Norwegian Dutch English French German Italian Spanish

Kommunelogo

Sommarjobb - "Garantiungdom"

Publisert . Sist endret . Posted in Ledige stillinger

Sommarjobb i Åseral kommune for "garantiungdom"

Du som fyller 16 og 17 år i løpet av 2017 har sommarjobb-garanti, men må likevel søkja om jobb. Det vert etter planen lagt til rette for arbeid på einigar i kommunen, samt Frivilligsentralen. I tillegg ønskjer vi òg samarbeid med det private næringsliv, og å kunne gje tilbod om sommarjobb i andre firma/organisasjonar enn Åseral kommune.

Verksemdene vil få eit tilskot for å ha ungdom i arbeid, så vis initiativ og spør/søk gjerne etter sommarjobb i forkant. (Du kan ikkje ha sommar-jobb både i kommunen og i ei verksemd dersom verksemda får tilskot for å ha deg i arbeid.)

Arbeidsperioden er i år i utgangspunktet 2 veker. Det er eit vilkår at du går på skule/studerer og er heimehøyrande* i Åseral.

( *Registrert i Folkeregisteret med bustadadresse i Åseral kommune.)

Søknaden sendes elektronisk.

Søknadar som kjem inn etter søknadsfristen vil ikkje bli handsama.

Søknadsfrist: 10. mars 2017

SØK HER!

Ledige stillingar: pedagog og fagarbeidar ved Åseral barne- og ungdomsskule

Publisert . Sist endret . Posted in Ledige stillinger

Vi har ledige stillingar som pedagog og fagarbeidar ved Åseral barne- og ungdomsskule (1. – 10. klasse)
Det kan bli inntil fleire ledige stillingar, både faste og vikariat.

Skulen har fokus på elevane sitt læringsutbytte og tilpassa opplæring. Lærarkvalitet og god leiing har stor betydning for resultata hos elevane, og vi arbeider godt med utviklingsarbeid.

Skulen sine satsingsområder er:
• Leiing på alle nivå
• Læringsfremmande åtferd
• Grunnleggjande dugleik – lesing i fokus
• Vurdering for læring

Kommunen er med i eit regionalt samarbeid i Lindesnes regionen .
Vi treng no fleire tilsette som vil vere med på laget for å utvikle skulen vidare. Dei som vert tilsett kjem inn i eit fellesskap med svært mange dyktige tilsette, men det er stadig behov for nye impulsar for å føre utviklinga vidare.


Vi tilbyr:
• Spanande arbeidsoppgåver i ein utviklingsretta og lærande organisasjon
• Godt arbeidsmiljø og gode fagmiljø med mogelegheit for kompetanseutvikling
• Mogelegheit for å påverka barn og unge sin oppvekst og læring
• Rettleiing for nyutdanna
• Løn over gjeldande tariff og lokale avtaler


Vi søkjer medarbeidarar som:
• Har evne til å skape gode relasjonar
• Har evne til å leie tydeleg, strukturert og forutsigbart
• Er gode rollemodellar
• Er fleksible og har endringskompetanse
• Er brennande engasjert
• Har godkjend utdanning som pedagog/ fagarbeidar
• Har erfaring med arbeid i skulen

Personlege eigenskapar blir tillagt stor vekt


Aktuelle fag:
- engelsk
- tysk
- musikk
- kunst og handverk ,

Pedagogar som vert tilsett må kunne ta på seg oppgåva som kontaktlærar.

Vi ønskjer i utgangspunktet ikkje å tilsette i mindre enn 80 % pedagogstilling og 60 % fagarbeidarstilling.

Søknad og CV vert å senda ved å nytta elektronisk søknadsskjema under. Det må koma tydeleg fram kva stilling som vert søkt. Dersom søkjar ikkje har tilgang på nett, eller treng hjelp til søknaden, kan ein venda seg til Åseral servicekontoret ( tlf. 382 85 800 ) og få hjelp.

Opplysningar om søkjar kan bli gjort offentlege sjølv om søkar har bedt om ikkje å bli oppført på søkarlista, jamfør Offentleglova § 25.

Rettkjende attestar og vitnemål vert teke med i eit eventuelt intervju.

Ved tilsetjing må det leggjast fram tilfredsstillande politiattest.

Spørsmål om stillingane kan rettast til inspektør Marit Uleberg tlf. 38 28 59 87 eller 952 10 316, eller til Personal- og org.leiar Ellen Haaland tlf. 38 28 58 15/

 

SØK HER!

Søknadsfrist: 26. februar 2017

 

Ferievikar 2017: Åseralsheimen og heimetenesta

Publisert . Sist endret . Posted in Ledige stillinger

Åseralsheimen og i heimetenesta søker etter ferievikarar for sommaren 2017. Me ønskjer pliktoppfyllande og engasjerte personar inn i våre fagmiljø. Opplæring vil bli gitt etter avtale.

 

I tidsromet 19. juni (veke 25) til 13. august (veke 32) treng me:
- Sjukepleiarar
- Vernepleiarar
- Helsefagarbeidarar
- Kokk
- Studentar/elevar innan helsefag, eller andre med relevant arbeidserfaring.

Erfaringsvis treng me vikarar som kan jobbe fleire helgar, til dømes annankvar helg i sommarferieperioden, og i siste del av perioden, og vil prioriterer desse framfor andre søkjarar

Tilsetjing på vanlege kommunale vilkår med lønn iht hovudtariffavtalen. Studentar med relevant studium får ekstra lønstillegg.

Søkjarar må opplyse om dei har førarkort.

Nærare opplysningar kan ein få hos leiar Britt Enny Haugland

Eller på tlf 38 28 59 20/ 90257071 (omsorgskontoret).

Fast ansatte treng ikkje søkje på ferievikar, men må innan søknadsfristen gje beskjed til næraste leiar dersom dei ønskjer å arbeide meir/ekstra helg.

 SØK HER!

Søknadsfrist: 26.02.17