Utskrift

Opningstider:

Onsdag 16. april held servicekontoret og legekontoret ope til kl. 12:00. Me nyttar høvet til å ynskja alle ei strålande flott påske!

kjoklinger

Utskrift

Skotpremie på rev

revDet blir pause i utbetaling av skotpremie på rev i tidsromet 15. april - 15. juli (grunna kvalping).

Seinste frist for å kreve skotpremie på rev blir dermed onsdag før påske (16. april).

Servicekontoret held ope denne dagen fram til kl. 12:00.

Utskrift

Konsesjonssøknad Skveneheii vindpark

Konsesjonssøknaden skal handsamast i kommunalutvalet sitt møte tysdag 1. april (kl. 08:00) og kommunestyret sitt møte 3. april (kl. 18:30).

Vindmølle copy copy

pdfAdministrasjonen sitt saksframlegg

pdfKonsesjonssøknad

pdfVedlegg_1-_Skveneheii_vindpark_bygninger_innenfor_støy_og_skyggekastsoner.pdf

pdfVedlegg_2-Vurdering_av_støykonsekvenser_av_den_foreslåtte_Skveneheii_vindpark.pdf

pdfVedlegg_3-Skyggekastvurdering_på_Skveneheii.pdf

pdfVedlegg_5-Descripiton_of_method_uset_for_wind_estimates_in_StormGeo.pdf

pdfVedlegg_6-Fagrapport_Nettilknytning_av_Skveneheii_vindkraftverk.pdf

pdfvedlegg_7-Skveneheii__vindkraftverk_-_Fagrapport_naturmiljø.pdf

pdfVedlegg_8-Skveneheii_vindkraftverk_-_fagrapport_annen_forurensing.pdf

pdfVedlegg_9-Skveneheii_vindkraftverk_-_fagrapport_friluftsliv.pdf

pdfVedlegg_10-Skveneheii_vindkraftverk_-_fagrapport_landskap.pdf

pdfVedlegg_11-Skveneheii_vindkraftverk_-_Fagrapport_nærings-_og_samfunnsinteresser.pdf

pdfVedlegg_12-Konsekvensutredning_til_Skveneheii_vindkraftverk_-_deltema_kulturminner_og_kulturmiljø.pdf

pdfVedlegg_13-Konsekvensutredning_for_villrein_ved_Skveneheii_vindpark.pdf

pdfVedlegg_13-1-Kunnskapsstatus_for_effekter_av_vindkraftverk_og_kraftledninger_på_villrein.pdf

pdfVedlegg_14-Skveneheii_vindkraftverk_-_fagnotat_landbruk.pdf

pdfVedlegg_16-Notat_Konsekvensutredningsprogram_luftfart_og_kommunikasjonssystemer.pdf

pdfVedlegg_17-Samrådsmøte_1_Skveneheii_vindpark_Åseral_kommune_02.10.2012.pdf

pdfVedlegg_18-Samrådsmøte_2_Skveneheii_vindpark_Åseral_kommune_30.05.2013.pdf

pdfVedlegg_19-Skveneheii_vindpark_-_liste_over_eiendommer_i_planområdet.pdf

Utskrift

Konsesjonssøknad Skvenehei vindpark - ope møte

VindmølleHar DU spørsmål om konsesjonssøknaden for Skvenehei vindpark i Åseral?

Prosjektet skal presenterast v/utbyggar Hybrid Tec i kommunestyret
måndag 24. mars kl. 18:30 i kommunestyresalen, Åseral rådhus.

Etter at kommunestyret er ferdig, blir møtet opna opp for spørsmål og innspel frå salen.

Vel møtt!

Utskrift

Leder for Kompetansesenter Sør

Kompetansesenter Sør
Kompetansesenter Sør ble etablert som et interkommunalt samarbeid i 01.01.2013. Senteret skal betjene kommunene Lindesnes, Audnedal, Marnardal, Åseral og Hægebostad med tjenester knyttet til Pedagogisk Psykologisk tjeneste på individ og systemnivå samt kompetanseutvikling for barnehage- og skole. Samt håndtere området Pedagogisk Psykologiske-tjenester på individ- og systemnivå. Det kan være aktuelt å utvide kompetanseområdene til å gjelde andre sektorer på et senere tidspunkt. Senteret ønsker å ligge i forkant med en intensjon om tidlig innsats og fokus på systemisk arbeid.
Kompetansesenter Sør er lokalisert på Vigeland i Lindesnes kommune. Daglig leder rapporterer til styret og har styreleder som nærmeste foresatt. Alle ansatte er ansatt i Lindesnes kommune.

Tjenester fra a-å