Kommunelogo

Kommunalsjef for Oppvekst- og levekår, 100% fast

Stilling som kommunalsjef for Oppvekst- og levekår i Åseral kommune, 100% fast,
er ledig frå hausten 2015.

Åseral kommune står framføre mange spanande utfordringar.  1. september 2014 vart organisasjonen endra for å kunne møte framtida på ein betre måte med ein rådmann og to kommunalsjefar som øvste administrative leiarar.

Stillinga som kommunalsjef med ansvar for oppvekst- og levekår har eit tenesteområde som omfattar m.a. helse- og sosialtenester, pleie og omsorg, samt barnehage og skule.

Kommunalsjefen skal m.a. arbeide med strategi- og utviklingsarbeid. Dette inneber verkeleggjering av strategiar, iverksetjing av prosjekt og prioritering av praktisk utviklingsarbeid.

Kommunalsjefen har det overordna ansvaret for dei underordna einingane sine resultat. Dette inneber fag-, økonomi- og personalstyring.

Den som blir tilsett må minimum
Ha 3-årig høgskuleutdanning, samt leiarutdanning. Manglande formell leiarutdanning kan kompenserast med lang/brei erfaring som leiar.
Kjennskap til fagfeltet er ein fordel. Det er ønskjeleg med økonomisk kompetanse/erfaring.

 Sentrale oppgåver vil vere:
- Utvikle ein felles positiv bedriftskultur
- Vere pådrivar i utviklingsarbeid
- Arbeide med intern organisasjonsstruktur
- Følgje opp og vidareutvikle samarbeidet i regionen

Vi søkjer etter ein kommunalsjef som:
- Er målretta og tydeleg
- Er samarbeids- og løysingsorientert med evne til å motivere og myndiggjere medarbeidarane
- Har fokus på samarbeid, inkludering og nytenking
- Har god omstillingsevne
- Er flink på kommunikasjon, skriftleg og munnleg
- Har kjennskap til intern kontroll og interesse for systemretta arbeid

Vi kan tilby:
- Spanande og utfordrande arbeidsoppgåver
- God lønn og pensjonsordning
- Personalbustad

Personlege eigenskapar og motivasjon for denne type arbeid blir vektlagt.

Søknad
Søknad og CV kan du berre senda ved å nytta elektronisk søknadsskjema. Ved spørsmål om sending av søknad kan Åseral servicekontor kontaktast (tlf. 38 28 58 00). 

Vi gjer vidare merksam på at søkjar sitt namn kan bli gjort offentleg sjølv om søkjar har bedt om å ikkje blir ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjar vil bli varsla på førehand.

Tilsetting skjer i samsvar med gjeldane lover, reglar og avtaleverk.

Kontaktpersonar
Spørsmål om stillinga kan rettast til  rådmann Kjell Gunnar Olsen på tlf.  38 28 58 00/ 402 18 502 eller HR-rådgjevar Ellen Ubostad Haaland tlf.  38 28 58 00/ 900 45 127.

Søknadsfrist: 22. september 2015

SØK HER

Vikariat som helsesøster i 60% stilling

Ledig vikariat som helsesøster i 60 % stilling fram til  31. august 2016 med moglegheit for fast tilsetjing.

Hovedarbeidsområdet er innan helsestasjons- og skulehelsetenesta, men helsesøster tar òg del i anna forebyggjande arbeid og miljøretta helsevern. Andre oppgåver kan bli lagt til stillinga.

Vi søkjer medarbeidar som har:
- Utdanning/erfaring som helsesøster
- Fagleg engasjement, er målretta og sjølvstendig
- Gode kommunikasjonsevner og er samarbeids- og løysingsorientert
- Generell god IKT-kompetanse

Vi kan tilby deg:
- Ei interessant og krevjande stilling med høve til å nytte brei fagkompetanse
- Tilrettelegging for fagleg utvikling
- Løn etter avtale og god pensjonsordning
- Hjelp til å skaffa bustad og eventuelt barnehageplass ved behov

Kontaktpersonar
Spørsmål om stillinga kan rettast til einingsleiar Laila Ljosland, tlf 413 22 847, laila.

Tilsetting
Stillinga er eit vikariat fram til 31. august 2016, med mogelegheit for fast tilsetjing. Tilsettinga skjer i samsvar med lovar, reglar og avtaleverk. Det blir lagt vekt på personlege eigenskapar. Den som blir tilsett, må leggja fram tilfredsstillande politiattest.

Søknad
Søknad og CV kan ein berre senda via elektronisk søknadsskjema. 
Dersom søkar ikkje har tilgang på nett, eller treng hjelp til utfylling av søknaden, kan ein venda seg til Åseral servicekontor (tlf 38 28 58 00).

Søknadsfrist: 12. september 2015

SØK HER