Forslag til endring av minstearealet i Åseral kommune hjorteviltforvaltning - høring

Næringsutvalet i Åseral har vedtatt at det skal sendast ut på høyring forslag om endring av minsteareal for elg i Åseral kommune.

elgfallI samband med utarbeiding av kommunale mål for hjorteviltforvaltninga er det naturleg å sjå dette i ein samanheng med fastsetting av minsteareal. Det er føreslege ei auke i areal frå 2000 daa til 5 000 daa for heile kommunen. Dette vert gjort gjeldande fra årets jaktsesong. Etter § 5 i forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever av mars 2002, er det kommunen som fastsett minstearealet for elg gjennom forskrift .

Eventuell uttalelse sendes skriftleg til Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 Åseral eller innen 10.mars 2015

pdfHøringsbrev minsteareal

pdfKart over viltlaga

Kulturskolen

Kultur musikk UKMDEN INTERKOMMUNALE KULTURSKOLEN I AUDNEDAL, ÅSERAL OG HÆGEBOSTAD (IK-SKOLEN)
Tiden er inne for søknad til skoleåret 2015/2016

NB! Det er kun nye elever som trenger å søke.

De som allerede er elever i kulturskolen får i utgangspunktet beholde plassen sin videre til neste skoleår uten å søke på nytt. Vil du si fra deg plassen må du melde deg ut Skriftlig innen 1. april 2015. Dette er for å unngå egenbetaling og for at andre elever kan få din plass i stedet.

Det tas forbehold om nedskjæringer eller endringer som gjør det nødvendig å «si opp» elever.
Forutsetningen for at det blir gitt undervisning på aktiviteten er 4 elever, samt at en klarer å skaffe kvalifisert lærer.
Tilbud: drama/revy-teater, piano, keyboard, kirkeorgel, gitar, bass, trommer, band, komponering/låtskriving, tegning/maling.

SØKNADSFRISTEN ER SATT TIL 1. APRIL 2015 FOR NYE ELEVER

Mer informasjon og påmeldingsskjema finner du på kulturskolens hjemmeside: www.ikskolen.no
For spørsmål ta kontakt med rektor Kjell Gierstae: 38 34 91 12 eller mobil 97 57 92 08

Ungdomens kulturmønstring 2015

ukm logo 2015I kveld, fredag 13. februar brakar det laus på Konsmo!
134 ungdomar er påmeldt til årets UKM for Audnedal, Åseral og Hægebostad. Innslaga er fordelt på kunst, musikk, film og som arrangør.
I tillegg er 10. klasse ved Byremo Ungdomsskole er i sving med kiosk, parkering og praktiske gjeremål.
Ljos og lyd tek Musikkverkstedet på Byremo seg av.

Dørene opnar kl. 18:00, det vil då vere mogleg å sjå utstillinga samt handle i kiosken. Sjølve førestillinga startar kl. 19:00.

Pris: Born kr. 50,- Vaksen kr. 100,- Familie 200,-.

Vonar mange tek turen til Flerbrukshallen i Konsmo denne kvelden. 

Velkomen!

 

Velkommen! 

Ann-Margret Haaland har sagt opp jobben som fastlege i Åseral

Ann Margret Haaland for nett200x200Kommuneoverlege Ann-Margret Haaland sluttar i jobben som fastlege i Åseral. Ho valde sjølv å seie opp stillinga onsdag 11. februar, etter at Statens helsetilsyn har stramma inn leger sin tilgang til å reservere seg mot å sette inn spiral og føreskrive naudprevensjon/angrepiller. Ann-Margret har sagt seg viljug til å stå i stillinga fram til 1. mars 2015.

Kommuneleiinga beklagar at Ann-Margret Haaland sluttar. Ho er vel omtykt som fastlege og vil bli sakna av mange pasientar. Administrasjonen er i full gong med å finne løysingar som sikrar at kommunen sine innbyggjarar får eit minst like godt helsetilbod etter at Ann-Margret fråtrer i mars.

Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden, Bortelid

profilelement 3Teknisk utval vedtok i møte den 02.02.2015 (sak 15/2) å legge ut reguleringsplan for Løyningsknodden til offentlig ettersyn jamfør plan- og bygningslovas § 12-11.

Føremålet med planforslaget er å legge til rette for fortetting i eksisterande hytteområde, atkomstvegar og VA til eksisterande og nye hytter, skiløype, turløype og friluftsområde. Det vil i tillegg bli vist tomtedeling for eksisterande fritidsbustader i området.

Området ligger innafor fleire gjeldane reguleringsplanar/detaljplanar:

Reguleringsplan for Bortelid (1997), Reguleringsplan for Stedjejuvet (2001), Bebyggelsesplan for Løyningsknodden (2000)

 

Alle plandokumenta er lagt ut her:

Planbe._Løyningsk_210115.docx

ROS_Løyningsknodden.docx

Løyningsknodden_planforslag_21_01_2015.pdf

 Best._Løyningsknodden_210115.pdf

 

Merknadar til planforslaget må sendast skriftleg innan 27. mars 2015 til:

Åseral kommune

Gardsvegen 68

4540 Åseral

E-post:

 

Eining for Utvikling

Spanande seminar for næringslivet i kommunen!

ikon hjemmesideHold av dag og timer til eit leverandørseminar vedrørande Åseralsprosjektane. Agder Energi stiller saman med Skanska og TT så her oppfordrar Åseral Næringsråd det lokale og regionale næringsliv til å møta for å få med seg kva ein anleggsperiode på 6 år og milliiardinvesteringar kan gje til små og store bedrifter! Agenda for møtet:

Velkommen v/ Åseral Næringsråd - Eva Åsland
Kraftporsjektenes rolle og viktighet i Åseral kommune v/ ordførar Oddmund Ljosland
Agder Energi presenterer prosjektet v/ Tor Åmdal
Arbeidsfelleskapet JV Skanska - TT anlegg ANS v/ Are Eliassen og Jan EInar Døvik
Innlegg fra det lokale næringsliv
Servering
Det vil vere god anledning til å stilla spørsmål og me oppfordrar næringslivet til å vere nysjerrig og entuiastisk. Her er gode mogligheiter for å markedsføra seg overfor entreprenøren.Vel møtt til eit spanande seminar!

Minne kultursenter, tysdag 10. februar kl. 09:00 - 11:00

Barnehageplass 2015/2016

barnehageSøknad om plass eller endring av plass i Åseral Barnehage

Søknadsfrist hovudopptak
1. mars 2015

Alle nye brukarar som ynskjer plass i løpet av barnehageåret 2015/2016 må søkja innan fristen. Barnet må vere fødd før ein søker barnehageplass. Dersom barnet ikkje er fødd innan søknadsfrist til hovudopptak, kan ein søke barnehageplass ved suppleringsopptak gjennom barnehageåret når barnet er fødd.

Dei barna som har barnehageplass pr. dags dato og ikkje har behov for å endre barnehageplassen treng ikkje søke på nytt. Ved opptak får barn barnehageplass frå opptakstidspunkt og fram til skulestart dersom foreldre ikkje sjølv seier opp eller endrar barnehageplassen. Dette gjeld barn som bur i Åseral. Dersom nokon ønskjer å endre på barnehageplassen dei har pr. dags dato skal dei bruke endringsskjema som dei får ved å ta kontakt med barnehagen, eller hente skjema på heimesida til barnehagen (www.aseralbarnehage.no).

Dersom barn som ikkje bur i kommunen treng barnehageplass kan dei og søke, dersom det er ledige plasser kan dei bli tilbydd barn som ikkje bur i kommunen.

Når alle søknadane er komne inn blir barnehageåret planlagt med samansetjing av grupper og arbeidsordning for personalet. Det er difor viktig at søknaden går på det reelle behovet for barnehageplass.

NB!
Søknaden skal sendast på elektronisk skjema som ein finn i bunnen av denne nyheten innan 1. mars 2015. Ein kan få hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet i servicekontoret til kommunen, tlf. 38285800 eller ved å ta kontakt med barnehagen, tlf. 38285950.

Søknadsskjema barnehageplass

Innmelding av elevar til Åseral barne- og ungdomsskule, skuleåret 2015-2016

profilelement 2Har du elev/elevar som skal begynne ved Åseral barne- og ungdomsskule til hausten, er det nå tida å gje melding om dette. Skjema får du ved å henvenda deg til Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 Åseral, tlf 38 28 58 00 eller Åseral barne- og ungdomsskule, Bordalen 2, 4540 Åseral, tlf 38 28 59 70.Du kan og gå inn på kommunen si heimeside www.aseral.kommune.no eller skulen si heimeside http://www.abus.noog finne skjemaet der. Utfylt skjemaet skal leverast/sendast til Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 ÅseralFrist: 18. februar 2015.    Innmeldingsskjema_copy.pdf