Folkemøte

profilelement 2FOLKEMØTE NR 2 MED TEMA KOMMUNEREFORMEN
ÅSERAL FLEIRBRUKSHUS | TYSDAG, 28. APRIL KL. 18.30 – 21.30

Velkomen. Presentasjon av program og møtedeltakarar.

• Oppdatert informasjon om kommunereformen: Dag Petter Sødal FMVA og Lars Dahlen KS. 

• Status i arbeidet med dei ulike prosjekta Åseral er med i:
Prosjekt Indre – Agder ( Bygland, Evje og Hornnes og Åseral).
Prosjekt Midtre – Agder (Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Åseral).

• Tankar rundt nullalternativet («stå åleine»): Rådmann Kjell Gunnar Olsen.

• Pause (i kantina). Kaffi og kringle.

• Samtale/diskusjon.  Høve til spørsmål frå salen.
Ordførarane som er til stades har høve til å vere med å svare på spørsmål. 

• Vegen vidare. Informasjon om viktige møtedatoar framover. I Åseral har vi og tenkt eit folkemøte i slutten av mai då det meste av utgreiingsarbeidet skal vere gjort. Vi vurderer og å utarbeide eit bilag til neste utgåve av  Åsdølen som har utfyllande informasjon om kommunereformen. 

• Møteslutt kl. 21.30. 

VONAR PÅ SAME GODE ENGASJEMENT SOM PÅ FOLKEMØTET I FEBRUAR OG GOD OPPSLUTNAD.

Hjarteleg velkomen!

Oddmund Ljosland
Ordførar

pdfPlakat og spørreskjema

Godkjent plan: Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden, Bortelid

 profilelement 1MELDING OM GODKJENT DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØYNINGSKNODDEN, BORTELID. 

Teknisk utval i Åseral kommune vedtok i møtet den 20.04.2015 (sak ) detaljreguleringsplan for Løyningsknodden, Bortelid. Føremålet med planen er å legge til rette for fortetting i eksisterande hytteområde, atkomstvegar og VA til eksisterande og nye hytter, skiløype, turløype og friluftsområde. 

Vedtaket kan i medhald av plan- og bygningslovas §§ 12-12 og 1-9 påklagast til departementet. Klagen skal vera skriftleg og sendast Åseral kommune, Gardsvegen 68, Eining for Drift og Utvikling, 4540 Åseral innan 30 dagar frå kunngjeringa er gjort kjent. 

Krav om erstatning eller innløysing må setjast fram innan 3 år frå denne offentlige kunngjeringa av vedtaket, jf. plan- og bygningslova §§ 15 og 2. 

Eventuelle krav må sendast skriftleg til Åseral kommune. 

pdfReguleringsføresegner

pdfReguleringskart

pdfVarsel om vedteken reguleringsplan

pdfSaksframlegg og vedtak

pdfROS analyse

pdfPlanomtale

Godkjent plan: Detaljreguleringsplan Velia

profilelement 1Teknisk utval i Åseral kommune vedtok i møtet den 20.04.2015 (sak 15/15) detaljreguleringsplan for Velia, Bortelid. Føremålet med planen er å legge til rette for fortetting i eksisterande hytteområde, atkomstvegar og VA til eksisterande og nye hytter, skiløype og friluftsområde. 

Vedtaket kan i medhald av plan- og bygningslovas §§ 12-12 og 1-9 påklagast til departementet. Klagen skal vera skriftleg og sendast: Åseral kommune, Eining for Drift og Utvikling, Gardsvegen 68, 4540 Åseral innan 30 dagar frå kunngjeringa er gjort kjent. 

Krav om erstatning eller innløysing må setjast fram innan 3 år frå denne offentlige kunngjeringa av vedtaket, jf. plan- og bygningslova §§ 15 og 2. 
Eventuelle krav må sendast skriftleg til Åseral kommune. 

pdfMelding om vedtak

pdfReguleringsplan

pdfReguleringsføresegner

pdfPlanbeskrivelse

pdfSaksframlegg og vedtak TEU 20.04.15

Info om kreftkoordinator

profilelement 1Kreftkoordinatorstillingen har vært en prosjektstilling i samarbeid med Kreftforeningnen og Lindesnesregionen som skulle ble besluttet i Helsenettet for Lindesnesregionen at skulle avsluttes 1.okt-15. Da kreftkoordinator slutter i sin stilling fra og med 7.mai 2015, ønsker jeg at følgende info skal bli lagt ut på kommunens hjemmeside. (Har støtte på dette fra Helsenettverket i følge deres siste møte 15/4-15):

Prosjektstillingen kreftkoordinator avsluttes 7.mai 2015.

Kreftkoordinatorstillingen har først og fremst vært en funksjon for å gi et bedre tilbud til de enkelte pasientene og deres familier gjennom forløpet med kreft. Det har vært særlig fokus på tidlig fase i forløpet, familier med barn, individuell oppfølging ved sen effekter og koordinering av involverte parter. Dette har vært et lavterskel tilbud hvor pasient, pårørende og helsepersonell har hatt mulighet til å ta direkte kontakt med kreftkoordinator i forbindelse med spørsmål om kreft, eller om tilbud til kreftrammede i eller utenfor kommunen.

Prosjektet har vært et samarbeid mellom Kreftforeningen og kommunene. I 2012 ga Kreftforeningen midler til opprettelse av 97 kreftkoordinatorstillinger i 148 kommuner over hele landet. I 2013 ble det ytterligere utlyst 10 millioner til nye stillinger og 29 nye stillinger i 63 kommuner ble opprettet i 2013.
I Lindesnesregionen(Marnardal, Audnedal, Åseral, Lindesnes og Mandal) avsluttes prosjektstillingen Kreftkoordinator 7.mai 2015.
Er du kreftrammet og har spørsmål om tilbud i din kommune, kan du henvende deg til Åseralsheimen, tlf: 38 28 59 20

Legekontoret informerar:

profilelement 1Legekontoret informerar:
Det blir i desse dagar lyst ut 80% stilling som fastlege ved Åseral legekontor.
I perioden 13. til 30. april har vi ein dansk vikarlege i 100 % stilling.

Haraldstad vil vere tilstades i Mai. Deretter skal han ha permisjon i perioden Juni-September.
Toreid er vikar i 20 % stilling i April, Mai og Juni.

Frå perioden 1. juni til 30. september får vi igjen vikarlege, ei dansk dame som har vore fleire år i Noreg.

Vi reiknar med at vi har tilsett fastlege frå 1. oktober.

Dr. Haaland er mellombels tilsett som kommuneoverlege for Åseral, Audnedal, Hægebostad og Marnardal.

Skotpremie på rev

rev
I samband med kvalping er det ikkje skotpremie på rev i perioden 15. april - 15. juli.
Siste dag for utbetaling av skotpremie for denne sesongen blir difor torsdag 16. april.

Loppemarked og auksjon!

Åseral frivilligsentralLørdag 2. mai 2015
Kl. 10:00-15:00
Auksjon kl. 12:00
Sted: Fleirbrukshallen i Åseral

Salg av mat og drikke. Kontant betaling. 
Overskuddet vil gå til utvikling av tiltak og aktiviteter ved sentralen. 
VELKOMMEN!

Lopper og auksjonsvarer kan leveres fredag 1. mai mellom 10 og 18 i Fleirbrukshallen :)

Gjenstandene må være hele og i orden. Ikke klær. Vi har desverre ikke mulighet til å hente varer. 

Kontaktperson:
Daglig leder Lena Verdal Vittali
Tlf: 945 14 965
mail:

loppemarked frivilligsentral

Mulig mårhundobservasjon i helga

marhund foto Tor PunsvikFylkesmannen i Vest-Agder fikk i dag inn en troverdig melding om mulig observasjon av mårhund i Åseral natt til sist lørdag. Ambulansesjåfør Tor Åge Oseasen (mobil 95 23 08 89) og passasjer gjorde observasjonen og meldte fra. Statens Naturoppsyn har ansvaret for å følge opp meldingen.
Fylkesmannen har følgende nettoppslag på saken
http://www.fylkesmannen.no/Vest-Agder/Miljo-og-klima/Naturmangfold/Mulig-observasjon-av-marhund-i-Aseral-/

Interkommunal plan for trafikktryggleik 2015-2017, Høyring

profilelement 3Interkommunal plan for trafikktryggleik 2015-2017 (Audnedal, Åseral og Marnardal kommune) - høyring 

Marnardal, Audnedal og Åseral kommune har i samarbeid utarbeida ein interkommunal plan for trafikktryggleik. Planen har som hovudfunksjon å vere eit styringsverktøy for å få på plass eit målretta arbeid med trafikktryggleik i kommunane. Kommunalutvalet i Åseral vedtok 24.03.2015 å legge interkommunal plan for trafikktryggleik 2015-2017 ut på høyring.

Merknader til planen kan sendast til
Åseral kommune
Eining for utvikling
Gardsvegen 68
4540 Åseral

Frist for merknader blir sett til 31.mai 2015.

pdfHøringsskriv_TSplan.pdf

pdfITSplan_250315_aseral_revidert_KOU.pdf

pdfTiltak_TS_aseral.pdf

Kommuneplan for Åseral 2015 - 2025, Samfunnsdelen, høyring

profilelement 1Forslag til ny kommuneplan for Åseral 2015 - 2025, samfunnsdelen, vert med dette sendt på høyring.

Planforslaget vart handsama i kommunalutvalet i møte 24.3.2015, sak 15/33. Sjå vedlegg 1 – 2.

Det vert med dette gjeven moglegheit til å kome med innspel til planforslaget. Innspel må sendast
skrifteleg til: Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 ÅSERAL. Det kan og sendast elektronisk til:

Frist for innspel er sett til 31. mai 2015.

pdfHøyringsbrev.pdf

pdfHandsaming_i_KOU_240315.pdf

pdfKommuneplan_for_Aseral_2015_-_2025_høyringsdokument_vedteken_av_KOU_240315.pdf

 

Ny forskrift om minsteareal

elg haustNy forskrift om minsteareal for elg, hjort og rådyr i Åseral er vedtatt.

Hjemmel: Fastsett av Åseral kommune 24. mars med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Åseral kommune.

§ 2.Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse for hjortevilt er som oppgjeve i tabellen nedanfor: Elg Hjort Rådyr
Minsteareal 5000 daa 15000 daa 500 daa

§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig opphevast det som omhandlar elg, hjort og rådyr i Åseral kommune sin forskrift 30. april 2001 nr. 524 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Åseral og Sirdal kommuner.

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2015-03-24-293