Åseral internasjonale matfestival

Laurdag 11. juli arrangerast Åseral internasjonale matfestival igjen i Kyrkjebygd. Her blir det konsert med Jan Engervik og Myrull, bornas kokkeskule, vikingaktivitetar, mat frå ulike verdsdelar, servering i lavvo og folkefest på kvelden. Velkomen til matfest i Åseral.

 

 

 

 

 

Nye opningstider frå 01.08.15 for NAV Åseral:

NAV logo

Onsdag kl. 09.00 – 11.30.
Planlagte timeavtaler med veileder på NAV kontoret vil skje uavhengig av kontorets åpningstid.

NAV Kontaktsenter er åpent fra kl 0800-1530 og kan besvare henvendelser vedrørende hele NAVs oppgaveflate. Alle henvendelser skal i utgangspunktet rettes til NAV Kontaktsenter på telefon 5555 3333. I tillegg kan man benytte Ditt NAV og «skriv til oss»-funksjonen. Søknadsskjema til statlige ytelser ligger også på www.nav.no og flere av disse kan sendes elektronisk.

OFFENTLIG ETTERSYN - DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVITEFOSSMYRA, BORTELID.

Åseral kommune vedtok i møte den 22. juni 2015 (sak 15/32) å legge ut detaljreguleringsplan for Kvitefossmyra til offentlig ettersyn jamfør plan- og bygningslovas § 12 – 10.  Føremålet med planarbeidet er å lage ein heilskapleg plan for Kvitefossmyra med særleg vekt på sikring av areal til idretten, leik, næringsareal, fritidsbustader og plassering av ny varmestove.


Innspel eller merknader må sendast skriftleg innan 1. september til  Åseral Kommune Gardsvegen 68 4540 Åseral eller på e-post:

Alle plandokument finn du under

Eining for Utvikling

pdfPlanomtale Kvitefossmyra

pdfReguleringsbestemmelser Kvitefossmyra rev TEU 1.7.15

pdfSaksutgreiing - offentlig ettersyn Kvitefossmyra

pdfKart-2565 plan 100615-A0-Ljustertplangr

Åseral Frivilligsentral flytter til Minne Kultursenter!

Tor Reidar Austrud og Lena Verdal Vittali

Åseral Frivilligsentral har i vår vore rundt på fleire synfaringer i forhold til å skulle leige lokale til sentralen. Heile fem ulike lokale har vore vurdert opp mot dei behov sentralen har. Styret i frivilligsentralen har no behandla saka. Moglegheiter og eventuelle utfordringar i lokala, plassering, universell utforming, samt leigekostnadar var blant noko av det som vart vurdert. Etter grundige drøftinger vart det vedteke at sentralen takkar ja til tilbodet frå Åseral kommune om leige av lokale i Minne Kultursenter.

Både dagleg leiar av Minne Kultursenter, Tor Reidar Austrud, og dagleg leiar av Åseral Frivilligsentral, Lena Verdal Vittali, ser fram til samlokaliseringa, og til et spanande samarbeid frå hausten av. Vittali får kontorplass i kontorlandskapet som fins på Minne frå før av. I tillegg vert det sambruk av dei andre lokala i hovudetasjen. Sist, men ikkje minst kan sentralen og bruke andre kommunale møtelokaler ved behov.

Vittali er overvelda og takknemleg over responsen og interessa som er vist i prosessen. «Alle potensielle utleigarar har vore utruleg positive, velviljuge og imøtekomande for å finna gode løysningar. Eg gler meg til innflytting på Minne, og til å verte kjend med miljøet som finnes der frå før av. For frivilligsentralen vert det å kome godt i gong med dei tilbod og aktivitetar sentralen skal halde på med nå viktig. Dette får me ein god moglegheit til i Minne Kultursenter. Samstundes vert det veldig spanande å sjå på kva områder me kan samarbeide framover. Her finnes mange moglegheiter!»

Også Tor Reidar Austrud ser fram til samlokaliseringa. «Eg trur at dette kan styrke Minne på ein positiv måte, Minne blir meir og meir nytta av lag og foreiningar som har faste arrangement, dette er jo midt i frivilligsentralen og Minne si ånd. Samarbeid om ulike arrangement, draghjelp frå begge hald vil styrkja båe. Me ynskjer Åseral Frivilligsentral velkomen til Minne og ser fram til eit godt samarbeid, nye idear og tilbod til folket!»

Til slutt nytter Vittali høvet til å takke for gjestfridomen ho har møtt på Åseralsheimen, kor ho mellombels har hatt kontor. Flyttinga tek til i august, så snart det praktisk let seg gjere. Offisiell opningsfest av sentralen er under planlegging, så her er det berre å fylgje med framover!

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 (2016-2027)

Kommuneplanutvalet i Åseral kommune vedtok 23.06.2015 å starte opp arbeidet med revidering av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 (2016-2027). Denne planen er eit styringsverktøy for å kartlegge, synliggjere og vurdere om kommunen har nådd sine mål innanfor områda idrett og fysisk aktivitet. Planen har ein langsiktig del – ein 12-årig strategiplan, og ein kortsiktig del - eit 4-årig handlingsprogram for nye anlegg. Begge delar skal reviderast hausten 2015. Det blei gjort eit grundig arbeid i førre revidering av planen, og kommunen ynskjer i hovudsak å vidareføre gjeldande plan. Ein ser likevel føre seg at det blir naudsynt med konkretisering av målsettingar og justeringar i høve til prioritering av anlegg.

Innspel til planen – nye prosjekt, tiltak og ønskjer eller eksisterande tiltak som skal takast ut- må sendast skrifteleg pr. brev eller epost til Åseral kommune, Gardsvegen 68, 4540 ÅSERAL eller .

Frist for innspel er sett til 14.08. 2015.

Søknad om vaksenopplæring skuleåret 2015/2016

profilelement 1Vaksenopplæringa i Åseral kommune tilbyr norskopplæring og opplæring i grunnskulefag. 

 1. Opplæring i grunnskulefag
Etter opplæringslovens § 4A-1 kan vaksne ha rett til gratis opplæring som fører fram til grunnskuleeksamen.
Grunnskuleopplæring vil bli gitt i ein anna kommune.

2.Søknad om vaksenopplæring etter § 4A-2. Spesialundervisning på grunnskulens område.
Opplæringslova § 4A-2:
”Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning.»

3.Søknad om vaksenopplæring etter § 4A-2-punkt 2.  Spesialundervisning på grunnskulens område – grunnleggjande dugleik. 
Opplæringslova § 4A-2:
”Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning.»

Grunnleggjande dugleik er evna til å meistre:
•Grunnleggjande kommunikasjonsdugleik
•Grunnleggjande lese- og skrive – og reknedugleik

Norskopplæring for arbeidsinnvandrarar.
Det er norskopplæring for arbeidsinnvandrarar hausten 2015. Opplæringa kostar kr 550,- pr. mnd + materiell. Undervisninga vil vere to kveldar i veke , på 2 undervisningstimar a`45 min.  

Blir starta opp viss det er nok søkarar.

Søknadsfristar og skjema:
Søknader til hovudopptak for neste skuleår må vere kommunen i hende seinast 1.august. Opptak kan og gjerast andre tidspunkt gjennom året. 

Ta eventuelt kontakt med Vaksenopplæringa v/Marit R. Uleberg for informasjon.(38 28 59 70)

 E-post:

Søknadsfrist 1. august 2015

Søknad skal sendast til:
Åseral servicekontor
Gardsvegen 68
4540 ÅSERAL

Kommunalt utdanningsstipend 2014/2015

profilelement 2Hugs å levere karakterutskrift eller anna dokumentasjon på at skuleåret/læreåret er fullført for å få utbetalt resten av stipendet. Hugs underskrift og stempel. 
Frist for å levere er 25.06.2015

Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Vest-Agder ut mai

profilelement 3I går ble det gjort en troverdig synsobservasjon av mulig ulv ved Brådland i Lindesnes, og fylkesmannen ga umiddelbart muntlig skadefellingstillatelse som ble bekreftet skriftlig i dag, jf. vårt nettoppslag i dag

http://www.fylkesmannen.no/Vest-Agder/Miljo-og-klima/Rovvilt/Skadefellingstillatelse-pa-ulv-i-deler-av-Vest-Agder-ut-mai-maned/

Det er viktig at saueeiere i de aktuelle områdene er årvåkne og følger med i sine besetninger, samt at vi naturligvis svært gjerne vil ha inn meldinger om aktuelle observasjoner av mulig ulv.