Norwegian Dutch English French German Italian Spanish

Kommunelogo

Tilkallingsvikarar i Åseral barnehage

Publisert . Sist endret . Posted in Ledige stillinger

 

Bli med å gi barn ein fantastisk start på livet gjennom verdas viktigaste jobb

Åseral barnehage treng tilkallingsvikarar for barnehagelærar og fagarbeidar

 

Åseral barnehage har tre avdelingar med barn i alderen 0 – 6 år, det er 53 barn fordelt på tre avdelingar. Barnehagen har to pedagogar på kvar avdeling. Det er Åseral kommune som eig og driv barnehagen. Barnehagen fokuserer spesielt  på språk, og sosial kompetanse. Vi er ein Være Sammen barnehage. Barnehagen ligg flott til med kort veg til naturen og turområdar. Barnehagen har eigen grillhytte på uteområdet. Sjå meir utfyllande om barnehagen på heimsida. www.aseralbarnehage.no

Vi søkjer tilkallingsvikarar som:
- Har evne til å skape gode relasjonar
- Er gode rollemodellar
- Er fleksible og har endringskompetanse
- Er brennande engasjert
- Personlege eigenskapar blir tillagt stor vekt

Arbeidet inneber at ein kan stille som vikar ved kortare fråvær og bli kontakta på kort varsel.
Løn og tilsetjing etter kommunale avtalar og tariff. 
Søknad og CV vert å senda ved å nytta elektronisk søknadsskjema  
Dersom søkjar ikkje har tilgang på nett, eller treng hjelp til søknaden, kan ein venda seg til Åseral Servicekontor (tlf. 38 28 58 00) og få hjelp.

Rettkjende attestar og vitnemål vert teke med i eit eventuelt intervju.  
Ved tilsetjing må det leggjast fram tilfredsstillande politiattest.

Spørsmål kan rettast til einingsleiar barnehage Kirsten Austenaa tlf. 38 28 59 50 eller 950 20 332 

SØKNADSFRIST: 18.05.16

SØK HER!

MEDARBEIDAR VED SERVICEKONTORET, 60 % VIKARIAT

Publisert . Sist endret . Posted in Ledige stillinger

 

INTERN OG EKSTERN UTLYSING:
MEDARBEIDAR VED SERVICEKONTORET ,  60 % VIKARIAT

For snarleg tiltreding søkjer eining for service, reiseliv og kultur i Åseral kommune etter ein ny medarbeidar i eit vikariat på servicekontoret fram til 1.august 2017.

 

Arbeidsoppgåver:
- Publikumsteneste, arbeid i fyrste linje i resepsjon/sentralbord
- Enklare sakshandsaming
- Andre oppgåver etter avtale med einingsleiar

Ønskjelege kvalifikasjonar:
- Kontorfagleg utdanning og praksis
- Gode datakunnskapar
- Røynsle frå offentleg arbeid
- Evne til å kombinere faglege kunnskapar med heilskapleg tenking
- Handtere nynorsk som skriftleg målføre
- Effektiv, evne til sjølvstendig arbeid, utadvendt og samarbeidsviljug
- Kompetanse og røynsle utover dette, samt personlege eigenskapar, vert vektlagt

Vi tilbyr eit godt fagmiljø med moglegheit for vidareutvikling for rette person. Tilgang til moderne IKT-verktøy, gunstig pensjonsordning og løn etter avtale.

Intervju
Søkar må vere førebudd på å stille til intervju på kort varsel.
Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.
Opplysningar om søkjar kan bli gjort offentlege sjølv om søkar har bedt om ikkje å bli oppført på søkarlista, jamfør Offentleglova § 25.

Tilsetjing:
Denne stillinga er lyst ut internt og eksternt samstundes. Interne kvalifiserte søkjarar vil ha prioritet. Tilsettinga skjer i samsvar til gjeldande lover, reglar og avtaleverk. 
Løn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Har du behov for ein stad å bu, barnehageplass eller andre ting, er vi førebudd til å hjelpe deg. 
Flyttegodtgjersle etter gjeldande reglement.

Kontakt:
Spørsmål kan rettast til einingsleiar Odd Helge Liestøl, tlf. 38 28 58 21 eller mob. 918 68 502.
Søknad skal skrivast på elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 20.05.2016 

SØK HER!