Norwegian Dutch English French German Italian Spanish

 

Ordførar
Oddmund Ljosland
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: 
Telefon: 38 28 58 16 / Mobiltelefon: 474 69 292 
Telefaks: 38 28 58 01


Ordføraren sitt hjørne, Februar 2016

Publisert . Sist endret . Posted in Ordførar

ORDFØREN SITT HJØRNE, FEBRUAR 2016
Godt inne i februar ser vi at sola lyfter seg. Dei fine dagane set vi pris på, og med tidleg påske blir det tidleg vinterferie. Når Åsdølen kjem til deg har danskar og rogalendinger vinterferie. Agder følgjer i veka etter. Derfor er det vel ikkje særleg overraskande at du møter verteikn og verprognosar også på denne ordførarsidå. Kortversjonen her er at vinteren ikkje er over. Ordførar ynskjer aller mest nok snø på heia og mange soldagar i dei komande to vekene. Eg unner alle positive dagar ute i det fri under ein knallblå himmel.

KLASSEQUIZEN
Åseral skule fekk ein god start i Klassequizen 2016. 11 av 12 poeng er imponerande. Eg gratulerer hovudaktørane spesielt; Hans Andreas Berg, Karoline Tollefsen og Johan Patrick Olsen. Lukke til vidare! De er gode ambassadørar for Åseral!

ORDFØRAR PÅ TUR
I skrivande stund er eg i Luleå. Vi er eit knippe politikarar og administrative personar samt ein investor på tur. Målet er å auke kunnskapen om framtidige grøne næringar - som vi kan lokalisere til Agder. Luleå er eit eventyr. Byen er regionhovudstad i Nordbotten - stort len men lite folk. På turen jaktar vi på kvifor Luleå vart valt av giganten Facebook. Det enkle svaret er godt politisk handtverk, lokale forhold og gjerne flaks, men også sakshandsaming på rekordtid. Det som mangla vart ordna, utan mykje att og fram. Luleå hadde eit overordnande leiarskap som tok ansvar og sjansar. Samarbeidet mellom privat og offentleg sektor vart optimalisert. Det kunne ha gått frykteleg galt - men vart istaden eit industrieventyr!

Heime skriv Fædrelandsvennen om at kampen om fiberkablar har starta. Vennesla og Støleheia er med på starten av eit ny industriell epoke og så er det store spørsmålet kva som må til for å utvikle dette vidare. Tilgang på sikker kraft, fiberkapasitet og nok plass er avgjerande.  Avgjerande er det og at Agder lyfter dei beste prosjekta og at vi ikkje kjempar kvar for vårt. Her treng vi politisk leiarskap, samhandling med næringslivet og samhandling som landsdel og region.

PROSJEKT I SENTRUM
Passar greitt å gå frå næring i Sverige til næring heime. Sparebanken Sør, Åseral Rekneskapskontor og Åseral kommune utviklar eit prosjekt med å bygge ut (bygge om) bankbygget med fleire kontorarbeidsplassar. Bygget skal bli ein positiv stad midt i "bygdæ", noko som vil skape liv og meir aktivitet. Viss prosjektet blir realisert vil nemnde tri aktørar eige dette i fellesskap. I starten har kommunen eit antal kontor som vi ynskjer å leige ut til næringsdrivande (viss ikkje dei er utleigd før åpning) Framdrifta er spenstig; rask planlegging, kort sakshandsaming og byggetid frå sommaren og ut november. Reknar alle aktørane prosjektet heim skal vi ha åpning samstundes som vi tenner joletreet!

Kvifor slik hast spør du? Røynsle tilseier at utan ledige areal skjer det ikkje noko. Tenk over store energiprosjekt som ordførar trur kjem - då må vi vere klar til å utnytte viktige år med anlegg og ekstra aktivitet!

ENERGIPROSJEKTA
Åseralsprosjekta ligg til slutthandsaming i Olje og Energidepartementet (OED). Truleg får vi eit svar før sommaren. Det hastar i høve til elsertifikatane. Desse har fått eit år utsett frist, men aktørane misser då eit år med "tilskot". Derfor er hovudynskjet for alle energiaktørar å ha realisert sine prosjekt før 31.12.2020. Då skal produksjonen vere i gong.
Skvenehei vindkraftprosjekt ligg til ankehandsaming i OED. Departementet opplyser at "sakshandsaminga er godt i gang, men framdrifta er usikker ... og prosjektet heng og saman med andre energiprosjekt i området". Uansett kva meining vi har om dette prosjeket er det knytta spenning til avgjerda. Småkraftprosjekta vil ikkje bli handsama før dei store er avgjort. Året 2016 blir utruleg spanande på energiområdet, og prosjekta vil ha mykje å seie for Åseral og tal arbeidsplassar og ringverknader.

Honnaprosjektet er i rute. Kommunalutvalet fekk info frå Agder Energi Nett no i januar. Mykje vil skje i 2016, og produksjonsstart er i andre halvår 2017. Prosjektet har gått veldig bra grunna godt samarbeid mellom alle aktørane. Eg gir ein ekstra ros til grunneigarsida. Eg er og overtydd om at Trafoprosjektet på Honna er det avgjerande for at store og små kraftprosjekt vil bli realisert dei neste åra. Uansett må krafta ut for å få positive investeringsavgjerder.

KOMMUNEREFORM
Debatten er frisk på Agder og i kongeriket elles. Nokre kommunar rundt oss har folkerøystingar - andre trur meir på innbyggjarundersøkingar. Vi hadde folkerøysting i samband med valet hausten 2015 der 60% ynskja at Åseral skulle bestå som eigen kommune. Ordførar flagger åleinegang. Vi som meiner det registrerer at trussel om å avvikle IKS - samarbeid blir tydelegare. Fævennen slepp dei reformvenlege fritt til. Det er nærast propaganda det vi no ser. Det heile handlar om kva vi trur er beste løysinga for å utvikle eigen kommune og region positivt framover. Nokre av oss ynskjer eit samfunn der tenestane  er nær folk og der vi tek heile landet i bruk. Vi les og forskning som konkluderer med at lokaldemokratiet har tapt etter kommunereformen i Danmark, og interessa for politikk har gått ned. Det kan ikkje dokumenterast at gigantomaniet er ei god løysing. Kompetansearbeidsplassar er særleg viktige for Åseral, og eg er redd for endringar som kan gje ein effekt som gjer det mindre aktuelt å busetje seg i Åseral. Språk og kultur vil og tape viss Åseral blir del av ein stor kommune.

Nytt inntektssystem skal vi uttale oss til innan 1. mars. Vi kjem godt ut p.g.a. at vi har lange avstandar, men som ordførar tek eg avstand frå ein modell som tvingar nabokommunar til samanslåing grunna kutt i rammeoverføringane. Sidan alle kommunar skal sende brev til Fylkesmannen innan 1. juli om valet den einskilde kommunen gjer, er planen vidare å handsame saka i kommunestyret sist i juni. Her blir det friske diskusjonar framover, og vi må vurdere undervegs behovet for informasjon. Det blir spanande å sjå kva som skjer i kommunane rundt oss dei neste par månader. For eigen del er eg sikker på at vi som vel åleinegang vil utvikle interkommunalt samarbeid på ein ny måte - gjerne med nye aktørar. Eg trur og at regiondiskusjonen vil blusse opp att.

ØKONOMI
For tida jobbar ei arbeidsgruppe med evaluering av tilskotsreglane. Kommunestyret skal handsame saka 17. mars. Økonomisk ramme er trongare enn tidlegare, og derfor må vi prioritere strengare enn vi er vande med. Eit kjempeviktig arbeid som den einskilde veldig gjerne må kome med innspel til. Vi har hatt det romsleg i fleire år, og det har resultert i eit omfattande regelverk for dei ulike tilskott.
Nedturen på børsen medfører mindre avkasting av ledig kapital. Risikoen for at nokre aksjar misser verdi aukar. Politisk er vi samde om at vi skal samhandle med administrasjonen i samband med utarbeidinga av budsjett og økonomiplan. Arbeidet startar for fullt i starten av april der vi skal ha ei to- dagars felles samling.

VINTERFERIE
Desse to vekene er viktige for hytte- og reiselivskommunen Åseral. I år blir det stand på innfartsårene fredagen i starten. Her får du aktuell info med "noko attåt". Ordførar skryt av initiativet! Elles er det viktig å få bygt rett infrastruktur. Ordførar er opptatt av dialog mot brukargruppa. Kva er viktigast for at du har hus eller hytte i Åseral? Kva aktivitetar saknar du eller meiner du kan endrast eller utviklast?
Til alle er mi oppmoding om at vi skal vere best på service. Det gjeld alt - kommunale som private servicetenester. Det skal vere triveleg å vere i Åseral, og Åseral skal vere førstevalet for alle som tenkjer på å få seg "hytte på heia". Det legg føringar for oss alle.

TENK POSITIVT
Åseral har eit stort utviklingspotensiale. For å lukkast kreves samhandling politisk, og samhandling mellom offentlege, private og frivillige aktørar. Offensiv tenking gir resultat over tid. For å lukkast må du vere med, og vi må gå til oppgåva med optimisme og pågangsmot.

Hugs dei gode skiturane for å samle energi til dei daglege oppgåvene.

Beste helsing
Oddmund

Ordføraren sitt hjørne, Februar 2015

Publisert . Sist endret . Posted in Ordførar

I skrivande stund er vi i veke 7. Stikkord kan vere vinterferie for danskane, valentinsdag og fastelaven. Vi er godt ute i vinteren, og dei fleste har merka seg både "Nina og Ole". Uveret har vi nok kjent mest i høgda, sjølv om vi er spart for det verste. Snømengda er halvdelen av kva den var til same tid i 2014. Det som liknar mest er nok alle dei vindfulle dagane. Fantastiske soldagar innimellom minner oss om at knapt noko kan måle seg med ein solrik og kald vinterdag. Vonar vi får mange av desse dei komande vinterferievekene.

VINTERFERIE
Vinterferievekene er viktige for reiselivsnæringa i kommunen. I media les vi at Åseral er på topp når det gjeld omsetnad av hytter i 2014.
Snittprisen på selde hytter er vel 1.700.000 kr som gir ein tolvteplass på statistikken. Alt dette er positivt. For dei som investerer er det viktig at verdien held seg, og høg aktivitet på området er og eit pluss for pris- nivået. Ordførar vonar og at dette stimulerer interessen for å skaffe seg tomt og byggje seg hytte i Åseral. Hyttenæringa betyr mykje for mange arbeidsplassar i kommunen. Talet på arbeidsplassar i høve til innbyggjarar i aldersgruppa 20 - 66 år "ligg over". Det er bra og seier noko positivt om næringsaktiviteten i kommunen. Ein konsekvens av dette er at færre treng å pendle ut.
Ordførar er opptatt av at feriegjestene trivest. Det betyr at kvaliteten på alt vi gjer må vere "best". Skibakkane, løypene, servicen frå kommune eller private; alt heng saman og er avgjerande for korleis produktet blir oppfatta. Vi fastbuande kan og vere med på å gje Åseral eit godt omdøme i høve til dei som ferierer. Eg trur at vi åsdølar kan ta den utfordringa på ein god måte.

KRAFTPROSJEKTA
Damprosjektet sør i kommunen er godt i gong. TT/Skanska har aktivitet no i vinter. Vegbygging og tilrettelegging for masseuttak er noko av det som blir utført. Sjølve dambygginga vil skje i 2016 og 2017. Dette arbeidet må utførast utan snø for å sikre kvaliteten. Både ny dam Skjerkevatn og ny dam i Heddersvika er store steinfyllingsdammar som samla krev omlag 1,2 millionar m3 steinmasse. Dei neste tre åra vil aktiviteten gje 50 - 60 årsverk i snitt.
No i vinter pågår og planarbeidet med nye linjer og Honna transformatorstasjon for fullt. Brikker dett stadig på plass, og viss naudsynte investeringsavgjerder blir gjort betyr det nye arbeidsoppdrag i dette året.

LEVERANDØRSEMINAR
Derfor var det utruleg positivt at over 50 personar deltok på leverandørseminaret på Minne den 10. februar. Her presenterte Agder Energi saman med TT/Skanska damprosjektet. Det var og fokus på kva dette kunne gje av aktivitet og arbeid i dei indre bygder. Arrangementet stod Åseral Næringsråd for i samarbeid med Åseral kommune.
Vi ventar og på at NVE snart kjem med si innstilling i høve til Åseralsprosjekta. Viss desse skulle bli godkjent og investeringsvedtak gjort talar vi om investeringar på eit par milliardar samla. Ikkje rart at mange av oss er spente. Temaet vil vi kome attende til utover. Vona frå Åseral kommune si side er at vi skal sitje att med fleire arbeidsplassar og mykje ny og positiv infrastruktur i etterkant.

LANDBRUK OG MINISTERVITJING
Ikkje kvar dag at vi har ein minister på vitjing i Åseral. Utan gode lokale kontaktar hadde nok det vore vanskeleg. Meiningane om minister og politikarar elles er nok mange. Eg skryt av Sylvi Listhaug når ho reiser rundt og møter næringa. Har og fått med meg at ho seinare har nemnt ordførar i Åseral på radioen og langt på veg teke underteikna til inntekt for sin politikk. Eg omtala ein trubadur i Telemark som sa at ho "på ein pussig måte hadde blitt ein inspirasjon". Han hadde nemleg auka dyretalet i hennar ministertid. Eg følgde opp med å konstatere at det same hadde eg gjort, og eg var sikker på at det gleda statsråden.
Ordførar gler seg i alle høve over auka investeringslyst på fleire gardsbruk, og han er trygg på at eit stort fleirtal i kommunestyret vil prioritere området framover. Mange bruk står føre generasjonsskifte, og då er det viktig at bygningsmassen vert modernisert. Eg takkar alle som gjorde dagen til det den vart; eit positivt løft for landbruksnæringa!

KOMMUNEREFORMEN OG FOLKEMØTE
Arbeidet knytt til kommunereformen tek svært mykje tid i det daglege. I Åseral er vi lojale mot bestillinga frå regjeringa. Vi deltek i to ulike prosjekt (Midtre Agder og Indre Agder).
5. februar skipa vi til folkemøte her i Åseral. Gjestar var m.a. ordførar i Audnedal og ordførar i Evje og Hornnes. Dei skulle fortelje om kvifor deira prosjekt saman med Åseral var best. Lokale deltakarar elles var FM v/Dag Petter Sødal og Lars Dahlen frå KS. Ordførar i Hægebostad deltok og i spørjerunden mot slutten. Utanfrå kom professor Bjarne Jensen som arbeider ved Høgskulen i Hedmark. Eg nemnde at vi brukar mykje tid på kommunereformen. Derfor er eg svært glad for det gode oppmøtet denne torsdagskvelden. Vi talte rundt 130 frammøtte. Dette gir oss ny energi til å finne ut mest mogeleg i saka. Kommune-reformen er svært viktig for ein distriktskommune som Åseral, og gjer vi feil vedtak her kan det få store konsekvensar for framtida. Derfor var det viktig med deltakarar som sørga for bredde i informasjon og spørsmål. Gode spørsmål frå salen tyda på at temaet var av interesse.
Mange av dykk leverte inn skjema. Når vi har oppsummert desse legg vi resultatet ut på heimesida. N.B. Her legg vi alt av informasjon som møtereferat og ulike dokument som blir utarbeidd. Her finn du møtedatoar både i eigen kommune og hjå naboane våre. Bruk denne sida aktivt og gje gjerne attende-melding om de skulle sakne noko. Vi veit at informasjon er ekstra viktig i ei sak som denne. Mange av oss trur og at saka blir eit viktig tema i kommunevalet komande haust.
Det blir fleire folkemøter. Vi må og bestemme oss for korleis innbyggjarane skal høyrast. Midtre Agder prosjektet har som mål ei sak til kommunestyra i slutten av mars. Spørsmålet er då m.a. retningsval. Sidan vi er komne lengre i Midtre Agder enn i Indre Agder vil det spørsmålet vere krevjande.
Samstundes med dette skal vi og prøve å finne ut konsekvensane av å seie nei - det såkalte nullalternativet.
Mi oppfordring til dykk alle er å bruke Åsdølen til ein god debatt om eit kjempeviktig tema.

TIL SLUTT
Ordførar ynskjer at vinterferiedagane gir mykje god fysisk aktivitet, og dette er jo midt i blinken i året 2015 - som jo er friluftslivets år! Då blir mottoet "ut på tur aldri sur". Tenk positivt alltid og gled deg over kvardagen.
Ser vi oss rundt finn vi alltid noko å glede oss over. Ordførar gler seg over at Stovesjappa har opna på Ljosland.
Butikk har ikkje Ljosland hatt sidan anleggstida tidleg på 50-talet. Lukke til både på Stovesjappa og elles!

Beste helsing
Oddmund