Rutinar for søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass

profilelement 2Rutinar for søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass

Det vart i statsråd 17.april 2015 vedteke ny føreskrift om foreldrebetaling for barnehageplass gjeldane frå 1.mai 2015.

Fylgjande gjeld frå 1.05.15:

  • Ingen skal betala meir enn seks prosent av si inntekt for barnehageplass, familiar med årsinntekt under kr. 473.000,- kan søke om redusert foreldrebetaling.
  • Ordninga er søknadspliktig, foreldre må sjølv sende inn søknad til kommunen.
  • Inntekt skal dokumenterast med sjølvmelding for 2014.

Foreldrebetaling skal maksimalt vere seks prosent av hushaldet si samla skattepliktige kapital- og personinntekt. Har hushaldet samla ei skattbar inntekt under 473.000,- kroner, er det mogeleg å søke redusert foreldrebetaling. Som hushald reknas ektefeller, registrerte partnarar og sambuarar. Dersom sambuar ikkje er mor eller far til barnet, skal sambuar si inntekt reknas med når sambuarforholdet har vart i 12 av dei siste 18 månadane.

Dersom foreldra har delt omsorg skal inntekta i husstanden der barnet har folkeregisteradresse leggast til grunn.

Reglar for søskenmoderasjon og kostpengar er ikkje endra. Det blir gitt 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 % søskenmoderasjon for øvrige barn. Betaling for kost kjem i tillegg til opphaldsbetaling.

Søknad:

Føresette må sjølv søke reduksjon på fastlagt skjema vedlagt dokumentasjon som er sjølvmelding for 2014.

Søknaden sendes Åseral kommune v/ Servicekontoret, Gardsvegen 68, 4540 Åseral. Konvolutten merkes «foreldrebetaling».

Søknad vedlagt dokumentasjon kan også leverast direkte til kommunen sitt Servicekontor. Søknaden må vere fullstendig med naudsynt dokumentasjon før den behandlas, elles vil den bli returnert.

Det må søkast for kvart barnehageår. Vedtak om redusert foreldrebetaling vil gjelde for eitt barnehageår.

Søknadsfrist:

Ved tildeling av barnehageplass, må søknad om redusert foreldrebetaling leverast innan dato for svarfrist på barnehagetilbod.
Det kan leverast søknad i løpet av året ved vesentlig reduksjon i inntekt eller ved samlivsbrot.

Barn busett i andre kommunar:

Dersom du bur i annan kommune og har barnehageplass i Åseral kommune, skal du søke til kommunen der du og barnet bur/er registrert i folkeregisteret.

Kva inntekter skal reknast med?

Alle skattepliktige inntekter skal opplysast om, det gjeld også inntekter som ikkje er førehandsutfylt på sjølvmeldinga. Sjølvmeldinga for 2014 skal sendast med som dokumentasjon. Dersom du ikkje har sjølvmelding for 2014 må du levera annan dokumentasjon. Dette kan som eksempel vere lønsslipp frå arbeidsgjevar eller Nav.

Vedtak om redusert foreldrebetaling:
Åseral kommune ved barnehagemyndigheita handsamar søknad om redusert foreldrebetaling og fattar vedtak.

Klagefrist:

Søkar kan klage på vedtaket om fastsetjing av foreldrebetaling, jamfør Forskrift § 5.
Klageinstans er Fylkesmannen i Vest-Agder.

Overgang til nytt høgdesystem NN2000

Torsdag 21.mai 2015 går Åseral kommune saman med kommunane i Lindesnesregionen (Marnardal, Mandal, Lindesnes, Hægebostad og Audnedal) over til nytt høgdesystem NN2000.

Etter overgangen er det viktig at all ny oppmåling, kartfesting og planlegging går føre seg i det nye systemet. Høgdeforskjellen mellom NN1954 og NN2000 varierer i Vest-Agder frå ca. 5-15 cm reduksjon i høgdeverdi.

Digitale kartbaser i Åseral vil bli transformert til nytt høgdesystem.

Figuren under her syner endring i høgde frå NN1954 til NN2000

høgdeendring


Meir informasjon om overgangen kan du finne her: 
pdfNN2000052015.pdf

Varsling om oppstart av detaljplanarbeid - Bortelidseter

profilelement 1Varsling om oppstart av detaljplanarbeid - Bortelidseter, Bortelid i Åseral.

I samsvar med §§ 12.3 og 12.8 i ny Pbl varslar ein med dette at det skal setjast i gong arbeid med omregulering av området knytt til Bortelidseter. Forslagsstillar er God Driv AS.
Planområdet er avgrensa i samsvar med kartskisse.

Føremålet med planprosessen er å vurdere areal og aktivitetar innan planområdet med utgangspunkt i at området kan nyttast til fritidsføremål, leilegheitsbygg og hytter. I førehandskonferanse den 17. april 2015 stiller kommunen seg positiv til å startre omregulering.
Det er ynskje om høg utnytting i området. Tilknyting til skiløyper vil vera viktig element. Bilveg som kryssar skiløyper er ikkje ynskjeleg. parkeringsløysingar for nye og eldre busetnad er viktig. Areala vest i planområdet vil vurderast med tanke på infrastruktur (VVA) og forsiktig for-tetting.

Åseral kommune har sett fram ynskje om at ein knyter til planen det arealet som kan eigna seg for planskilt kryssing av fylkesvegen (undergang). Difor vedkjem denne oppstarten av planarbeid også naboplanen sør for fylkesvegen. Forslagsstillar og Åseral kommune har i fellesskap kome til at planarbeidet ikkje vil utløyse krav om KU. Tiltak i medhald av Pbl vil utløyse krav om Utbyggingsavtale. I samråd med Åseral kommune varslar ein at arbeidet med slik avtale skal startast opp samstundes med omreguleringa. Planarbeidet vil starte opp straks, og på bakgrunn av merknader og innspel vil det endelege planforslaget til omregulering verta fremma for Åseral kommune utpå seinhausten 2015.
Innspel til arbeidet skal sendast til
Plankontoret Hallvard Homme as, 4747 Valle innan 20. juni 2015. Innspel kan også sendast pr. e-post: post@plan

pdfVedlegg1.pdf

pdfAnnonse.pdf

17. mai-programmet er klart!

Flagg

Kl. 11:30 Familiegudsteneste
Åseral kyrkje v/Ole Kristian Øydna

Kl. 12:15
ca. Kranspålegging
flygargravene v/ordførar Oddmund Ljosland

Kl. 12:30 ca. Folketoget

Oppstilling i toget:

Flaggberarar/korps → 1. – 10. klasse → Barnehage → Folketog

Folketoget går frå Åseral kyrkje → Austrud → Larsstova
→ Austrud → Åseralsheimen

(helsing frå ordførar og song for beburarar på Åseralsheimen) → Åseral barne- og ungdomsskule

Kl. 13:00 ca. Velkomen
til Åseral barne- og ungdomsskule

Kl. 13:00-16:00 Kiosk/kafè:

Sal av grillmat, handballbanen (Åseral bondelag)

Sal av komper, hamburger, pylse og kaffimat, kaffi og brus, kantine fleirbrukshuset (Mental Helse)

Kiosk («Hvite busser»)

Kl. 13:00-15:00 Aktivitetar:

Potetløp,
ringkast på flaske, spikerslag, hesteskokasting, fiskedam (0 år til og med 1.
klasse),

tippekonkurranse godteglas, «antal steg
pr. minutt»-konkurranse, hesteriding («Hvite busser»)

Idrettsleikar (Åseral idrettslag)

Kl. 14:45 Fotballkamp:

17. mai-komitèen – 10. klasse

Kl. 15:45 Bilrebus - påmelding:

Einskilde
praktiske oppgåver samt tradisjonelle oppgåver.

Blanda lag aldersmessig kan vere lønsamt. . .
Påmelding vestibyle fleirbrukshuset .

Kr. 100,- pr. bil.

Kl. 16:00 Utlevering av
bilrebus (rebusløpet startar)

Kl. 17:15 Frist for innlevering
av rebus (vestibyle fleirbrukshuset)

Kl. 18:30 Folkefest Åseral fleirbrukshus (dørene
opnar kl. 18:00)

Tale v/Torhild
Brandsdal, ordførar Vennesla kommune

Underhalding
i god Åseralstradisjon

Servering i
pausen

Inngong: kr. 100,-
pr. person over 18 år

Folkemøte med ny meiningsmåling

kommunestyre politikkI går kveld vart det igjen skipa til folkemøte i fleirbrukshallen i samband med det pågåande arbeidet med kommunereforma. I underkant av 100 personar møte opp og av desse var det 71 som leverte inn svar på kva alternativ dei meiner Åseral bør gå for. 42 % meiner at ein skal gå for Indre Agder (Åseral, Evje&Hornnes og Bygland), 15 % meiner at Midtre Agder (Åseral, Audnedal, Hægebostad og Marnardal) er det beste alternativet, 22 % meiner at Åseral skal stå åleine medan 21% framleis er usikre. pdfHer kan du sjå resultatet av undersøkinga

Gratis innføringskurs for nye næringsdrivende

Logo Skatteetaten 250px Skatt sør arrangerer innføringskurs for nye næringsdrivende – kort påmeldingsfrist for enkelte kurs!

Kurset er gratis og går over 3,5 timer. Det arrangeres separate kurs for enkeltpersonforetak og for aksjeselskap.
Tema: Regnskap, skatt, merverdiavgift og litt om elektronisk innlevering.

Informasjon om kursdatoer og mulighet for påmelding finner dere her: www.skatteetaten.no/kurs

Kursene kjøres i Kristiansand, Skien, Tønsberg, Drammen og Hønefoss.

Kurs i Tønsberg og Skien:
Dersom fristen har gått ut eller det kommer tilbakemelding om at kurset er fullt, sendes påmelding via e-post til

Folkemøte

profilelement 2FOLKEMØTE NR 2 MED TEMA KOMMUNEREFORMEN
ÅSERAL FLEIRBRUKSHUS | TYSDAG, 28. APRIL KL. 18.30 – 21.30

Velkomen. Presentasjon av program og møtedeltakarar.

• Oppdatert informasjon om kommunereformen: Dag Petter Sødal FMVA og Lars Dahlen KS. 

• Status i arbeidet med dei ulike prosjekta Åseral er med i:
Prosjekt Indre – Agder ( Bygland, Evje og Hornnes og Åseral).
Prosjekt Midtre – Agder (Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Åseral).

• Tankar rundt nullalternativet («stå åleine»): Rådmann Kjell Gunnar Olsen.

• Pause (i kantina). Kaffi og kringle.

• Samtale/diskusjon.  Høve til spørsmål frå salen.
Ordførarane som er til stades har høve til å vere med å svare på spørsmål. 

• Vegen vidare. Informasjon om viktige møtedatoar framover. I Åseral har vi og tenkt eit folkemøte i slutten av mai då det meste av utgreiingsarbeidet skal vere gjort. Vi vurderer og å utarbeide eit bilag til neste utgåve av  Åsdølen som har utfyllande informasjon om kommunereformen. 

• Møteslutt kl. 21.30. 

VONAR PÅ SAME GODE ENGASJEMENT SOM PÅ FOLKEMØTET I FEBRUAR OG GOD OPPSLUTNAD.

Hjarteleg velkomen!

Oddmund Ljosland
Ordførar

pdfPlakat og spørreskjema

Godkjent plan: Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden, Bortelid

 profilelement 1MELDING OM GODKJENT DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØYNINGSKNODDEN, BORTELID. 

Teknisk utval i Åseral kommune vedtok i møtet den 20.04.2015 (sak ) detaljreguleringsplan for Løyningsknodden, Bortelid. Føremålet med planen er å legge til rette for fortetting i eksisterande hytteområde, atkomstvegar og VA til eksisterande og nye hytter, skiløype, turløype og friluftsområde. 

Vedtaket kan i medhald av plan- og bygningslovas §§ 12-12 og 1-9 påklagast til departementet. Klagen skal vera skriftleg og sendast Åseral kommune, Gardsvegen 68, Eining for Drift og Utvikling, 4540 Åseral innan 30 dagar frå kunngjeringa er gjort kjent. 

Krav om erstatning eller innløysing må setjast fram innan 3 år frå denne offentlige kunngjeringa av vedtaket, jf. plan- og bygningslova §§ 15 og 2. 

Eventuelle krav må sendast skriftleg til Åseral kommune. 

pdfReguleringsføresegner

pdfReguleringskart

pdfVarsel om vedteken reguleringsplan

pdfSaksframlegg og vedtak

pdfROS analyse

pdfPlanomtale

Godkjent plan: Detaljreguleringsplan Velia

profilelement 1Teknisk utval i Åseral kommune vedtok i møtet den 20.04.2015 (sak 15/15) detaljreguleringsplan for Velia, Bortelid. Føremålet med planen er å legge til rette for fortetting i eksisterande hytteområde, atkomstvegar og VA til eksisterande og nye hytter, skiløype og friluftsområde. 

Vedtaket kan i medhald av plan- og bygningslovas §§ 12-12 og 1-9 påklagast til departementet. Klagen skal vera skriftleg og sendast: Åseral kommune, Eining for Drift og Utvikling, Gardsvegen 68, 4540 Åseral innan 30 dagar frå kunngjeringa er gjort kjent. 

Krav om erstatning eller innløysing må setjast fram innan 3 år frå denne offentlige kunngjeringa av vedtaket, jf. plan- og bygningslova §§ 15 og 2. 
Eventuelle krav må sendast skriftleg til Åseral kommune. 

pdfMelding om vedtak

pdfReguleringsplan

pdfReguleringsføresegner

pdfPlanbeskrivelse

pdfSaksframlegg og vedtak TEU 20.04.15

Info om kreftkoordinator

profilelement 1Kreftkoordinatorstillingen har vært en prosjektstilling i samarbeid med Kreftforeningnen og Lindesnesregionen som skulle ble besluttet i Helsenettet for Lindesnesregionen at skulle avsluttes 1.okt-15. Da kreftkoordinator slutter i sin stilling fra og med 7.mai 2015, ønsker jeg at følgende info skal bli lagt ut på kommunens hjemmeside. (Har støtte på dette fra Helsenettverket i følge deres siste møte 15/4-15):

Prosjektstillingen kreftkoordinator avsluttes 7.mai 2015.

Kreftkoordinatorstillingen har først og fremst vært en funksjon for å gi et bedre tilbud til de enkelte pasientene og deres familier gjennom forløpet med kreft. Det har vært særlig fokus på tidlig fase i forløpet, familier med barn, individuell oppfølging ved sen effekter og koordinering av involverte parter. Dette har vært et lavterskel tilbud hvor pasient, pårørende og helsepersonell har hatt mulighet til å ta direkte kontakt med kreftkoordinator i forbindelse med spørsmål om kreft, eller om tilbud til kreftrammede i eller utenfor kommunen.

Prosjektet har vært et samarbeid mellom Kreftforeningen og kommunene. I 2012 ga Kreftforeningen midler til opprettelse av 97 kreftkoordinatorstillinger i 148 kommuner over hele landet. I 2013 ble det ytterligere utlyst 10 millioner til nye stillinger og 29 nye stillinger i 63 kommuner ble opprettet i 2013.
I Lindesnesregionen(Marnardal, Audnedal, Åseral, Lindesnes og Mandal) avsluttes prosjektstillingen Kreftkoordinator 7.mai 2015.
Er du kreftrammet og har spørsmål om tilbud i din kommune, kan du henvende deg til Åseralsheimen, tlf: 38 28 59 20

Legekontoret informerar:

profilelement 1Legekontoret informerar:
Det blir i desse dagar lyst ut 80% stilling som fastlege ved Åseral legekontor.
I perioden 13. til 30. april har vi ein dansk vikarlege i 100 % stilling.

Haraldstad vil vere tilstades i Mai. Deretter skal han ha permisjon i perioden Juni-September.
Toreid er vikar i 20 % stilling i April, Mai og Juni.

Frå perioden 1. juni til 30. september får vi igjen vikarlege, ei dansk dame som har vore fleire år i Noreg.

Vi reiknar med at vi har tilsett fastlege frå 1. oktober.

Dr. Haaland er mellombels tilsett som kommuneoverlege for Åseral, Audnedal, Hægebostad og Marnardal.