Oppstart av utvida planområde

reguleringsplan kvitefossmyraVarsel om oppstart av utvida planområde
- Områdereguleringsplan for Kvitefossmyra, Bortelid

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 blir det med dette varsla om oppstart av planarbeid for utvida planområde på Kvitefossmyra, Bortelid, sjå vedlagte kart.

Føremålet med planarbeidet er å utarbeide ein heilskapleg plan for Kvitefossmyra med særleg vekt på sikring av areal for idretten, framtidig næringsareal og plassering av ny varmestove.
Innanfor opphavleg planavgrensing var det i 2009 ute eit planforslag til offentleg ettersyn. Det er nå ønskjeleg å gjere endringar i planforslaget inkludert utviding av planområdet.

Gjeldande reguleringsplanar i området er:
Bebyggelsesplan for Kvitefossen næringsområde, regulert til føremål næring
Reguleringsplan for Austre og Vestre Holå, regulert til vegføremål og friluftsområde
Detaljreguleringsplan for løype Berge – alpinsenteret, regulert til skiløype

Eventuelle merknader skal sendast innan 30. januar 2015 til:

Åseral kommune
Gardsvegen 68
4540 Åseral

Eller på e-post:

pdfOmradereguleringsplan_kvitefossmyra.pdf

Ferdsel ved Skjerkevatn

vann demning ljosland foto AKAgder Energi bygger to nye dammer ved Skjerkevatn. Entreprenøren JV Skanska TT Anlegg ANS  har i høst i hovedsak arbeidet med å bygge flomløp og anleggsveier i området. Det er også etablert riggområder og ryddet vegetasjon i den nye reguleringssonen. Dette vil fortsette frem til snøen setter en naturlig stopper for arbeidet.

Anleggsarbeidene er med andre ord kommet godt i gang. Neste år starter arbeidene så snart snøforholdene tillater det, sannsynligvis en gang i april. Entreprenøren vil da fortsette å bygge anleggsveier, sprenge en tappetunnel forbi dammen og klargjøre damfundamentet for dambygging. Selve dammene vil bli bygget i 2016, 2017 og 2018. De fem gamle dammene ved Nåvatn vil bli revet så snart de to nye dammene står ferdig.

Søteheiveien er stengt for almen ferdsel i hele anleggsperioden, men bruksberettigede grunneiere har fått utstedt sin personlige kjøretillatelse.

Terrenget i området er forandret, spesielt rundt dagens dam Skjerkevatn. Langs hele den nye flomløpskanalen er det nå høye skjæringer, opptil 15 meter høye. I vinter vil det bli satt opp anleggsgjerder ved disse skjæringene, men den permanente sikringen er ikke på plass ennå. Vi oppfordrer til minst mulig ferdsel i området, og ber eventuell ski- og scooter trafikk holder seg borte fra anleggsområdet.

Skjerka

Bildet viser damprosjektets status pr desember 2014. Arbeidet med anleggsvei vestover langs Skjerkevatn er påbegynt, likeså arbeidet med flomløpskanal. Dette bildet viser hvordan den nye dammen ved Skjerkevatn vil se ut. Den nye dammen ved Heddersvika skimtes i bakgrunnen

Høyring: Hjorteviltforvaltning i Åseral 2015-2019

elg haustI tråd med hjorteviltforskriften februar 2012 sender Åseral kommune ut forslag til kommunale mål for hjorteviltforvaltning 2015-2019 på høyring. Ein kan sjå dokumenta i bunnen av innlegget her, eller ein kan henvende seg til kommunen for å få dei tilsendt.

Høyringsfristen vert sett til 30.januar 2015. Merknadar til forslaget kan sendast per e-post til eller per post til Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 Åseral.

Stormøte hjorteviltforvaltning

I løpet av høringsperioden vert det arrangert eit stormøte i den gamle gymsalen.
Temaet for stormøtet vert forvaltning av hjortevilt, beitetrykk og viltøkologi.
Ein vil dele opp i 2 bolkar, ein fagdel med ekstern forelesar og så ein del med lokal forvaltning.
Dato og tid er enno ikkje fastsatt- men det vert medio januar.
Det vert publisert på kommunen si heimeside når dato er fastsatt.

Ein ynskjer alle jaktinteresserte i Åseral velkomen!

pdfForslag_til_kommunale_malsettinger_for_hjorteviltforvaltninga_i_Aseral_kommune_2015-2019_-_saksframlegg.pdf

pdfForslag_til_kommunale_mal_for_forvaltning_av_hjortevilt_i_Aseral_kommune_2015-2019.pdf

pdfFaun_rapport_021-2013_Elgbeitetaksering_i_Aseral_2013.pdf

pdfTilrading_Aseral-_Faun_Naturforvaltning_2014.pdf

Jol på Åseral bibliotek

Foto: joletre bokÅseral bibliotek har desse opningstidane i jola:
Torsdag 18.12 kl 1200-1800 (joleopent)
Fredag 19.12 kl 0900-1400:
Måndag 22.12 kl 0900-1400:
Tysdag 23.12 Stengt – sundag 4.1.15 stengt

Opnar att måndag 5.1.15

Me gler oss til eit nytt og innhaldsrikt år med deg!
Med ynskje om ei lyrisk jol frå MÅHA!

Opning av LRMS

LRMS-opningTysdag 2. desember var dagen då Lindesnesregionen sine 5 ordførarar sto samla framfor det gamle sjukehuset i Mandal, og kunne erklære Lindesnesregionens medisinske senter (LRMS) for opna.

Dagleg leiar Rune Myrmellog styreleder Ellen Ubostad Haaland ønskja alle velkomne, det var mange som hadde møtt opp - både tilsette, rådmenn, og andre som ville ønskje LRMS til lukke med dagen. Mellom andre kom utsendinga frå sjukehuset med blomar og helsing.

Mari Lindal frå Lindesnes kulturskule song og spela før det blei avslutta med kaffe og kake. Kaka var pynta med den nye logoen for Lindesnesregionens medisinske senter.

Ny helsesøster

profilelement 1

Kristine Tøsse har begynnt som ny helseøster på Helsestasjonen.
Ho kan kontaktas på telefon 38285906 / 94165945

Hildegunn Sangesland er der kvar mandag og onsdag ut året. Telefon 38285906.

Meld frå om adresse-endring

husnummerskilt

Vennligst meld flytting til folkeregisteret dersom du/dykk har flytta.

Gjer merksam på at etter Folkeregisterloven § 7 skal det meldast flytting innan  8 dagar.  Dette gjeld også innan kommunen.

Studentar som bur borte, treng ikkje melde «studentadressen» til folkeregisteret, men sørge for at heimstad-adressen blir oppdatert.

Dette er viktig for brev og fakturaer som blir sendt ut.  Det vil heretter ikkje bli vidaresendt brev/fakturaer dersom dei kjem i retur ved  feil adresse.

På grunn av omlegging av postsortering, er dette ekstra nøye nå.

 

Brukarundersøking - digitale tenester:

profilelement 2

Åseral kommune gjennomfører ei vurdering av sine digitale tenester, i samband med denne ynskjer ein innspel frå deg som innbyggjar.

Digitale tenester er dialogen som skjer mellom deg og kommunen gjennom bruk av internett og digitale einingar så som mobil, nettbrett og PC. Eit døme på digital teneste er ein elektronisk søknad. I ein elektronisk søknad fyller du ut eit elektronisk skjema via kommunen si heimeside, og mottek svar på søknaden pr. e-post. 

Åseral kommune er interessert i tilbakemeldingar på sine elektroniske tenester samt forslag på nye digitale tenester.

Det tek omlag 5 minutt å gjennomføra undersøkinga.

Lenka til undersøkinga: https://no.surveymonkey.com/s/XZ953XR

Tusen takk!

Prosjekt Midtre Agder

Invitasjon til befaring - planforslag Løyningsknodden, bortelid

Åseral kommune har mottatt eit forslag til detaljreguleringsplan for Løyningsknodden på Bortelid.
For å få belyst innspel og merknader før planforslaget blir lagt ut til offentlig ettersyn inviterer kommunen til ei felles befaring i området.
Grunneigarar, utbyggar, hytteeigarar og politikarar får ei anledning til å kome med info og innspel, forslag til endringar samt sjå plassering av veg og hyttetomter i terrenget.

Befaringa blir måndag 8. desember klokka 14:00.

Oppmøte på felles parkeringsplass på høgre side av fylkesvegen.
Dersom det skulle koma snø blir befaringa avlyst (Dette vert varsla på kommunens heimesida same dag befaringa skal foregå).

Foreløpig planforslag finn du i bunnen av innlegget. Ta kontakt dersom du ynskjer planforslaget tilsendt pr. brev.

Eg vil oppmoda så mange som mogleg til å møta opp.

Dersom du lurer på noko eller ynskjer å koma med innspel i forkant,
ta kontakt på telefon 38 28 58 26 eller på e-post:

pdfLøyningsknodden_planforslag_18_11_2014.pdf
pdfPlanbeskrivelse.pdf
pdfReguleringsbestemmelser.pdf