Korleis skriv vi namnet?

profilelement 1Statens kartverk har reist namnesak på 3 namn i Åseral.

Dei ber nå om uttale frå kommunen.

Namna det gjeld er:

  1. Storevatn/Storavatnet (namn på vatn)
  2. Prestvar(d)heia (namn på hei)
  3. Prestvarden (namn på varde)

Saka er sendt ut til grunneigarlag/velforeningar/grunneigarar til uttale.

Vi har som mål å ta opp saka i oppvekst- og kulturutvalet den 26.05.15

Vi ber nå om uttale til namna. Frist for å sende inn uttale er sett til 15.mai 2015!

Merknad sendes til: Åseral kommune, avd DRU, Gardsvegen 68, 4540 Åseral eller

Merk saka: 2014/36

pdfNamnesak_Statens_kartverk.pdf

Siste runde: Bestilling av husnummerskilt

husnummerskiltVi tilbyr nå ein siste runde for dei som ikkje har fått tak i husnummerskilt. Hugs at det er huseigar si plikt å setje opp nummerskilt som oppgitt i brev som har blitt sendt ut.

Åseral kommune vil som tidlegare bestille inn skilt samla for dei som ynskjer dette. Prisane blir som før: 200,- 250,- 275,- og 300,- (1, 2, 3, eller 4 siffer.)
Dersom det er interesse for dette, så ta kontakt med servicekontoret på tlf: 38285800, og oppgi namn og kva nummer du vil bestille.

Vi vil legge ut informasjon om når skilta er komne, og skilta kan då hentast på rådhuset.

Spørjeundersøking for innbyggjarar i Åseral

profilelement 1Eirin Åsland skriv masteroppgåve om hyttenæringa i Åseral, og ønskjer å belyse kva me åsdølar meiner om denne næringa her i Åseral.
Spørjeundersøkinga tek ikkje meir enn 3 minutt, og om du deltek vert du med i trekninga av to gåvekort à 500 kr frå Coop, sponsa av kommunen.
Frist er måndag 6. april.
Eirin takkar alle som deltek :)

SPØRJEUNDERSØKING

Har du rom for en til?

Fosterhjem MekkingIkke alle barn kan bo hjemme. Over 10 500 barn og unge bor i fosterhjem i Norge i dag. I Agder trenger vi 155 nye fosterhjem i år. Har du rom for en til?
Fosterbarn er som alle andre barn, forskjellige. De har sin egen historie, personlighet og bakgrunn. Felles for alle er behovet for voksne som kan gi trygghet, omsorg og kjærlighet.

For barna handler det ofte om det mange tar for gitt. Å ha noen som hjelper til med leksene, som følger på fotballtrening og heier fra sidelinja. Noen som sier «god natt» og som gjør at du sover godt. Det handler om å føle seg trygg, og å vite at noen bryr seg.

Gode fosterforeldre finnes over alt. I store familier, små familier, flerkulturelle familier og blant slekt og venner. Fosterhjem er vanlige hjem med alminnelig hverdag og trygghet.

Er dette noe for deg og din familie? På våre nettsider www.fosterhjem.no og på informasjonsmøtene våre får du svar på de fleste spørsmål. På kursene våre får du god innsikt i det å være fosterforelder, og om dette passer for deg.

Vil du vite mer?
Ta gjerne kontakt med Bufetats fosterhjemstjenester på Agder.
Felles sentralbordnummer er: 466 17 900

E-post til Bufetat Kristiansand inntak og fosterhjemsrekruttering:

E-post til Bufetat Arendal inntak og fosterhjemsrekruttering:

Facebook

Feiaren kjem til Bortelid i mai

profilelement 3Det er fatta vedtak i kommunestyret om feiing av fritidsbustader i deler av Åseral kommune, møtedato 19.11.2009, saksnr. PS 09/48.

Vedtaket lyder slik:
"Kommunestyret vedtar med heimel i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 7 – 3 at Brannvesenet Sør IKS gjennomfører feiing av fritidsbustadar kvart 4. år.
Kommunestyret vedtar med heimel i Lov om vern mot brann, eksplosjon og lignende § 28 å fastsette ei årleg avgift på kr. 37,50 + mva per pipeløp. Avgift med tillegg for administrasjonsgebyr regulerast på lik linje med andre offentlege avgifter.
Forskriften gjeld berre for fritidsbustadar som er tilkopla veg, vass- og avløp, enten offentlege eller private anlegg. Forskrift vil også gjelde nye prosjekt i same kategori."

Hytteområde som har kommunal vatn og kloakk vil bli delt på 2 år.
Ljosland (Farvatn) og Eikerapen det eine året og Bortelid det andre året. Deretter blir det opphald på 2 år før neste runde.

Det vil bli foretatt feiing i Bortelid i løpet av mai månad 2015.
Feiar vil ta med seg stige.
Avgifta på kr. 105,40 + mva.(inklusiv adm. avgift kr. 35,20 ) jfr. vedtatt gebyrregulativ for 2015, vil bli sendt ut i samband med faktura for vatn- og avløp, 1. termin kvart år.
Det vil ikkje bli utført kontroll av eldstad/piper. Dersom dette er ønska, må det takast kontakt direkte med feiar.

Vennligst sørg for at alle eldstader er stengt av før feiaren kjem. Vidare må eigaren, om han ikkje er tilstades, seinare sørge for å feie omnsrøyr og fjerne all sot frå pipa.

Feiing vil bli utført av Feiermester Frank Berthelsen, tlf. 99 15 34 06.

Høyring - utbygging av breiband i Åseral kommune

profilelement 1Åseral kommune vil søkja om tilskot til utbygging av breiband i delar av kommunen. Eit av krava til søknaden er at planen for utbygging skal vera lagt ut til offentleg høyring i ein månad. Bedrifter og innbyggjarar som ønskjer å uttala seg til høyringa må gjera dette innan 20. april 2015.

Kommunen arbeidar for at innbyggjarane skal ha eit godt og stabilt tilbod om digital kommunikasjon både gjennom fast- og mobilnett. Det er bygd ut fiberbasert aksessnett til deler av kommunen, men fleire plasser har eit aksessnett basert på ADSL og mobilsignal med låg kapasitet og kvalitet. Einskilde har i dag ikkje noko tilbod i det heile tatt.

Dagens samfunn baserer store deler av tenestetilbodet på at innbyggjarane har tilgang til internett. Sjølv om Agder og Åseral kommune har eit relativt godt tilbod, så er det einskilde stader dårleg. Det er desse stadene med fokus på der ein kan nå flest folk ein ynskjer å sjå på ei utbygging.

For å betra situasjonen vil Åseral kommune sjå på ei utbygging og eventuelt søkja om finansiering til å byggja ut høghastigheits breiband til innbyggjarar, næringsliv og fritidsbustader i område som i dag manglar eit tilfredsstillande tilbod.

• Egså - Flystveit – Sandvatn
• Åknes – Austegard – Espelid
• Ljosland
• Bortelid

Det er 6 kriteria som NKOM (Nasjonal kommunikasjon myndighet, tidligare Post- og teletilsynet) legg til grunn for søknaden er:

• Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende kvalitet
• Kostnadseffektiv nettutbygging i hvert enkelt prosjekt
• Lokal medfinansiering
• Plan for bærekraftig drift etter at utbygginga er gjennomført
• Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
• Hvor viktig utbygginga er for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende

Kommunar og fylkeskommunar kan søkja NKOM om støtte. Utlysinga for 2015 har søknadsfrist 15. mai.

I samband med søknaden vil vi invitera bedrifter og innbyggjarar til å koma med innspel i forhold til utbyggingsplanane til kommunen.

Fristen for høyringa er 20. april 2015.
Innspel kan sendast på e-post til og merkast "høyringsuttale breibandsutbygging".

Aktivitetskonkurranse 2015

ved aktivitetAktivitetskonkurranse for alle i Åseral 28. mars – 15. juni 2015.
Få med deg familie, venner, naboer eller noen på jobb og meld deg på!
Konkurransen startar laurdag 28. mars og held på til midten av juni.
Du skal registrere kor mykje du røre på deg kvar dag i denne perioden. Du vel sjølv korleis du vil vera aktiv – til dømes kan du sykle, symje, gå eller arbeide i hagen. Uansett kva du vel, så skal du tele dei aktive minutta dine og registrere dei kvar dag.
 
Dette er ein lagkonkurranse, og kvart lag må ha mellom 3-10 deltakarar. Målet er at kvar enkelt deltakar er aktiv minst 30 minutt pr. dag, jmf. tilråding frå Helsedirektoratet for vaksne. Ein person på kvart av laga er kontaktperson, og tek ansvar for påmelding for sitt lag.
 
Alle lag som har eit snitt på 30 minutt eller meir kvar dag, er med i trekninga om fine premiar.
2 personar får kvar sitt gåvekort frå Intersport til ein verdi av 1500 kroner. I tillegg blir det lagpremie, som er eit av følgande: Billettar til Start- eller Viperskamp, dagskort i eit av kommunens alpinanlegg, gåvekort på curling eller i Kilden. 
 
Alle personar med min. 30 minutt i snitt er med i trekning av gåvekort – alle lag med minumum 30 minutt i snitt er med i trekning av lagpremie.
 
Meld deg på ved å sende ein epost til   eller ring    958 45 100. Meir info om registreringskjema får du ved påmelding.
 
Påmeldingsfrist er fredag 27.mars – men meld deg på allereie no!
Trekning av premie i veke 26. Frist for innlevering av skjema seinast 19.juni til Randi eller servicekontoret.
 
Helsing
Åseral kommune
 

Fastsetjing av namn på 2 vegar i Åseral

husnummerskiltSom ein del av adressearbeidet har vi nå 2 vegar som vi ønskjer namn på.

1. Veg 1 er veg frå søndre enden av parkeringsplassen i Eikerapen og inn i regulert område Ballenlia.
2. Veg 2 er ny veg som i desse dagar blir opparbeid av Agder Energi. Denne vegen har startar der Nåvassvegen tek av frå Søteheivegen og inn langs Skjerkevatn til Småtjønndalen.

Vi ønskjer innspel til namn på desse 2 vegane.
Frist for å kome med merknader vert sett til 1.mai 2015

Merknad/innspel sender du til: Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 Åseral. Evt. på mail til: . Merk innspelet med veg nr. og «Sak: 2015/187»

Målet er å ta opp desse namna til handsaming i oppvekst- og kulturutvalet i møte den 26.05.15.

Merk at adresse til den enkelte hytte blir tildelt etter det namnet som nå vert vedteke. Det er difor viktig at du nå kjem med innspel dersom du har ei meining om namn som bør nyttast på desse vegane.