Barnehageplass 2015/2016

barnehageSøknad om plass eller endring av plass i Åseral Barnehage

Søknadsfrist hovudopptak
1. mars 2015

Alle nye brukarar som ynskjer plass i løpet av barnehageåret 2015/2016 må søkja innan fristen. Barnet må vere fødd før ein søker barnehageplass. Dersom barnet ikkje er fødd innan søknadsfrist til hovudopptak, kan ein søke barnehageplass ved suppleringsopptak gjennom barnehageåret når barnet er fødd.

Dei barna som har barnehageplass pr. dags dato og ikkje har behov for å endre barnehageplassen treng ikkje søke på nytt. Ved opptak får barn barnehageplass frå opptakstidspunkt og fram til skulestart dersom foreldre ikkje sjølv seier opp eller endrar barnehageplassen. Dette gjeld barn som bur i Åseral. Dersom nokon ønskjer å endre på barnehageplassen dei har pr. dags dato skal dei bruke endringsskjema som dei får ved å ta kontakt med barnehagen, eller hente skjema på heimesida til barnehagen (www.aseralbarnehage.no).

Dersom barn som ikkje bur i kommunen treng barnehageplass kan dei og søke, dersom det er ledige plasser kan dei bli tilbydd barn som ikkje bur i kommunen.

Når alle søknadane er komne inn blir barnehageåret planlagt med samansetjing av grupper og arbeidsordning for personalet. Det er difor viktig at søknaden går på det reelle behovet for barnehageplass.

NB!
Søknaden skal sendast på elektronisk skjema som ein finn i bunnen av denne nyheten innan 1. mars 2015. Ein kan få hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet i servicekontoret til kommunen, tlf. 38285800 eller ved å ta kontakt med barnehagen, tlf. 38285950.

Søknadsskjema barnehageplass

Innmelding av elevar til Åseral barne- og ungdomsskule, skuleåret 2015-2016

profilelement 2Har du elev/elevar som skal begynne ved Åseral barne- og ungdomsskule til hausten, er det nå tida å gje melding om dette. Skjema får du ved å henvenda deg til Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 Åseral, tlf 38 28 58 00 eller Åseral barne- og ungdomsskule, Bordalen 2, 4540 Åseral, tlf 38 28 59 70.Du kan og gå inn på kommunen si heimeside www.aseral.kommune.no eller skulen si heimeside http://www.abus.noog finne skjemaet der. Utfylt skjemaet skal leverast/sendast til Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 ÅseralFrist: 18. februar 2015.    Innmeldingsskjema_copy.pdf

Folkemøte 5. februar!

folkemote SoMe 250pxTorsdag 5. februar klokka 18:30 - 21:30 kallar vi inn til folkemøte på Åseral Fleirbrukshus med tema kommunereformen! Me vonar at så mange som mogeleg kan stille med engasjement, både innbyggjarar i bygda og andre interesserte.

Spanande innlegg frå fleire vitjande

Me har fått inn fleire innleggjarar denne dagen for å kaste ljos på reformen. Frå Fylkesmannen i Vest Agder (FMVA) kjem Dag Petter Sødal og frå Kommunesektoren (KS) kjem Lars Dahlen for å gje oss ei oppdatering på føringane frå Storting og departement. Professor i økonomi tek oss gjennom tankar om dei norske kommunane i høve til Europa, kva signal Stortinget gir og dei overordna måla. Så har vi og med oss ordførarane frå Audnedal (Tønnes Seland) og Evje og Hornnes (Bjørn Robstad) som vil presentere moglege vegar for Åseral å gå om det blir samanslåing. Her får vi innsyn i Indre-Agder prosjektet og Midtre-Agder prosjektet. 

Me ynskjer deltaking frå innbyggjarane

Vi har sendt ut program og spørjeskjema til kvar husstand og vonar dykk tek dykk tid til å svare på dette. Tenk gjerne gjennom kva du ynskjer svar på og tankar du vil dele med oss på møtet. Programmet og spørjeskjema kan du laste ned her. Vi vonar at så mange som mogeleg stiller på folkemøtet denne kvelden. Alle er hjarteleg velkomne!

Friluftslivets år 2015 - no er det din tur!

vinter naturRegjeringa har vedteke at 2015 skal vere «Friluftlivets år». Visjonen er «Fleire ut – oftare!», og hovudmålsettinga for året er å gje friluftslivet auka merksemd, samt syte for varige resultat i form av auka deltaking i friluftsliv hos folk i alle aldre. Born, unge og barnefamiliar er viktige målgrupper.

 

Friluftslivets år skal vere ei stor folkeleg mobilisering av friviljuge (lag og foreiningar), offentlege instansar og enkeltindivid. Kommunane er viktige aktørar i så måte. 

 

Norsk Friluftsliv og Friluftrådenenes Landsforbund har med dette som bakgrunn invitert alle kommunane i landet til å gjere vedtak om å vere ein «Friluftlivets År kommune».  Alle Friluftlivets år kommunar kan også delta i kåringa om å bli «Årets friluftslivskommune».

 

Åseral er ein friluftslivskommune

Åseral kommune er ein kommune med lange og gode tradisjonar når det kjem til aktivitet i friluft, og har mange område med fine turmål og tilrettelagde turstiar og løyper . Turaktivitet både sumar og vinter, jakt og fiske er nokre eksempel på aktivitet som både busette i kommunen, hyttefolk og turistar set pris på. 

 

Lag, foreiningar og private aktørar er flinke til å ta initiativ til og gjere ein innsats både for å tilretteleggje og vedlikehalde ulike anlegg og turstiar/løyper. 

 

Dersom ein vil vera aktiv ute i Åseral kommune, er det gode moglegheiter til å få det til – men det er fint å få høve til å setje eit ekstra fokus på friluftsliv i eit bredt perspektiv. På denne måten kan ein få fleire og nye brukarar ut i friluft, noko som også er positivt i folkehelsesamanheng. 

 

Kommunestyret i Åseral vedtok den 11. desember i fjor at Åseral kommune skal vere ein friluftslivskommune.

 

Dette er vedtaket:

Åseral kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for måla om å gi friluftsliv auka merksemd og varige resultat i form av auka deltaking i friluftsliv for alle innbyggjarar i  kommunen. 

 

Kommunen vil:

  • -Støtte opp om lokale arrangement og aktivitetar i Friluftslivets År.
  • -Vektlegge omsynet til friluftsliv i planarbeidet i kommunen.
  • -Satsa på stien som aktivitetsanlegg.
  • -Bruke friluftsliv som eit positivt verkemedel i folkehelsearbeidet i kommunen.
  • -Arrangere ordførarens tur;- open tur med Ordføraren som turleiar.
  • -Stille opp til bålsamtale eller anna møte med friluftsorganisasjonane i kommunen.

For å lese meir om friluftslivets år kan du gå inn på FLiR (Friluftsrådet for Lindesnesregionen) sin nettside: www.iflir.no

svev skisport

Velkommen til BRY DEG

bry deg logoDet er på Vigelandsstua (Lindesnes ved skolene) Mandag 9. februar kl.19:30-21:30

KFU Søgne kommune har vedtatt å starte BRY DEG prosjekt. Alle FAU og rektorer har stilt seg bak vedtaket, og BRY DEG er nå på alle skolene i Søgne.

Tone Martha Sødal - KFU leder Søgne kommune - vil fortelle om hvordan og hvorfor BRY DEG kom i gang, hva som er blitt gjort og deres erfaringer så langt

«Vi som foreldre kan slett ikke "frelse verden", eller forhindre alle dårlige valg blant våre barn og/eller deres venner og klassekamerater.
MEN:
Grunntanken vår er at vi alle kan gjøre litt! OG at dette lille, i mange tilfeller, faktisk kan vise seg å bety mye, å gjøre en reell forskjell».

Håper på engasjement, mange spørsmål og god dialog !

Spørsmål: SLT koordinator i Lindesnes regionen-

pdfInvitasjon til BRY DEG på Vigeland

Brukarundersøking - digitale tenester:

profilelement 2

Åseral kommune gjennomfører ei vurdering av sine digitale tenester, i samband med denne ynskjer ein innspel frå deg som innbyggjar.

Digitale tenester er dialogen som skjer mellom deg og kommunen gjennom bruk av internett og digitale einingar så som mobil, nettbrett og PC. Eit døme på digital teneste er ein elektronisk søknad. I ein elektronisk søknad fyller du ut eit elektronisk skjema via kommunen si heimeside, og mottek svar på søknaden pr. e-post. 

Åseral kommune er interessert i tilbakemeldingar på sine elektroniske tenester samt forslag på nye digitale tenester.

Det tek omlag 5 minutt å gjennomføra undersøkinga.

Lenka til undersøkinga: https://no.surveymonkey.com/s/XZ953XR

Tusen takk!

Ope møte om hjorteviltforvaltning

profilelement 1Innbyding til ope møte om hjorteviltforvaltning i Åseral

Gamle gymsal – flerbrukshuset – måndag 26.01.2014 kl. 19.00

Som varsla i sist Åsdølen vert det med dette beden inn til møte om hjorteviltforvaltninga. Møtet er ope for alle, men viltlaga vert særleg beden. Bakgrunnen for møtet er dei kommunale måla for hjorteviltforvaltninga som nå er ute på høyring. Føremålet med møtet er å få eit felles kunnskapsnivå hjå aktørane i forvaltninga. Vidare er det ønskjeleg å få innspel på nemnde mål. Viltlaga står og føre ein ny bestandsplanperiode og i møtet vil ein sjå på korleis dei kommunale måla kan innarbeidast i dei nye bestandsplanane.

Program:
19:00 Faun naturforvaltning v/ Lars Egil Libjå
Hjorteviltforvaltning, beitetrykk og viltøkologi
19:45 Enkel servering
20:00 Lyngdal øst viltlag v/ Arild Omestad
Eksempel frå lokalt bestandsplanarbeid
20:30 Drøfting og innspel til forslag til målsettingar for hjorteviltforvaltninga

Møteleiar vert Odd Helge Liestøl

Vel møtt!

Drømmestipendet 2015

Kultur musikk UKMAudnedal, Hægebostad og Åseral kommuner søker kandidater til DRØMMESTIPENDET 2015

Norsk Kulturskoleråd og NorskTipping deler ut 100 stipender á kr. 10 000,- til talentfull ungdom over hele landet.

Ungdom under 20 år som driver innen dans, musikk, skapende skriving, teater, visuell kunst og annet oppfordres til å søke.
Send søknad om dokumentasjon kun i form av lyd-, bilde-, videofil.

Selv om det er kulturskolene som tar imot søknader, trenger du ikke være elev ved kulturskolen for å søke på stipendet.
Du kan også søke i en kategori som ikke den lokale kulturskolen tilbyr undervisning i.

I år har alle kulturskolene i Lindesnes- og Listerregionen bestemt seg for felles søknadsfrist: 31. januar.

Mer info på www.drommestipendet.no

Sendes til:

Mrk. Søknaden "Drømmestipend 2015"

Kommunalt utdanningsstipend 14/15

profilelement 3Søknadsfrist er 10. mars 2015 for hausthalvåret, og 25. juni for vårhalvåret. Alle søkjarar må vera folkeregistrert og ha heimebustad i Åseral. Halve summen kan utbetalast etter kvart semester. Skulen/lærestad må då attestera at 1. halvår av skule/læreår er fullført . Enten kopi av vitnemål, eller eit eige skriv som stadfestar dette. Hugs stempel.

Bortebuarar må i tillegg til søknaden legge ved dokumenterte leigeutgifter for eksempel husleigekontrakt eller kvittering for betalt husleige.

Ved skuleårets slutt er det søkjar sjølv som er ansvarleg for å levere dokumentasjon på fullført skulegang. Då blir siste halvår utbetalt.

Søknadsskjema og reglar finn du her:

For ytterlegare informasjon – kontakt servicekontoret, tlf. 38 28 58 00

2. Gongs offentleg ettersyn - Reguleringsplan for Velia, Bortelid

profilelement 2Teknisk utval vedtok i møte 15.09.2014 (sak nr. 14/33) å legge ut forslag til reguleringsplan for Velia i Bortelid til 2. gongs offentleg ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 12-11.

Føremålet med planarbeidet er å legga til rette for utbyggingsområde for fritidsbustader, fortetting i eksisterande hyttefelt, atkomstvegar og øvrige tekniske anlegg, skiløype og friluftsområde.

Dokumenter:
pdfHøyring_Vedlia_Planbeskrivelse_20140113.pdf
pdfHøyring_Vedlia_Planbestemmelser_20140113.pdf
pdfHøyring_Vedlia_Reguleringsplan_-_K100_hyttefelt_13.01.2015.pdf

Merknader til planforslaget kan sendast til:

Åseral kommune
Gardsvegen 68
4540 Åseral.

Frist for innspel er sett til 2. mars 2015.

Pårørendeskolen 2015

profilelement 1Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha for personen med demens, deg som pårørende og øvrige familie.

Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Påmelding innen 18. februar

Les mer i brosjyren: 
pdfPårørendeskolen 2015 brosjyre