Utskrift

Hugs søknadsfristen 1. april til kulturskulen for skuleåret 2014/2015

Den interkommunale kulturskulen for Åseral, Audnedal og Hægebostad er som namnet seier dei tre kommunane si fellessatsing på kulturskuleområdet. Samarbeidet er eit resultat av ynskje om å kunne tilby større bredde i fagtilbudet med fleire elevar. Skulen blei etablert i 2003 med Arne Stakkeland som rektor. Stakkeland er i dag professor ved Universitet i Münster, men jobbar også idag som sangpedagog ved kulturskulen.

I dag har skulen 160 elevar fordelt på musikk, drama, tekning og måling. Musikkfaga aleine dekkjer 10 fagområde, og skulen tilbyr undervisning på eit høgt fagleg nivå med svært kvalifiserte lærarar.

1. april er søknadsfristen for å søkja seg inn i kulturskulen for skuleåret 2014/2015.
Gå til kulturskulen si heimeside og søk der.

Utskrift

Åseral bibliotek held stengt i vinterferieveka

Åseral folkebibliotek held stengt i vinterferieveka. Frå og med måndag til og med fredag 3-7. mars.

Me ynskjer alle ein riktig god vinterveke, og ferie for dei som har det!

Biblioteket opnar igjen måndag 10.mars.
Velkommen tilbake til oss!

Utskrift

Namnesak - Avklaring av skrivemåten for stadnamnet Hangkodd/Hamkoll

I samband med kommunal tildeling av nye adressenamn (vegnamn) har Stadnamntenesta for Austlandet og Agderfylka med heimel i lov om stadnamn § 5 bokstav d, kravd namnesak for å få avgjord skrivemåte for eit stadnamn i Åseral kommune. Dette er eit formelt krav som må følgjast i dei tilfella kor kommunen har vedteke eit vegnamn eller skrivemåten på eit vegnamn, som ikkje tidlegare har blitt formelt godteke i Sentralt stadnamnregister (SSR). Det er Statens kartverk som driftar SSR.

Saka gjeld stadnamnet Hangkodd/Hamkoll, i bruk som hovudledd, i gardsnamn, dal og bekk/elv. Dersom de er kjend med at namnet nyttast i andre funksjonar, bed ein om attendemelding på det.

Vegnamnet Hamkollvegen/Hangkoddvegen vart politisk handsama i Oppvekst- og kulturutvalet i Åseral kommune 17.09.13 kor skrivemåten Hangkoddvegen vart vedteke. Denne skrivemåten er ikkje formelt godteke i Sentralt stadnamnregister (SSR), og må difor handsamast vidare.

I samsvar med same lovs § 6 er kommunen pliktig til å innhente fråsegner frå andre som har rett til å uttale seg; dvs. aktuelle lokale organisasjonar og grunneigarar. Grunneigarar er tilskrive direkte. Andre aktuelle organisasjonar er og kontakta.

Dersom de kjenner til anna bruk av namnet enn kva som er lista over, eller har andre kommentarar til dei ulike skrivemåtane, ber me om ei attendemelding til kommunen innan 10. februar.

Alle lokale fråsegner vil bli tatt med i saka som skal opp i Oppvekst- og kulturutvalet 18.02.14. Vedtak frå OKU vil vere kommunen si offisielle uttale og sendast deretter over til Stadnamntenesta for Austlandet og Agderfylka som gir ei fagleg tilråding til Statens kartverk kor endelig vedtak vil bli gjort.

For ordens skuld refererer vi ordlyden i lovas § 4 fyrste ledd:
"Dersom ikkje anna er fastsett i denne lova, skal det ved fastsetjing av skrivemåten av stadnamn takast utgangspunkt i den nedervde lokale uttalen. Skrivemåten skal følgje gjeldande rettskrivingsprinsipp ..."

Merknadar merkast 2013/01 og sendast:

Åseral kommune
v/ kultur
Gardsvegen 68
4540 Åseral

eller per e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Utskrift

VinterCamp - teater, film & kulturleir for ungdom!

14.-16. februar er det VinterCamp i Langesund for ungdom mellom 13 og 19 år! Mange spennende og lærerike kurs som sikrer rekruttering av unge krefter både kunsterisk og organisatorisk. Velkommen til en morsom weekend med herlige "frilynt-folk"!

VinterCamp er åpent for både medlemmer og ikke-medlemmer.

Årets kurs på VinterCamp:
- PR & markedsføring i teater og kultur
- Kreativ fritidsklubb
- Skuespillerteknikk
- Krim og spenningsfilm
- Teatersport

Påmelding innen 1. februar!

LES MER OG MELD DEG PÅ: www.frilynt.no/vintercamp

Tjenester fra a-å