Kommunelogo

60% Fast stilling i Åseral kommune som miljøterapeut.

Åseral kommune har ledig ei 60% fast stilling i Åseral som miljøterapeut.
Stillinga er ledig for tilsetting frå 1. januar 2016.

Hovudarbeidsoppgåver
- Arbeid innan psykisk helse og rus
- Familieterapi
- Koordinatoransvar for individuelle planar

Kvalifikasjonar
- helse/sosialfagleg bachelor, med relevant vidareutdanning
- Gode kommunikasjonsevner med fokus på dialog med brukarar og andre samarbeidspartar
- Gode samarbeidsevner. Evne til å være fleksibel, å kunne arbeide både sjølvstendig og i tverrfagleg samarbeid
- God skriftleg og munnleg framstillingsevne
- Generelt god IKT-kompetanse

Personlege eigenskapar vert vektlagde

Vi kan tilby
- Ei interessant og krevjande stilling med høve til å nytte brei fagkompetanse i eit fagmiljø under utvikling
- Tilrettelegging for fagleg utvikling og oppdatering
- Eit aktivt og positivt arbeidsmiljø
- Fleksibel arbeidstid
- Løn etter avtale og god pensjonsordning
- Hjelp til å skaffa bustad og eventuelt barnehageplass ved behov
- Flyttegodtgjersle etter gjeldande reglement

Tilsetting
Tilsettinga skjer i samsvar med gjeldande lover, reglar og avtaleverk.
Det vil bli lagt vekt på personlege eigenskapar og motivasjon for denne type arbeid.
I stillinga må det påreknast noko reiseverksemd. Det er derfor ein føresetnad at den som vert tilsett har førarkort og disponerer bil.

Aktuelle søkjarar vert kalla inn til intervju, og tek då med seg rettkjende attestar og vitnemål.

Kontaktpersonar
Spørsmål om stillinga kan rettast til psykiatrisk sjukepleiar Grete Bortelid tlf. 905 01 335 eller einingsleiar Laila Ljosland tlf. 413 22 847.

Søknad
Søknad og CV kan du berre senda ved å nytta elektronisk søknadsskjema. Dersom søkjar ikkje har tilgang på nett, eller treng hjelp til utfylling av søknaden, kan du venda deg til Åseral servicekontor (tlf 38 28 58 00).

Søknadsfrist: 22. november 2015

SØK HER (elektronisk søknadsskjema)