Kommunelogo

Sommarjobb i Åseral kommune for "garantiungdom" 2015

profilelement 2Du som fyller 16 og 17 år i løpet av 2015 har sommarjobb-garanti, men må likevel søkja om jobb. Det vert etter planen lagt til rette for arbeid på desse plassane: Eining for drift- og vedlikehald, eining for reinhald, Åseralsheimen, Åseral barnehage og Minne Kultursenter.

Det private næringsliv blir òg oppmoda til å ta del i sommarjobbordninga. Verksemdene vil få eit tilskot for å ha ungdom i arbeid, så vis initiativ og spør/søk etter sommarjobb. (Du kan ikkje ha sommarjobb både i kommunen og i ei verksemd, dersom verksemda får tilskot for å ha deg i arbeid.)

Arbeidsperioden er i år i utgangspunktet 2 veker. Det er eit vilkår at du går på skule/studerer og er heimehøyrande* i Åseral. (*Registrert i Folkeregisteret med bustadadresse i Åseral kommune.)

Søknaden sendes elektronisk: Elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 10. mars 2015 - Søknadar som kjem inn etter søknadsfristen vil ikkje bli handsama.

Til verksemder i Åseral kommune
Det vert også i år gjeve tilskot frå Åseral kommune til dei verksemdene som har ungdom i arbeid sommaren 2015. Eit av vilkåra er mellom anna at ungdomen fyller 16 eller 17 år i løpet av 2015 (sjå elles søknadsskjema for andre vilkår). Tilskotet utgjer kr 50,- pr time i maks 2 veker (37,5 t/v). Tilskot vert ikkje gjeve dersom ungdomen i tillegg har sommarjobb i Åseral kommune. Ta kontakt med Åseral servicekontor for nærare informasjon. "pdfSøknadsskjema – verksemder" skal nyttast.

Søknadsfrist for verksemder: 1. juli 2015

Ferievikarar reinhald

profilelement 1Eining for Reinhald i Åseral kommune treng sommarvikarar i ferien. Skriv kva tid du kan/ikkje kan arbeide. Tidlegare erfaring innan reinhald vil bli vektlagt. 

Nærare opplysningar kan ein få hos leiar Georg Røysland. Eller på tlf 38 28 58 35

Søknad skal skrivast på elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist: 02.03.2015

Hjelpepleiar - vikariat ledig 18%

profilelement 2Eining for pleie- rehabilitering og omsorg søkjer etter vikar til:

Hjelpepleiar/helsefagarbeidar ca 18% sjukevikariat helg, (nattevakter) ledig frå snarast og fram til 21.06.15. (Ved intern omdisponering, kan vakttype og st. % bli endra)

Vi søkjer ein person som:
- Har godkjent utdanning omsorg/helsefagarbeidar
- har gode samarbeidsevner
- er fleksibel
- kan arbeida sjølvstendig
- beherskar data (kommunen har elektronisk dokumentasjonssystem)

Tilsetjing på vanlege kommunale vilkår med lønn iht hovedtariffavtalen.
Nærare opplysningar om stillingane kan ein få hos einingsleiar Britt Enny Haugland , eller på tlf. 38 28 59 20/977 94 602

Søknad sendes på Elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 01.03.15

FERIEVIKARAR

profilelement 1Eining for pleie- rehabilitering og omsorg søker etter ferievikarar for sommaren 2015. Me ønskjer pliktoppfyllande og engasjerte personar inn i våre fagmiljø. Opplæring vil bli gitt etter avtale.

I tidsromet 22. juni (veke 26) til 16. august (veke 33) treng me:

- Sjukepleiarar
- Vernepleiarar
- Helsefagarbeidarar
- Kokk
- Studentar/elevar innan helsefag, eller andre med relevant arbeidserfaring.

I søknaden må du opplyse om:

- Tidsromet du kan arbeida i
- Dersom det er tidsrom i ferieperioden (veke 26 – 33) du ikkje kan arbeida i, må dette spesifiserast i feltet ”Generelt”.
- Vikarar som kan arbeide minst 4 veker samanhengande vil bli føretrekt.

Tilsetjing på vanlege kommunale vilkår med lønn iht hovedtariffavtalen. Studentar med relevant studium får ekstra lønstillegg. Søkjarar må opplyse om dei har førarkort.

Nærare opplysningar kan ein få hos leiar Britt Enny Haugland . Eller på tlf 38 28 58 00/ 38 28 59 20.

Søknad skal skrivast på elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist: 26.02.15