Norwegian Dutch English French German Italian Spanish

 

Ordførar
Oddmund Ljosland
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: 
Telefon: 38 28 58 16 / Mobiltelefon: 474 69 292 
Telefaks: 38 28 58 01


Ordførartankar i desember 2016

Publisert . Sist endret . Posted in Ordførar

Gode lesarar.

Vår verden

Sjølv om vi lever skjerma mot det vonde og vanskelege er det ikkje lett å ikkje ta inn over seg den urett innbyggjarane i Aleppo i Syria blir utsett for. Syria har vi høyrt om heilt sidan vi hadde bibelsoge i barneskulen. No 2000 år seinare er Midt –Austen på nytt i nyhendebiletet. Galskapen i Syria viser at menneskesynet har tronge kår. Respekten for livet blir utfordra dagleg. Eg tenkjer: Korleis kan menneska halde ut djevelskapen. Oppi det heile er borna. Augo deira fortel oss om kva dei blir utsett for.

Vår jol

Vi er i adventstida. Advent fortel oss om at noko skal kome. Den kristne tradisjonen har Jesus-barnet i Bethlehem som hovudpersonen. Handel følgjer velstanden, og Jesus-barnet får stadig sterkare konkurranse frå ulike kantar. Likevel er jola hjå oss prega av tradisjonar som går attende til Jesu fødsel. Gudstenester og joletrefestar syner dette. Eg veit sjølvsagt at mange tenkjer annleis enn det eg gjer. Likevel ynskjer eg å lyfte fram den kristne tradisjonen. Gjennom år og generasjonar har vi utvikla eit samfunn og demokrati som har hatt eit kristent grunnsyn i botnen. Ser vi rundt oss har vi uendeleg mykje å takke for. Mi oppmoding til både hyttefolk og fastbuande er å ta del i dei arrangement som skjer i samband med jolehøgtida. Dei høyrer vårt samfunn til, og eg trur at dette blir ei positiv oppleving for alle uansett vår eigen ståstad.

Heimen

Jola er og ei familiehøgtid der vi kan treffast i positive samanhengar. Vi veit at borna har store forventningar til alt som skal skje, og då må vi hugse at borna og skal ha den plassen dei fortener. I praksis betyr det at dei må ha høg prioritet. Det vi gjer i jola som foreldre eller besteforeldre er viktig for bornas oppleving av høgtida. Eg seier så sterkt eg kan: Det du gjer som vaksen må vere positiv for borna i huset. I tillegg kan vi bruke tid på borna – både ute og inne. Vonar at vi alle har forventning til jola!

Kvit jol

Er du fast lesar av ordførarsidå undrar det deg ikkje at eg er opptatt av veret. Eg har hatt snø med i kveldsbøna i lang tid. Samstundes veit eg at mildver og lepsetøyr høyrer førjolstida til. No vonar eg at dei kalde gradane tek tak, og ein meter med snø hadde vore fantastisk. Tenk på alt vi kan gjere av positive og sunne aktivitetar i bakkar og løyper. No lagar skitrekka snø. Tru kva dei gamle ville sagt viss dei hadde sett dette? Dei hadde nok og stussa viss vi forklarte at produsjonssnøen toler mykje regn. No blir det laga snø kvart døgn temperaturen er låg nok. Tenkte at eit bilete med produksjonssnø skulle få plass i mi jolehelsing.

Politikk

I skrivande stund har nett kommunestyret gjort unna budsjettmøtet. Eit breitt fleirtal gjekk for å auke ramma i rådmannen sitt framlegg med kr 1.495.000. Vi kjem attende til politikken og budsjettvedtaket i 2017. No legg vi politiske diskusjonar og prioriteringar til sides. Uansett ståstad blir 2017 eit svært spanande år. Kjempestore energisaker skal tas ned, og avgjerda her vil bli merkbar for Åseral i åra som kjem. Komande år vil og Åseral ta del i kampen for at kraftkommunane skal få sin rette del av den verdiskapinga som er knyta til produksjonen av elektrisk energi. Det betyr og at finansministeren skal bli utfordra i høve til dei faktorane som er avgjerande for eigedomsskatten. Her må vi jobbe på tvers av alle parti.

Året 2016

Eg gler meg over at vi har fått til noko i sentrum. Åseral Næringshus og Oppas hus betyr meir liv og fleire som har sin aktivitet og sitt daglege arbeid i Austrud. Eg gler meg over at tunellsvingane blir retta ut, og eg gler meg over ein betre veg til Austegard og Bortelid. Mykje går framover, og noko av det viktigaste er at fleire unge vel å busetje seg i Åseral. Det er dette vi ynskjer også for framtida. Vi har mogelegheiter og skal saman dra lasset. Då er samhald og samhandling viktig, både i det politiske og i bygda vår.

God jol og godt nytt år!

Mitt motto er stadig; tenk positivt! I jola legg eg til at vi skal tenkje på borna først. Ta godt vare på kvarandre, så skal vi saman løfte Åseral positivt i 2017. Eg takkar for alt i 2016 og ynskjer alle i hus og hytter ei velsigna jol og eit framgangsrikt nytt år!

Takksam helsing frå
Oddmund