Kommunelogo

Ledig helgestillingar - vikariat

profilelement 3Eining for pleie- rehabilitering og omsorg  søkjer etter vikarar til:

Hjelpepleiar/helsefagarbeidar ca 33%
Svangerskapsvikariat helger, 2 (nattevaktshelger), og ei helg, kveld/dag på 6 veker  
Ledig frå snarast og fram til 10.04.16. (Ved intern omdisponering, kan vakttype og stillingsprosent bli endra). Det er mulighet for å søkje på delar av stillinga.

Sjukepleiar/sjukepleiarstudent ca 26% 
Svangerskapsvikariat, for tida 3 nattevakter pr. helg, ledig frå snarast.

Vi søkjer personar som:
- Har godkjent utdanning: sjukepleiar/sjukepleiarstudent -  omsorg/helsefagarbeidar
- Har gode samarbeidsevner
- Er fleksibel
- Kan arbeida sjølvstendig
- Beherskar data (kommunen har elektronisk dokumentasjonssystem)

Tilsetjing på vanlege kommunale vilkår med lønn iht hovedtariffavtalen.

Nærare opplysningar om stillingane kan ein få hos einingsleiar Britt Enny Haugland
, eller på tlf. 38 28 59 20/977 94 602

Søk her: elektronisk søknadsskjema

 Søknadsfrist: 31.07.15

NAV leder i 100 % stilling for Audnedal, Marnardal og Åseral

NAV webNAV – kontorene i Audnedal, Marnardal og Åseral ble åpnet i slutten av 2008 med felles leder.
Målet for kontorenes arbeid er å få flere personer i arbeid eller aktivitet og færre på varige stønader. Til sammen er for tiden 12 personer tilsatt i kontorene. Medarbeiderne jobber både faglig og sosialt på tvers av kommunegrensene.

NAV LEDER I 100 % STILLING FOR AUDNEDAL, MARNARDAL OG ÅSERAL.
Lederen har det øverste administrative ansvaret for all virksomhet i NAV kontorene og rapporterer til NAV Vest Agder og de tre kommunene. Vedkommende må kunne håndtere både statlig og kommunale styrings- og rapporteringssystemer, samt avtaleverket innen begge sektorer.

Lederen skal sørge for at kontorene lykkes i å oppnå målene med reformen i samarbeid mellom kommune og stat. Lederen vil være ansvarlig for å tilpasse og iverksette overordnede føringer, følge opp resultatoppnåelsen, samt videreutvikle organisasjonene slik at tjenesten fremstår som helhetlig for brukerne. Lederoppgaven vil innebære nært samarbeid med ulike eksterne aktører som næringsliv, skole, helsevesen og lokalsamfunn.

Som leder i NAV Audnedal, Marnardal og Åseral må det påregnes endringer i organisering, tjenesteinnhold og styringslinjer.
Viktige kvalifikasjoner:
• Høyere relevant utdanning fra høyskole/universitet eller særlig relevant realkompetanse
• Gjennomføringsevne, evne til å skape resultater og felles kultur i organisasjonen
• Økonomiforståelse
• Forståelse for arbeid- og velferdspolitikken i en samfunnsmessig sammenheng
• Kunnskap om balansert målstyring og evne til å prioritere ut fra et helhetsperspektiv
• Ledererfaring fra virksomhet i statlig eller kommunal sektor
Personlige egenskaper
• Evne til å motivere gjennom å skape eierskap og engasjement
• Tydelig, trygg, strukturert og resultatorientert
• Initiativrik og løsningsorientert
• Evne til å ta initiativ til og skape gode samarbeidsrelasjoner med tanke på å få flere i arbeid og aktivitet
• Evne til å formidle NAV kontorets politikk til eksterne samarbeidspartnere
• Evne til å lede i et partnerskap mellom kommune og stat

NAV ønsker en balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.
Nærmere informasjon om stillingen:
Kommunalsjef i Marnardal Kjell Rune Olsen på telf. 907 46227 eller Fylkesdirektør NAV Vest-Agder Elisabeth Blørstad, telf. 951 25 349
Ansettelse/lønn:
Tilsettes på kommunale vilkår. Lønn etter avtale.

Elektronisk søknadsskjema ligger på www.marnardal.kommune.no
Søknadsfrist: 07.08.15.