Utskrift

Bygdeutstillinga i Åseral 2014

I morgon laurdag 28. juni opnar den 42. Bygdeutstillinga i Åseral, kl. 14.00 i hagen på Minne kultursenter.

I år bugnar det i kunstbutikken "Minne-buæ", dei regionale kunstnarane Tove Krogh, Reidun Haavik Tønnessen og Anne Olava stillar ut, saman med den kjende kunstfotografen Morgen Krogvold.

I perioden finn du mellom anna aktivitetar for born, Sosteli-spelet, konsert med Fjellfolk, veteranbildag, demonstrasjonsdag, a cappella konsert, grilling og fest - gå ikkje glipp av årets Bygdeutstilling!

Utskrift

Åseral bibliotek held sommarstengt

Åseral bibliotek held sommarstengt i 5 veker frå og med måndag 30. juni. Biblioteket opnar att måndag 4. august.

Lån reisehandbøker så du finn fram i sommar, sommarkrim så du får nok spenning, faglitteratur så du kjem att på jobb og kan glimre med ny kunnskap, romanar så du forstår meir av livet og ei diktbok til å visa deg livets små gleder.

Hugs at har me ikkje boka hjå oss, bestiller me den til deg. For at leveringa skal rekkja fram før me stengjer, bestill boka i god tid.

Trengt du lesetips, sjå vår heimeside/facebookside maaha-bibliotekene.no/MÅHA-bibliotekene

Riktig god bok-sommar frå oss på biblioteket!

 

 

Utskrift

Hugs søknadsfristen 1. april til kulturskulen for skuleåret 2014/2015

Den interkommunale kulturskulen for Åseral, Audnedal og Hægebostad er som namnet seier dei tre kommunane si fellessatsing på kulturskuleområdet. Samarbeidet er eit resultat av ynskje om å kunne tilby større bredde i fagtilbudet med fleire elevar. Skulen blei etablert i 2003 med Arne Stakkeland som rektor. Stakkeland er i dag professor ved Universitet i Münster, men jobbar også idag som sangpedagog ved kulturskulen.

I dag har skulen 160 elevar fordelt på musikk, drama, tekning og måling. Musikkfaga aleine dekkjer 10 fagområde, og skulen tilbyr undervisning på eit høgt fagleg nivå med svært kvalifiserte lærarar.

1. april er søknadsfristen for å søkja seg inn i kulturskulen for skuleåret 2014/2015.
Gå til kulturskulen si heimeside og søk der.

Utskrift

Åseral bibliotek held stengt i vinterferieveka

Åseral folkebibliotek held stengt i vinterferieveka. Frå og med måndag til og med fredag 3-7. mars.

Me ynskjer alle ein riktig god vinterveke, og ferie for dei som har det!

Biblioteket opnar igjen måndag 10.mars.
Velkommen tilbake til oss!

Utskrift

Namnesak - Avklaring av skrivemåten for stadnamnet Hangkodd/Hamkoll

I samband med kommunal tildeling av nye adressenamn (vegnamn) har Stadnamntenesta for Austlandet og Agderfylka med heimel i lov om stadnamn § 5 bokstav d, kravd namnesak for å få avgjord skrivemåte for eit stadnamn i Åseral kommune. Dette er eit formelt krav som må følgjast i dei tilfella kor kommunen har vedteke eit vegnamn eller skrivemåten på eit vegnamn, som ikkje tidlegare har blitt formelt godteke i Sentralt stadnamnregister (SSR). Det er Statens kartverk som driftar SSR.

Saka gjeld stadnamnet Hangkodd/Hamkoll, i bruk som hovudledd, i gardsnamn, dal og bekk/elv. Dersom de er kjend med at namnet nyttast i andre funksjonar, bed ein om attendemelding på det.

Vegnamnet Hamkollvegen/Hangkoddvegen vart politisk handsama i Oppvekst- og kulturutvalet i Åseral kommune 17.09.13 kor skrivemåten Hangkoddvegen vart vedteke. Denne skrivemåten er ikkje formelt godteke i Sentralt stadnamnregister (SSR), og må difor handsamast vidare.

I samsvar med same lovs § 6 er kommunen pliktig til å innhente fråsegner frå andre som har rett til å uttale seg; dvs. aktuelle lokale organisasjonar og grunneigarar. Grunneigarar er tilskrive direkte. Andre aktuelle organisasjonar er og kontakta.

Dersom de kjenner til anna bruk av namnet enn kva som er lista over, eller har andre kommentarar til dei ulike skrivemåtane, ber me om ei attendemelding til kommunen innan 10. februar.

Alle lokale fråsegner vil bli tatt med i saka som skal opp i Oppvekst- og kulturutvalet 18.02.14. Vedtak frå OKU vil vere kommunen si offisielle uttale og sendast deretter over til Stadnamntenesta for Austlandet og Agderfylka som gir ei fagleg tilråding til Statens kartverk kor endelig vedtak vil bli gjort.

For ordens skuld refererer vi ordlyden i lovas § 4 fyrste ledd:
"Dersom ikkje anna er fastsett i denne lova, skal det ved fastsetjing av skrivemåten av stadnamn takast utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen. Skrivemåten skal følgje gjeldande rettskrivingsprinsipp ..."

Merknadar merkast 2013/01 og sendast:

Åseral kommune
v/ kultur
Gardsvegen 68
4540 Åseral

eller per e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.