Søknad om vaksenopplæring skuleåret 2015/2016

profilelement 1Vaksenopplæringa i Åseral kommune tilbyr norskopplæring og opplæring i grunnskulefag. 

 1. Opplæring i grunnskulefag
Etter opplæringslovens § 4A-1 kan vaksne ha rett til gratis opplæring som fører fram til grunnskuleeksamen.
Grunnskuleopplæring vil bli gitt i ein anna kommune.

2.Søknad om vaksenopplæring etter § 4A-2. Spesialundervisning på grunnskulens område.
Opplæringslova § 4A-2:
”Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning.»

3.Søknad om vaksenopplæring etter § 4A-2-punkt 2.  Spesialundervisning på grunnskulens område – grunnleggjande dugleik. 
Opplæringslova § 4A-2:
”Vaksne som ikkje har eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte av det ordinære opplæringstilbodet for vaksne, har rett til spesialundervisning.»

Grunnleggjande dugleik er evna til å meistre:
•Grunnleggjande kommunikasjonsdugleik
•Grunnleggjande lese- og skrive – og reknedugleik

Norskopplæring for arbeidsinnvandrarar.
Det er norskopplæring for arbeidsinnvandrarar hausten 2015. Opplæringa kostar kr 550,- pr. mnd + materiell. Undervisninga vil vere to kveldar i veke , på 2 undervisningstimar a`45 min.  

Blir starta opp viss det er nok søkarar.

Søknadsfristar og skjema:
Søknader til hovudopptak for neste skuleår må vere kommunen i hende seinast 1.august. Opptak kan og gjerast andre tidspunkt gjennom året. 

Ta eventuelt kontakt med Vaksenopplæringa v/Marit R. Uleberg for informasjon.(38 28 59 70)

 E-post:

Søknadsfrist 1. august 2015

Søknad skal sendast til:
Åseral servicekontor
Gardsvegen 68
4540 ÅSERAL

Kommunalt utdanningsstipend 2014/2015

profilelement 2Hugs å levere karakterutskrift eller anna dokumentasjon på at skuleåret/læreåret er fullført for å få utbetalt resten av stipendet. Hugs underskrift og stempel. 
Frist for å levere er 25.06.2015

Skadefellingstillatelse på ulv i deler av Vest-Agder ut mai

profilelement 3I går ble det gjort en troverdig synsobservasjon av mulig ulv ved Brådland i Lindesnes, og fylkesmannen ga umiddelbart muntlig skadefellingstillatelse som ble bekreftet skriftlig i dag, jf. vårt nettoppslag i dag

http://www.fylkesmannen.no/Vest-Agder/Miljo-og-klima/Rovvilt/Skadefellingstillatelse-pa-ulv-i-deler-av-Vest-Agder-ut-mai-maned/

Det er viktig at saueeiere i de aktuelle områdene er årvåkne og følger med i sine besetninger, samt at vi naturligvis svært gjerne vil ha inn meldinger om aktuelle observasjoner av mulig ulv.

FOLKEMØTE

profilelement 1FOLKEMØTE MED TEMA KOMMUNEPLAN OG KOMMUNEREFORM
ÅSERAL FLEIRBRUKSHUS | TORSDAG 28. MAI KL. 18.00 – 21.30

Det vert med dette beden inn til nytt folkemøte i fleirbrukshallen.
Møtet vert to-delt og med følgjande tema:

• Forslag til ny kommuneplan for Åseral, samfunnsdelen 2015 – 2025

• Utgreiing av ny kommunestruktur – status og vegen vidare

 

Kl. 18.00 – 19.00 Kommuneplan for Åseral, samfunnsdelen

- Kort presentasjon av hovudtrekka i planen v/administrasjonen.

- Innlegg frå kommuneplanutvalet (kommunalutvalet) om planprosessen.

- Ope drøfting der kommuneplanutvalet deltek i panel.

  

Kl. 19.00 - 19.30 Pause. Kaffe/kringle i kantina. Utdeling av spørjeskjema.

 

Kl. 19.30 - 21.30 Kommunereformen

- Oppdatert informasjon om prosjekt Indre Agder og prosjekt Midtre Agder.

- Nullalternativet/åleinealternativet. Kva er risikoen ved å stå åleine i framtida?
Samtale/diskusjon. Høve til spørsmål. Kommunalutvalet er panel under samtalen.

- Vegen vidare. Informasjon om viktige datoar framover.
Faktainformasjon om kommunerefomen er tenkt sendt ut som bilag til Åsdølen i august.
Rådgjevande folkerøysting blir lagt saman med kommunevalet den 14. sept. 

Møteslutt kl. 21.30

Rutinar for søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass

profilelement 2Rutinar for søknad om redusert foreldrebetaling for barnehageplass

Det vart i statsråd 17.april 2015 vedteke ny føreskrift om foreldrebetaling for barnehageplass gjeldane frå 1.mai 2015.

Fylgjande gjeld frå 1.05.15:

  • Ingen skal betala meir enn seks prosent av si inntekt for barnehageplass, familiar med årsinntekt under kr. 473.000,- kan søke om redusert foreldrebetaling.
  • Ordninga er søknadspliktig, foreldre må sjølv sende inn søknad til kommunen.
  • Inntekt skal dokumenterast med sjølvmelding for 2014.

Foreldrebetaling skal maksimalt vere seks prosent av hushaldet si samla skattepliktige kapital- og personinntekt. Har hushaldet samla ei skattbar inntekt under 473.000,- kroner, er det mogeleg å søke redusert foreldrebetaling. Som hushald reknas ektefeller, registrerte partnarar og sambuarar. Dersom sambuar ikkje er mor eller far til barnet, skal sambuar si inntekt reknas med når sambuarforholdet har vart i 12 av dei siste 18 månadane.

Dersom foreldra har delt omsorg skal inntekta i husstanden der barnet har folkeregisteradresse leggast til grunn.

Reglar for søskenmoderasjon og kostpengar er ikkje endra. Det blir gitt 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50 % søskenmoderasjon for øvrige barn. Betaling for kost kjem i tillegg til opphaldsbetaling.

Søknad:

Føresette må sjølv søke reduksjon på fastlagt skjema vedlagt dokumentasjon som er sjølvmelding for 2014.

Søknaden sendes Åseral kommune v/ Servicekontoret, Gardsvegen 68, 4540 Åseral. Konvolutten merkes «foreldrebetaling».

Søknad vedlagt dokumentasjon kan også leverast direkte til kommunen sitt Servicekontor. Søknaden må vere fullstendig med naudsynt dokumentasjon før den behandlas, elles vil den bli returnert.

Det må søkast for kvart barnehageår. Vedtak om redusert foreldrebetaling vil gjelde for eitt barnehageår.

Søknadsfrist:

Ved tildeling av barnehageplass, må søknad om redusert foreldrebetaling leverast innan dato for svarfrist på barnehagetilbod.
Det kan leverast søknad i løpet av året ved vesentlig reduksjon i inntekt eller ved samlivsbrot.

Barn busett i andre kommunar:

Dersom du bur i annan kommune og har barnehageplass i Åseral kommune, skal du søke til kommunen der du og barnet bur/er registrert i folkeregisteret.

Kva inntekter skal reknast med?

Alle skattepliktige inntekter skal opplysast om, det gjeld også inntekter som ikkje er førehandsutfylt på sjølvmeldinga. Sjølvmeldinga for 2014 skal sendast med som dokumentasjon. Dersom du ikkje har sjølvmelding for 2014 må du levera annan dokumentasjon. Dette kan som eksempel vere lønsslipp frå arbeidsgjevar eller Nav.

Vedtak om redusert foreldrebetaling:
Åseral kommune ved barnehagemyndigheita handsamar søknad om redusert foreldrebetaling og fattar vedtak.

Klagefrist:

Søkar kan klage på vedtaket om fastsetjing av foreldrebetaling, jamfør Forskrift § 5.
Klageinstans er Fylkesmannen i Vest-Agder.

Overgang til nytt høgdesystem NN2000

Torsdag 21.mai 2015 går Åseral kommune saman med kommunane i Lindesnesregionen (Marnardal, Mandal, Lindesnes, Hægebostad og Audnedal) over til nytt høgdesystem NN2000.

Etter overgangen er det viktig at all ny oppmåling, kartfesting og planlegging går føre seg i det nye systemet. Høgdeforskjellen mellom NN1954 og NN2000 varierer i Vest-Agder frå ca. 5-15 cm reduksjon i høgdeverdi.

Digitale kartbaser i Åseral vil bli transformert til nytt høgdesystem.

Figuren under her syner endring i høgde frå NN1954 til NN2000

høgdeendring


Meir informasjon om overgangen kan du finne her: 
pdfNN2000052015.pdf

Varsling om oppstart av detaljplanarbeid - Bortelidseter

profilelement 1Varsling om oppstart av detaljplanarbeid - Bortelidseter, Bortelid i Åseral.

I samsvar med §§ 12.3 og 12.8 i ny Pbl varslar ein med dette at det skal setjast i gong arbeid med omregulering av området knytt til Bortelidseter. Forslagsstillar er God Driv AS.
Planområdet er avgrensa i samsvar med kartskisse.

Føremålet med planprosessen er å vurdere areal og aktivitetar innan planområdet med utgangspunkt i at området kan nyttast til fritidsføremål, leilegheitsbygg og hytter. I førehandskonferanse den 17. april 2015 stiller kommunen seg positiv til å startre omregulering.
Det er ynskje om høg utnytting i området. Tilknyting til skiløyper vil vera viktig element. Bilveg som kryssar skiløyper er ikkje ynskjeleg. parkeringsløysingar for nye og eldre busetnad er viktig. Areala vest i planområdet vil vurderast med tanke på infrastruktur (VVA) og forsiktig for-tetting.

Åseral kommune har sett fram ynskje om at ein knyter til planen det arealet som kan eigna seg for planskilt kryssing av fylkesvegen (undergang). Difor vedkjem denne oppstarten av planarbeid også naboplanen sør for fylkesvegen. Forslagsstillar og Åseral kommune har i fellesskap kome til at planarbeidet ikkje vil utløyse krav om KU. Tiltak i medhald av Pbl vil utløyse krav om Utbyggingsavtale. I samråd med Åseral kommune varslar ein at arbeidet med slik avtale skal startast opp samstundes med omreguleringa. Planarbeidet vil starte opp straks, og på bakgrunn av merknader og innspel vil det endelege planforslaget til omregulering verta fremma for Åseral kommune utpå seinhausten 2015.
Innspel til arbeidet skal sendast til
Plankontoret Hallvard Homme as, 4747 Valle innan 20. juni 2015. Innspel kan også sendast pr. e-post: post@plan

pdfVedlegg1.pdf

pdfAnnonse.pdf

17. mai-programmet er klart!

Flagg

Kl. 11:30 Familiegudsteneste
Åseral kyrkje v/Ole Kristian Øydna

Kl. 12:15
ca. Kranspålegging
flygargravene v/ordførar Oddmund Ljosland

Kl. 12:30 ca. Folketoget

Oppstilling i toget:

Flaggberarar/korps → 1. – 10. klasse → Barnehage → Folketog

Folketoget går frå Åseral kyrkje → Austrud → Larsstova
→ Austrud → Åseralsheimen

(helsing frå ordførar og song for beburarar på Åseralsheimen) → Åseral barne- og ungdomsskule

Kl. 13:00 ca. Velkomen
til Åseral barne- og ungdomsskule

Kl. 13:00-16:00 Kiosk/kafè:

Sal av grillmat, handballbanen (Åseral bondelag)

Sal av komper, hamburger, pylse og kaffimat, kaffi og brus, kantine fleirbrukshuset (Mental Helse)

Kiosk («Hvite busser»)

Kl. 13:00-15:00 Aktivitetar:

Potetløp,
ringkast på flaske, spikerslag, hesteskokasting, fiskedam (0 år til og med 1.
klasse),

tippekonkurranse godteglas, «antal steg
pr. minutt»-konkurranse, hesteriding («Hvite busser»)

Idrettsleikar (Åseral idrettslag)

Kl. 14:45 Fotballkamp:

17. mai-komitèen – 10. klasse

Kl. 15:45 Bilrebus - påmelding:

Einskilde
praktiske oppgåver samt tradisjonelle oppgåver.

Blanda lag aldersmessig kan vere lønsamt. . .
Påmelding vestibyle fleirbrukshuset .

Kr. 100,- pr. bil.

Kl. 16:00 Utlevering av
bilrebus (rebusløpet startar)

Kl. 17:15 Frist for innlevering
av rebus (vestibyle fleirbrukshuset)

Kl. 18:30 Folkefest Åseral fleirbrukshus (dørene
opnar kl. 18:00)

Tale v/Torhild
Brandsdal, ordførar Vennesla kommune

Underhalding
i god Åseralstradisjon

Servering i
pausen

Inngong: kr. 100,-
pr. person over 18 år