Kommunelogo

Utskrift

Stilling som økonomimedarbeidar. 100% fast stilling

helikopterbilete1100 % fast stilling som økonomimedarbeider er ledig i Åseral kommune frå 15. februar 2015. Åseral kommune er Noregs sørlegaste fjellparadis med vintersportsstadene Bortelid, Eikerapen og Ljosland som reiselivsdestinasjonar. Vi har mellom 900 og 1000 innbyggarar og ca. 2.200 hytter. Åseral kommune har god økonomi.

Det er gode moglegheiter for eit aktivt friluftsliv. Med halvtanna times køyring kjem du til Kristiansand, medan vi ligg tre timar frå Stavanger.
Åseral er ei bygd med eit aktivt kulturliv. Kvar sommar lokkar Eikerapen Roots Festival og Bygdeutstillinga mange tilreisande. Sommaren 2010 opna Minne Åseral kultursenter i Kyrkjebygda. Kulturhuset romar faste og skiftande utstillingar, bygdemuseum, turistkontor og kafé.
I tilknyting til skulen ligg fleirbrukshallen med idrettsbane, skytebane og basseng. Ny fotballbane og friidrettsarena stod klar sommaren 2013.

Åseral kommune er ein del av Lindesnesregionen (LR) som består av kommunane Audnedal, Mandal, Lindesnes, Marnardal og Åseral. LR er eit samarbeids- og interesseorgan for deltakarkommunane.

Åseral kommune står framføre mange spanande utfordringar.
Organisasjonen er endra for å kunne møte framtida på ein betre måte. I samband med dette er det oppretta ei ny stilling som økonomimedarbeidar.

Stillinga krev eit tett samarbeid med alle einingane i kommunen. Vi ønskjer òg at den nye økonomimedarbeidaren skal bidra til eit godt samarbeid med leiargruppa og dei andre tilsette i staben.

Utdanning:
Den som blir tilsett må ha høgskuleutdanning, Manglande formell utdanning kan kompenserast med lang/brei erfaring innan offentleg økonomi.

Sentrale oppgåver vil vere:
• arbeid med budsjett og økonomiplan.
• rådgjevar for einingane
• økonomirapportering
• arbeid med rekneskap og årsoppgjør
• arbeid med internkontroll

Vi søkjer etter ein økonomiarbeidar som:
• takler omstillingar og har gode evner til samarbeid og kommunikasjon;
både skriftleg og munnleg
• er sjølvstendig, løysingsorientert, fleksibel og motivert
• stiller krav til eigne faglege ferdigheiter
• med engasjement og gode haldningar bidreg på ein positiv måte i arbeidsmiljøet
• har kjennskap til intern kontroll og interesse for og systemretta arbeid

Vi kan tilby:
• Ei interessant og krevjande stilling med anledning til å nytte brei fagkompetanse i eit fagmiljø under utvikling
• Tilrettelegging for fagleg utvikling og oppdatering
• Eit aktivt og positivt arbeidsmiljø
• God pensjonsordning

Personlege eigenskapar og motivasjon for denne type arbeid vil bli vektlagt.

Tilsetting
Tilsetting skjer i samsvar med gjeldande lover, regler og avtaleverk. Oppstart frå 15. ferbruar 2015.

Søknad
Søknad og CV kan du berre senda ved å nytta elektronisk søknadsskjema. Ved spørsmål om sending av søknad kan Åseral servicekontor kontaktast (tlf. 38 28 58 00).

Vi gjer vidare merksam på at søkjar sitt namn kan bli gjort offentleg sjølv om søkjar har bedt om å ikkje blir ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjar vil bli varsla på førehand.
Tilsetting skjer i samsvar med gjeldane lover, reglar og avtaleverk.

Kontaktpersonar
Spørsmål om stillinga kan rettast til Økonomisjef Sven Ove Nepstad på tlf. 38 28 58 00/
971 10 685 eller HR-rådgjevar Ellen Ubostad Haaland tlf. 38 28 58 00/ 900 45 127.

Søknadsfrist: 29. november 2014