Ordførar
Oddmund Ljosland
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: 
Telefon: 38 28 58 16 / Mobiltelefon: 474 69 292 
Telefaks: 38 28 58 01


Ordføraren sitt hjørne, Februar 2015

I skrivande stund er vi i veke 7. Stikkord kan vere vinterferie for danskane, valentinsdag og fastelaven. Vi er godt ute i vinteren, og dei fleste har merka seg både "Nina og Ole". Uveret har vi nok kjent mest i høgda, sjølv om vi er spart for det verste. Snømengda er halvdelen av kva den var til same tid i 2014. Det som liknar mest er nok alle dei vindfulle dagane. Fantastiske soldagar innimellom minner oss om at knapt noko kan måle seg med ein solrik og kald vinterdag. Vonar vi får mange av desse dei komande vinterferievekene.

VINTERFERIE
Vinterferievekene er viktige for reiselivsnæringa i kommunen. I media les vi at Åseral er på topp når det gjeld omsetnad av hytter i 2014.
Snittprisen på selde hytter er vel 1.700.000 kr som gir ein tolvteplass på statistikken. Alt dette er positivt. For dei som investerer er det viktig at verdien held seg, og høg aktivitet på området er og eit pluss for pris- nivået. Ordførar vonar og at dette stimulerer interessen for å skaffe seg tomt og byggje seg hytte i Åseral. Hyttenæringa betyr mykje for mange arbeidsplassar i kommunen. Talet på arbeidsplassar i høve til innbyggjarar i aldersgruppa 20 - 66 år "ligg over". Det er bra og seier noko positivt om næringsaktiviteten i kommunen. Ein konsekvens av dette er at færre treng å pendle ut.
Ordførar er opptatt av at feriegjestene trivest. Det betyr at kvaliteten på alt vi gjer må vere "best". Skibakkane, løypene, servicen frå kommune eller private; alt heng saman og er avgjerande for korleis produktet blir oppfatta. Vi fastbuande kan og vere med på å gje Åseral eit godt omdøme i høve til dei som ferierer. Eg trur at vi åsdølar kan ta den utfordringa på ein god måte.

KRAFTPROSJEKTA
Damprosjektet sør i kommunen er godt i gong. TT/Skanska har aktivitet no i vinter. Vegbygging og tilrettelegging for masseuttak er noko av det som blir utført. Sjølve dambygginga vil skje i 2016 og 2017. Dette arbeidet må utførast utan snø for å sikre kvaliteten. Både ny dam Skjerkevatn og ny dam i Heddersvika er store steinfyllingsdammar som samla krev omlag 1,2 millionar m3 steinmasse. Dei neste tre åra vil aktiviteten gje 50 - 60 årsverk i snitt.
No i vinter pågår og planarbeidet med nye linjer og Honna transformatorstasjon for fullt. Brikker dett stadig på plass, og viss naudsynte investeringsavgjerder blir gjort betyr det nye arbeidsoppdrag i dette året.

LEVERANDØRSEMINAR
Derfor var det utruleg positivt at over 50 personar deltok på leverandørseminaret på Minne den 10. februar. Her presenterte Agder Energi saman med TT/Skanska damprosjektet. Det var og fokus på kva dette kunne gje av aktivitet og arbeid i dei indre bygder. Arrangementet stod Åseral Næringsråd for i samarbeid med Åseral kommune.
Vi ventar og på at NVE snart kjem med si innstilling i høve til Åseralsprosjekta. Viss desse skulle bli godkjent og investeringsvedtak gjort talar vi om investeringar på eit par milliardar samla. Ikkje rart at mange av oss er spente. Temaet vil vi kome attende til utover. Vona frå Åseral kommune si side er at vi skal sitje att med fleire arbeidsplassar og mykje ny og positiv infrastruktur i etterkant.

LANDBRUK OG MINISTERVITJING
Ikkje kvar dag at vi har ein minister på vitjing i Åseral. Utan gode lokale kontaktar hadde nok det vore vanskeleg. Meiningane om minister og politikarar elles er nok mange. Eg skryt av Sylvi Listhaug når ho reiser rundt og møter næringa. Har og fått med meg at ho seinare har nemnt ordførar i Åseral på radioen og langt på veg teke underteikna til inntekt for sin politikk. Eg omtala ein trubadur i Telemark som sa at ho "på ein pussig måte hadde blitt ein inspirasjon". Han hadde nemleg auka dyretalet i hennar ministertid. Eg følgde opp med å konstatere at det same hadde eg gjort, og eg var sikker på at det gleda statsråden.
Ordførar gler seg i alle høve over auka investeringslyst på fleire gardsbruk, og han er trygg på at eit stort fleirtal i kommunestyret vil prioritere området framover. Mange bruk står føre generasjonsskifte, og då er det viktig at bygningsmassen vert modernisert. Eg takkar alle som gjorde dagen til det den vart; eit positivt løft for landbruksnæringa!

KOMMUNEREFORMEN OG FOLKEMØTE
Arbeidet knytt til kommunereformen tek svært mykje tid i det daglege. I Åseral er vi lojale mot bestillinga frå regjeringa. Vi deltek i to ulike prosjekt (Midtre Agder og Indre Agder).
5. februar skipa vi til folkemøte her i Åseral. Gjestar var m.a. ordførar i Audnedal og ordførar i Evje og Hornnes. Dei skulle fortelje om kvifor deira prosjekt saman med Åseral var best. Lokale deltakarar elles var FM v/Dag Petter Sødal og Lars Dahlen frå KS. Ordførar i Hægebostad deltok og i spørjerunden mot slutten. Utanfrå kom professor Bjarne Jensen som arbeider ved Høgskulen i Hedmark. Eg nemnde at vi brukar mykje tid på kommunereformen. Derfor er eg svært glad for det gode oppmøtet denne torsdagskvelden. Vi talte rundt 130 frammøtte. Dette gir oss ny energi til å finne ut mest mogeleg i saka. Kommune-reformen er svært viktig for ein distriktskommune som Åseral, og gjer vi feil vedtak her kan det få store konsekvensar for framtida. Derfor var det viktig med deltakarar som sørga for bredde i informasjon og spørsmål. Gode spørsmål frå salen tyda på at temaet var av interesse.
Mange av dykk leverte inn skjema. Når vi har oppsummert desse legg vi resultatet ut på heimesida. N.B. Her legg vi alt av informasjon som møtereferat og ulike dokument som blir utarbeidd. Her finn du møtedatoar både i eigen kommune og hjå naboane våre. Bruk denne sida aktivt og gje gjerne attende-melding om de skulle sakne noko. Vi veit at informasjon er ekstra viktig i ei sak som denne. Mange av oss trur og at saka blir eit viktig tema i kommunevalet komande haust.
Det blir fleire folkemøter. Vi må og bestemme oss for korleis innbyggjarane skal høyrast. Midtre Agder prosjektet har som mål ei sak til kommunestyra i slutten av mars. Spørsmålet er då m.a. retningsval. Sidan vi er komne lengre i Midtre Agder enn i Indre Agder vil det spørsmålet vere krevjande.
Samstundes med dette skal vi og prøve å finne ut konsekvensane av å seie nei - det såkalte nullalternativet.
Mi oppfordring til dykk alle er å bruke Åsdølen til ein god debatt om eit kjempeviktig tema.

TIL SLUTT
Ordførar ynskjer at vinterferiedagane gir mykje god fysisk aktivitet, og dette er jo midt i blinken i året 2015 - som jo er friluftslivets år! Då blir mottoet "ut på tur aldri sur". Tenk positivt alltid og gled deg over kvardagen.
Ser vi oss rundt finn vi alltid noko å glede oss over. Ordførar gler seg over at Stovesjappa har opna på Ljosland.
Butikk har ikkje Ljosland hatt sidan anleggstida tidleg på 50-talet. Lukke til både på Stovesjappa og elles!

Beste helsing
Oddmund