Kommunelogo

Utskrift

Ledige lærar- og fagarbeidarstillingar ved Åseral barne- og ungdomsskule

SkulenLedige lærar- og fagarbeidarstillingar ved Åseral barne- og ungdomsskule skuleåret 2014/15

Med atterhald om endeleg organisering og moglege permisjonar kan inntil fleire lærar- og fagarbeidarstillingar, faste og vikariat, bli ledige. Lærar i vaksenopplæringa og sosiallærar kan og verta aktuelle.  Mest aktuelle fag: engelsk, tysk, norsk, kunst og handverk, musikk, IKT og  spes.ped. Skulen i Åseral har  det siste året hatt ekstra fokus på klasseleiing og relasjonsbygging. Bakgrunnen er deltaking i nasjonal satsing , Ungdomstrinn i utvikling, samt at respekt er eit av satsingsområda i skulen sin verksemdplan.

Vi søkjer medarbeidarar som:
•Har godkjend pedagogisk utdanning/ fagbrev i barne- og ungdomsarbeid
•Er konstruktiv, fleksibel og trivst i arbeid med barn og ungdom
•Kan bidra til godt utviklingsarbeid i team med andre fagpersonar
•Er dyktige, tydelege og målretta
•Kan vere kontaktlærar
•Har gode kunnskapar om IKT
•Personlege eigenskapar vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:
•Godt miljø i utvikling der fagkompetanse har fokus. 
•Grunntillegg på 7 000 for pedagog og 27 000 som kontaktlærar. 
•Kompetanseutvikling i samarbeid med regionalt kompetansesenter. 

Vi ynskjer i utgangspunktet ikkje å tilsetje i mindre enn 60 % stilling. 

Løn og tilsetjing etter kommunale avtalar og gjeldande tariff.  

Søknad og CV kan ein berre senda  ved å nytta elektronisk søknadsskjema på kommunens heimeside. Det er viktig at utdanning og kompetanse kjem tydeleg fram av søknaden. Dersom søkjar treng hjelp til utfylling søknaden, kan ein hen venda seg til Åseral servicekontor. ( tlf 38285800 ).

Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju, og tek då med seg rettkjende attestar og vitnemål. 

Ved tilsetjing må det leggjast fram tilfredsstillande politiattest.

SØKNADSFRIST: 05.03.14

Spørsmål om stillingane kan rettast til konstituert rektor Kirsti Salvesen eller inspektør Marit Uleberg tlf. 38 28 59 72 / 40237639- 38285987 /95210316 

skjemaerSøknadsskjema lærarstilling

 skjemaerSøknadsskjema fagarbeidarstilling

Utskrift

Vikar ved Åseral barne- og ungdomsskule, skuleåret 2013/14

skulenSkulen har på det jamne trong for å nytte ein del vikarar i løpet av eit skuleår. Det er ynskjeleg å kome i kontakt med personar som kan vere vikar og ta del i undervisninga kortare eller lengre periodar. Primært er det ønskjeleg med pedagogisk utdanning eller barn- og ungdomsarbeidar, men og annan bakgrunn kan vera aktuell. Alle fag er aktuelle.Konkret er det nå ledig:
Pedagog/lærar inntil 100% fast vikar resten av skuleåret.
Barne og ungdomsarbeidar inntil 90% på mellomtrinnet, ledig frå 01.04