Kommunelogo

40 % driftstilskot til fysioterapeut i Åseral kommune

profilelement 1Kvalifikasjonar:

 • norsk autorisasjon som fysioterapeut
 • gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg

.Vi ønskjer ein fysioterapeut som: 

 • har brei fagleg tilnærming
 • stiller krav til eigne faglege ferdigheter
 • har erfaring frå privat praksis
 • er sjølvstendig, løysingsorientert, fleksibel og motivert
 • som med engasjement og gode haldningar bidreg på ein positiv måte i arbeidsmiljøet
 • taklar omstillingar og har gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • har god IKT kompetanse

Personlege eigenskapar vil bli særskilt vektlagt.

Vi kan tilby:

 • ei interessant og krevjande stilling med høve til å ta i bruk brei fagkompetanse
 • tilrettelegging for vidareutdanning og fagleg oppdatering
 • eit aktivt og positivt arbeidsmiljø
 • fleksibel arbeidstid

Fysioterapeut som mottek tilskotet vil dele lokaler med ein annan fysioterapeut i kombinert privat praksis/kommunefysioterapeutstilling. Lokalene har kommunalt utstyr, og ligg i samband med sjukeheimen.

Tilsetting
Tilsetting skjer i samsvar med gjeldande lover, reglar og avtaleverk.
Ved overdraging av praksis må ein rekne med at tidlegare heimelsinnehavar vil krevje «goodwill» for opparbeida prasis;  jamfør ASA 4313 § 7.

Kontaktpersonar
Spørsmål om stillinga kan rettast til Fysioterapeut Gro Boge Aasheim tlf: 91840775

Søknad
Søknad og CV kan du berre sende ved å bruke elektronisk søknadsskjema.
Vi gjer merksam på at søkjar sitt namn kan bli gjort offentleg sjølv om søkjar har bedt om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjar vil bli varsla på førehand.

Søknadsfrist: 30.mai 2015

Søknadsskjema

80% stilling som fastløna fastlege i Åseral kommune

vann demning ljosland foto AKStillinga er ledig for snarleg tilsetting.
Legekontoret har 2 stillingsheimlar. Kommunen har nå ledige ei 80 % fast stilling som fastlege. Deler av stillinga, vil vere pliktige kommunale oppgåver innan helse og omsorg. Denne vil bli løna fast, etter avtale. 
I tillegg kjem pliktig deltaking i interkommunal legevakt (for tida 5- delt).
 
Kvalifikasjonar:
- norsk autorisasjon som lege 
- gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg
- det er ønskjeleg med spesialist i allmenn medisin, andre søkjarar vil òg bli vurdert.
Vi ønskjer ein lege som:  
- stiller krav til eigne faglege ferdigheter
- som med engasjement og gode haldningar bidreg på ein positiv måte i arbeidsmiljøet 
- er sjølvstendig, løysingsorientert, fleksibel og motivert
- taklar omstillingar og har gode evner til samarbeid og kommunikasjon 
- har generell god IKT kompetanse 

Personlege eigenskapar vil bli særskilt lagt vekt på.
 
Vi kan tilby:
- ei interessant og krevjande stilling med høve til å ta i bruk brei fagkompetanse
- tilrettelegging for vidareutdanning og fagleg oppdatering
- eit aktivt og positivt arbeidsmiljø
- fleksibel arbeidstid
- løn etter avtale og god pensjonsordning 
- eit godt utstyrt legesenter
- vi nytter WinMed 3

I følgje kommunebarometeret til KS  ligg kommunen i landstoppen innan helse. 
 
Tilsetting
Tilsetting skjer i samsvar med gjeldande lover, reglar og avtaleverk.
 
Kontaktpersonar
Spørsmål om stillinga kan rettast til Lege Sven Haraldstad tlf: 382 85 900, eller kommunalsjef Ivar Bø tlf: 382 85 800.
 
Søknad
Søknad og CV kan du berre sende ved å bruke elektronisk søknadsskjema.
Vi gjer merksam på at søkjar sitt namn kan bli gjort offentleg sjølv om søkjar har bedt om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjar vil bli varsla på førehand.
 
Søknadsfrist: 25. mai 2015
 

80% fast stilling som felles kommuneoverlege i Marnardal, Hægebostad, Audnedal og Åseral kommune

sommer bygda80% fast stilling som felles kommuneoverlege i Marnardal, Hægebostad, Audnedal og Åseral kommune

Me søkjer ein kommuneoverlege som kan samarbeide og få folk med seg, kan organisere og gjennomføre, tenke nytt og vere tydeleg.
Stillinga er organisert etter vertskommunemodellen, vertskommune er ikkje endeleg fastsett.

I tillegg til denne stillinga kjem deltaking i interkommunal legevakt (for tida 5- delt).

Kvalifikasjonar:
- Norsk autorisasjon som lege
- Gode norskkunnskapar, både munnleg og skriftleg

Ansvarsområder er mellom anna:
- Folkehelsearbeid og førebyggjande tiltak, smittevern og miljøretta helsevern
- Overordna medisinsk fagleg ansvar og rådgjeving i kommunehelsetenesta
- Ansvar for dei medisinske styringssystema, kvalitetsforbetring og avvikshandtering
- Delta i kommunanes planarbeid og beredskap

Vi ønskjer ein kommuneoverlege som: 
- Stiller krav til eigne faglege ferdigheter
- Som med engasjement og gode haldningar bidreg på ein positiv måte i arbeidsmiljøet
- Er sjølvstendig, løysingsorientert, fleksibel og motivert
- Taklar omstillingar og har gode evner til samarbeid og kommunikasjon
- Har god IKT kompetanse

Vi kan tilby:
- Ei interessant og krevjande stilling med høve til å ta i bruk brei fagkompetanse
- Tilrettelegging for vidareutdanning og fagleg oppdatering
- Eit aktivt og positivt arbeidsmiljø
- Fleksibel arbeidstid
- Løn etter avtale og god pensjonsordning

Tilsetting
Tilsetting skjer i samsvar med gjeldande lover, reglar og avtaleverk.

Kontaktpersonar
Spørsmål om stillinga kan rettast til Kommunalsjef Ivar Bø tlf 382 85 900.

Søknad
Søknad og CV kan du berre sende ved å bruke elektronisk søknadsskjema.
Vi gjer merksam på at søkjar sitt namn kan bli gjort offentleg sjølv om søkjar har bedt om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjar vil bli varsla på førehand.

Søknadsfrist: 25. mai 2015

Elektronisk søknadsskjema

Sommarjobb i Åseral kommune for "garantiungdom" 2015

profilelement 2Du som fyller 16 og 17 år i løpet av 2015 har sommarjobb-garanti, men må likevel søkja om jobb. Det vert etter planen lagt til rette for arbeid på desse plassane: Eining for drift- og vedlikehald, eining for reinhald, Åseralsheimen, Åseral barnehage og Minne Kultursenter.

Det private næringsliv blir òg oppmoda til å ta del i sommarjobbordninga. Verksemdene vil få eit tilskot for å ha ungdom i arbeid, så vis initiativ og spør/søk etter sommarjobb. (Du kan ikkje ha sommarjobb både i kommunen og i ei verksemd, dersom verksemda får tilskot for å ha deg i arbeid.)

Arbeidsperioden er i år i utgangspunktet 2 veker. Det er eit vilkår at du går på skule/studerer og er heimehøyrande* i Åseral. (*Registrert i Folkeregisteret med bustadadresse i Åseral kommune.)

Søknaden sendes elektronisk: Elektronisk søknadsskjema

Søknadsfrist: 10. mars 2015 - Søknadar som kjem inn etter søknadsfristen vil ikkje bli handsama.

Til verksemder i Åseral kommune
Det vert også i år gjeve tilskot frå Åseral kommune til dei verksemdene som har ungdom i arbeid sommaren 2015. Eit av vilkåra er mellom anna at ungdomen fyller 16 eller 17 år i løpet av 2015 (sjå elles søknadsskjema for andre vilkår). Tilskotet utgjer kr 50,- pr time i maks 2 veker (37,5 t/v). Tilskot vert ikkje gjeve dersom ungdomen i tillegg har sommarjobb i Åseral kommune. Ta kontakt med Åseral servicekontor for nærare informasjon. "pdfSøknadsskjema – verksemder" skal nyttast.

Søknadsfrist for verksemder: 1. juli 2015