som mogeleg, og varer ut skuleåret.
I samband med ein permisjon, vil det bli ledig vikariat i inntil 60% frå 15. Januar - 25. Juni 2016. Fagønskjer er tysk, entreprenørskap og spesialundervisning. Andre fag kan vere aktuelle.

Skulen har eit sterkt fokus på elevane sitt læringsutbytte. Lærarkvalitet og god leiing har stor betyding for resultatet hos elevane og vi arbeider godt med utviklingsarbeid.

Skulen sine satsingsområder er:
- Leiing på alle nivå
- Læringsfremmande åtferd
- Grunnleggjande dugleik – lesing i fokus
- Vurdering for læring
Heile skulen har vore med i Ungdomstrinn i utvikling, og dette arbeidet vil bli vidareført på alle trinn.

Vi tilbyr:
- Spanande arbeidsoppgåver i ein utviklingsretta og lærande organisasjon
- Godt arbeidsmiljø, gode fagmiljø med mogelegheit for kompetanseutvikling
- Mogelegheit for å påverka barn og unge sin oppvekst og læring
- Rettleiing for nyutdanna
- Løn over gjeldande tariff

Vi søkjer medarbeidarar som:
- Har evne til å skape gode relasjonar
- Har evne til å leie tydeleg, strukturert og forutsigbart
- Er gode rollemodellar
- Er fleksible og har endringskompetanse
- Er brennande engasjert
- Godkjend utdanning som lærar
- Har erfaring med arbeid lærar
- Personlege eigenskapar blir tillagt stor vekt

Tilsetjing
Tilsettinga skjer i samsvar med gjeldande lover, reglar og avtaleverk.
Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar og motivasjon for denne type arbeid.

Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju, og tek då med seg rettkjende attestar og vitnemål.
Ved tilsetjing må det leggjast fram tilfredsstillande politiattest.

Kontaktpersonar

Spørsmål om stillinga kan rettast til rektor Aina Bjørndal, 901 96 511 ().

Søknad

Søknad og CV kan du berre senda ved å nytta elektronisk søknadsskjema. Dersom du treng hjelp til utfylling av søknaden, kan du venda deg til Åseral servicekontor (tlf. 38 28 58 00).

Søknadsfrist: 14. oktober 2015

SØK HER! (elektronisk søknadsskjema)

Ledig stilling som integreringskonsulent 60% fast

Ledig stilling som integreringskonsulent
Åseral kommune har ledig 60% fast stilling som integreringskonsulent. Stillinga er ledig for tilsetjing så snart som mogeleg.

Vi søkjer ein fleksibel person med samarbeidsevner og grunnleggande interesse for andre kulturar og som likar utfordringar.

Hovudarbeidsoppgåver:
- Tilrettelegging, koordinering og oppfølging av nye flyktningar ved busetjing i kommunen
- Koordinator for teamarbeid med NAV, vaksenopplæring og helsetenesta i kommunen
- Programrådgjevar for den enkelte deltakar i introduksjonsprogrammet
- Dokumentasjon av heildags- og heilårsprogrammet for deltakarane
- Tett samarbeid med vaksenopplæringa mot felles mål for opplæringsplan og plan for den enkelte introdeltakar
- Utarbeiding og oppfølging av plan for integreringstjenesten, samt individuelle planer.
- Superbrukar for NIR (Nasjonalt introduksjonsregister) og ansvar for føring av det som har med introduksjonsordninga i NIR
- Kommunen sin kontaktperson mot IMDI (Integrerings- og mangfaldsdirektoratet)
- Kontaktperson for arbeidsinnvandrarar

Ynskja kvalifikasjonar:
- Høgskule/universitetsutdaning er eit krav
- Anna utdanning/erfaring med teamarbeid, ulike kulturar, samfunnsarbeid, arbeid med familiar og menneske i krise er ein fordel
- Evne til å setja seg inn i komplekse problemstillingar og evne til empati
- Evne til å arbeide systematisk og målretta
- Gode kommunikasjonsevner, skriftleg og munnleg framstillingsevne
- Skriftleg og munnleg engelsk, og gjerne andre språk i tillegg
- Evne til å arbeida både sjølvstendig og i team
- Generelt god IKT-kompetanse
- Personlege eigenskapar vert vektlagde

Vi kan tilby
- Ei interessant og krevjande stilling med høve til å nytte brei fagkompetanse i eit fagmiljø under utvikling.
- Tilrettelegging for fagleg utvikling og oppdatering
- Eit aktivt og positivt arbeidsmiljø
- Fleksibel arbeidstid, det må påkreknast noko kvelds- og helgearbeid.
- Løn etter avtale og god pensjonsordning
- Hjelp til å skaffa bustad og eventuelt barnehageplass ved behov
- Flyttegodtgjersle etter gjeldande reglement

Tilsetting
Tilsettinga skjer i samsvar med gjeldande lover, reglar og avtaleverk.
Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar og motivasjon for denne type arbeid.
I stillinga må det påreknast noko reiseverksemd. Det er derfor ein føresetnad at den som vert tilsett har førarkort og disponerer bil.

Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju, og tek då med seg rettkjende attestar og vitnemål.
Ved tilsetjing må det leggjast fram tilfredsstillande politiattest.

Kontaktpersonar
Spørsmål om stillinga kan rettast til rektor Aina Bjørndal, 901 96 511 (), eller HR- Rådgjevar Ellen Ubostad Haaland tlf. 382 85 814 ().

Søknad

Søknadsfrist: 14. oktober 2015

SØK HER (elektronisk søknadsskjema)