Kommunelogo

Utskrift

Dagleg leiar, 60% fast stilling i Åseral Frivilligsentral

Spanande stilling for snarleg tiltreding:

Dagleg leiar, 60% fast stilling i Åseral Frivilligsentral

Frivilligsentralen skal bidra til samordning av frivillig innsats som private og frivillige organisasjonar utfører; styrke og fremme det frivillige arbeidet. Sentralen skal vere kontaktpunkt og kraftsenter for menneske, lag, foreiningar og det offentlege - eit positivt supplement til allereie eksisterande aktivitetar.

Dagleg leiar skal vere sentral i utviklinga av Frivilligsentralen og skal vere med å initiere, mobilisere og samordne frivillig aktivitet. Dagleg leiar skal vidare bidra til samspel mellom frivillig og offentleg innsats på område det er naturleg å samarbeide om. Dagleg leiar er ansvarleg for målsetting, verksemdsplan, budsjett og søknad om statsmidlar.

Den som vert tilsett bør ha høgskuleutdanning, manglande formell utdanning kan kompenserast med lang/brei erfaring innan liknande arbeid.

Vi søkjer etter ein leiar som:

  • er positiv, har gode evner til nettverkbygging, samarbeid og kommunikasjon; både skriftleg og munnleg
  • er sjølvstendig, løysingsorientert, fleksibel og motivert
  • har engasjement og gode haldningar
  • har erfaring frå økonomi og kunne jobbe prosjektarbeid
  • er god på organisering og konflikthandtering

Vi kan tilby:

 

  • Ei stilling du i stor grad kan vere med å påverke
  • Ei interessant og krevjande stilling med høve til å nytte brei fagkompetanse i eit miljø under utvikling
  • Tilrettelegging for fagleg utvikling og oppdatering
  • Løn etter avtale

Personlege eigenskapar og motivasjon for denne type arbeid vil bli sterkt vektlagt. Den som blir tilsett må ha førarkort og disponere eigen bil.

Spørsmål om stillinga kan rettast til styreleiar Arna Berg tlf. 905 00 467 eller nestleiar Britt Enny Haugland tlf. 977 94 602.
Søknad med cv, attestar, vitnemål og referansar vert å senda til: Åseral Frivilligsentral v/styreleiar Arna Berg, Gardsvegen 26, 4540 Åseral.

Søknadsfrist: 5. november 2014