nonlenfrdeites

 

Ordførar
Oddmund Ljosland
Adresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Åseral rådhus, 4540 Åseral
E-post: 
Telefon: 38 28 58 16 / Mobiltelefon: 474 69 292 
Telefaks: 38 28 58 01


Ordføraren si side

Publisert . Sist endret . Posted in Ordførar

 

ORDFØRARSIDÅ FEBRUAR 2017

Gode lesarar!

Nytt og spanande år er godt i gang. Halvvegs ut i februar får du fyrste Åsdøl i handa. For vi som dagleg brukar Yr har det nye året vore krevjande. Skulle gjerne bytta regn med snø. Det er lenge sidan vi har hatt det så skrint i høgheia, men trøysta får vere at det er like kleint både i Sirdal og Bykle. Eg høyrer til dei som heller vil ha eit par meter med snø enn 20 cm. 

ENERGISAKENE

Vatn

3. februar gjorde Regjeringa vedtak om Åseralsprosjekta. Då fekk Agder Energi Vannkraft AS konsesjon til eit omfattande prosjekt som kan delast opp i tre delar:
- Nytt aggregat i Skjerka (Skjerka 2).
- Ny tunnel Langevatn - Nåvatn med bygging av Øygard Kraftverk og Kvernevatn Kraftverk.
- Ny dam Langevatn og heving av Langevatn med 10 meter.
Samstundes er det gjort ein revisjon av gjeldande konsesjonsvilkår for regulering av Langevatn, Storevatn og Kvernevatn (vilkårsrevisjonar). Prosjektet vil gje ein meirproduksjon i esksisterande anlegg på 143 GWh.

Det er kjent at heving av Langevatn konkurrerte med 6 småkraftprosjekt i området. Departementet fall ned på NVE sitt syn der 18 GWH regulerbar kraft vann over 23 GWh  uregulerbar kraft som småkraftprosjekta ville gitt.
I vedtaket går det fram at minstevannføringa frå Langevatn blir 400l/s om sommaren og for resten av året 200 l/s. Målepunkt skal vere dam Langevatn.

I manøvreringsreglementet går det og fram at lågaste regulerte vannstand i Øre er sett til 257,7 m.o.h. Det er og bestemt at det skal vere minstevannføring frå Øre. Denne er sett til 300 l/s sommar og 100 l/s  om vinteren.
Det er og sagt at det skal byggjast drifteveg aust for Langevatn fram til Fosstjønn. Krav om veg vidare til Sandvasslian er avvist. Vegen skal byggjast med ein standard tilsvarande vegklasse 8 eller ein mellomting av 7 og 8. Vegen blir ein "tiltaksveg" der AEVK får ansvar for vedlikehaldet. Omsynet til villreinområda vest for Langevatn blir og brukt i begrunninga frå departementet. 

Mange som kjenner historia om Åseralprosjekta hugsar og diskusjonane om ei ny bru ved Vikeknodden. Departementet avviste ny bru som tiltak i konsesjonen. Voilevabrua er omtala i vedtaket, og her er det sagt at denne skal utbetrast slik at ferdsle blir betra vinterstid. Det same skal og gjerast med tilkomsten før og etter brua.

For kommunen er det sagt noko om skatteinntekter. Eit viktig punkt er at vedtaket om konsesjonskraft til såkalla OED - pris blir stadfesta. Denne skal gjelde for både gamal og ny kraft. Åseral kommune har diskutert dette punktet med AEVK heilt sidan Kongeleg res. med konsesjon til bygging av nye dammar i sør frå desember 2013 kom. Dette er no stadfesta på nytt, og det blir spanande å sjå om saka er parkert. 

Konsesjonsavgifter: Prosjektet skal gje nye 40.000 nat.hk. Kvar nat.hk skal betalast med kr 24. I sum blir dette kr 960.000,-. Åseral kommune får og kr 5 millionar i næringsfond.

Departementet viser og til utbyggingsavtalen mellom Åseral kommune og AEVK. Denne er vurdert å ha stor verdi. Stikkord er bygging av ny veg til Langevatn og vidare oppover i Gloppedalen til det punktet der driftevegen startar. ÅK skal og overta dei tippmassane AEVK ikkje har bruk for. Hovedtanken er og at vegar nytta under prosjektgjennomføringa skal ha etterbruk til m.a. skiløyper. Området vest for Tjønna kan bli eit nytt skiaktivitetsområde. I planlegginga nedstrøms ny dam er tatt høgde for både veg og skiløype.
 

Arbeidet med ein kommunedelplan for friluftsliv har stiar og løyper som viktige element. I noverande kommunedelsplanar for Bortelid og Ljosland blir det sagt noko om at løypenettet på begge stadene på eit tidspunkt skal koblast saman. Ei realisering av Åseralsprosjekta vil gjere dette mogeleg, og det same vil og aktualisere veg Bortelid - Ljosland. Med tanke på elsertifikatordninga og full utnytting av denne skal ny produksjon vere klar seinast 31.12.2020. Ikkje rart at ordførar meir enn ein gong har sagt at dei neste 3 - 4 åra blir utruleg spanande for vi som har hus eller hytte i Åseral.

Vind

Samstundes som pressemeldinga om vedtaket i Åseralsprosjekta kom, vart det gjort avgjerd med avslag i høve til Vindkraftprosjektet på Skvenehei. Avgjerda vart gjort i Olje- og energidepartementet. Avslaget vart begrunna med totalbelastninga av energiprosjekt i kommunen samt at Kommunestyret ikkje hadde gjort eit positivt vedtak. Sidan OED er ankeinstans går eg ut frå at vedtaket er endeleg. 

Som ordførar skjønar eg godt at nokre er skuffa medan andre heiser flagg. Vi skal ha respekt for at vi kjempar for våre saker, og også Skveneheiprosjeket hadde positive element med inntekter under bygging og i ettertid både for grunneigarar og kommune. Prosjektet vart og endra betydeleg undervegs i og med at nordre område Stuttjørnhei vart trekt ut. Det var og ein av grunnane til at ordførar tilrådde at Kommunestyret i sept 2016 skulle gå gjennom saka på nytt. Det ville ikkje fleirtalet, og det har ordførar tatt til etterretning. Aktørar har brukt millionar av kroner på utgreiingar, og det er derfor naturleg at dei har kjempa til siste slutt.

Sjølv om ikkje alle grunneigarane var samde gjekk fleirtalet på grunneigarsida inn for prosjektet på Skvenehei. For vi som har vore ein del av hyttebygginga i Åseral veit vi godt skilnaden på å få godkjent ein reguleringsplan og det å få avslag. Vi som har hyttefelt veit og at dette medfører endringar rundt oss - endringar ikkje alle er positive til. Derfor ynskjer ordførar å minne om at det alltid er viktig å sjå ei sak frå fleire sider også etter at ei avgjerd er fatta.

Vinterferie

Eg har sjølvsagt ikkje gløymt at vinterferien nærmar seg raskt. No er vona at bakkar og løyper får minusgrader framover og gjerne påfyll av snø. Vi har ein flott natur. Det er denne som er utgangspunktet for ei eventyrlig utvikling på hytteområdet. I dag ser vi endå klarare at dette gir arbeid og inntekt for mange. 

Best resultat får vi når vi tek tråden frå overordna planar om at Åseral skal vere ei positiv kraft. Vi kan, vi vil og då skal vi få det til. La dette og vere utgangspunktet for kor vi legg lista når det gjeld service. "Best på service" gir oss eit positivt omdøme, og i konkurransen med andre reiselivskommunar er det kanskje det avgjerande. 

Viktigast

Både i arbeid, skule og fritid gjeld at vi må samhandle og dra lasset i saman. Har vi ferie må vi bruke meir tid til kvarandre - men og i kvardagen må vi ikkje gløyme det aller viktigast; det å bli sett og det å kjenne på at nokon er glade i oss og set pris på det vi er og gjer. Er vi samde om dette grunnlaget blir tida fram til vi treffest i neste Åsdøl positiv.

Til slutt

Eg legg meg flat for at det vart mykje energi på ordførarsida denne gongen. Likevel kan desse prosjekta resultere i mykje positiv infrastrukturbygging til glede for oss alle. Utvikling må til, og Åseralsprosjekta vil og gje arbeid for mange dei komande åra. Eg vonar konsernstyret I Agder Energi gjer vedtak om realisering med det første! Ingenting betre enn om eg kan skrive om det i neste nummer. Hugs og at vi må bli flinkare til å heie på kvarandre!


Ha ein god skitur! 

Beste helsing
Oddmund

 


Ordførartankar i desember 2016

Gode lesarar.

Vår verden

Sjølv om vi lever skjerma mot det vonde og vanskelege er det ikkje lett å ikkje ta inn over seg den urett innbyggjarane i Aleppo i Syria blir utsett for. Syria har vi høyrt om heilt sidan vi hadde bibelsoge i barneskulen. No 2000 år seinare er Midt –Austen på nytt i nyhendebiletet. Galskapen i Syria viser at menneskesynet har tronge kår. Respekten for livet blir utfordra dagleg. Eg tenkjer: Korleis kan menneska halde ut djevelskapen. Oppi det heile er borna. Augo deira fortel oss om kva dei blir utsett for.

Vår jol

Vi er i adventstida. Advent fortel oss om at noko skal kome. Den kristne tradisjonen har Jesus-barnet i Bethlehem som hovudpersonen. Handel følgjer velstanden, og Jesus-barnet får stadig sterkare konkurranse frå ulike kantar. Likevel er jola hjå oss prega av tradisjonar som går attende til Jesu fødsel. Gudstenester og joletrefestar syner dette. Eg veit sjølvsagt at mange tenkjer annleis enn det eg gjer. Likevel ynskjer eg å lyfte fram den kristne tradisjonen. Gjennom år og generasjonar har vi utvikla eit samfunn og demokrati som har hatt eit kristent grunnsyn i botnen. Ser vi rundt oss har vi uendeleg mykje å takke for. Mi oppmoding til både hyttefolk og fastbuande er å ta del i dei arrangement som skjer i samband med jolehøgtida. Dei høyrer vårt samfunn til, og eg trur at dette blir ei positiv oppleving for alle uansett vår eigen ståstad.

Heimen

Jola er og ei familiehøgtid der vi kan treffast i positive samanhengar. Vi veit at borna har store forventningar til alt som skal skje, og då må vi hugse at borna og skal ha den plassen dei fortener. I praksis betyr det at dei må ha høg prioritet. Det vi gjer i jola som foreldre eller besteforeldre er viktig for bornas oppleving av høgtida. Eg seier så sterkt eg kan: Det du gjer som vaksen må vere positiv for borna i huset. I tillegg kan vi bruke tid på borna – både ute og inne. Vonar at vi alle har forventning til jola!

Kvit jol

Er du fast lesar av ordførarsidå undrar det deg ikkje at eg er opptatt av veret. Eg har hatt snø med i kveldsbøna i lang tid. Samstundes veit eg at mildver og lepsetøyr høyrer førjolstida til. No vonar eg at dei kalde gradane tek tak, og ein meter med snø hadde vore fantastisk. Tenk på alt vi kan gjere av positive og sunne aktivitetar i bakkar og løyper. No lagar skitrekka snø. Tru kva dei gamle ville sagt viss dei hadde sett dette? Dei hadde nok og stussa viss vi forklarte at produsjonssnøen toler mykje regn. No blir det laga snø kvart døgn temperaturen er låg nok. Tenkte at eit bilete med produksjonssnø skulle få plass i mi jolehelsing.

Politikk

I skrivande stund har nett kommunestyret gjort unna budsjettmøtet. Eit breitt fleirtal gjekk for å auke ramma i rådmannen sitt framlegg med kr 1.495.000. Vi kjem attende til politikken og budsjettvedtaket i 2017. No legg vi politiske diskusjonar og prioriteringar til sides. Uansett ståstad blir 2017 eit svært spanande år. Kjempestore energisaker skal tas ned, og avgjerda her vil bli merkbar for Åseral i åra som kjem. Komande år vil og Åseral ta del i kampen for at kraftkommunane skal få sin rette del av den verdiskapinga som er knyta til produksjonen av elektrisk energi. Det betyr og at finansministeren skal bli utfordra i høve til dei faktorane som er avgjerande for eigedomsskatten. Her må vi jobbe på tvers av alle parti.

Året 2016

Eg gler meg over at vi har fått til noko i sentrum. Åseral Næringshus og Oppas hus betyr meir liv og fleire som har sin aktivitet og sitt daglege arbeid i Austrud. Eg gler meg over at tunellsvingane blir retta ut, og eg gler meg over ein betre veg til Austegard og Bortelid. Mykje går framover, og noko av det viktigaste er at fleire unge vel å busetje seg i Åseral. Det er dette vi ynskjer også for framtida. Vi har mogelegheiter og skal saman dra lasset. Då er samhald og samhandling viktig, både i det politiske og i bygda vår.

God jol og godt nytt år!

Mitt motto er stadig; tenk positivt! I jola legg eg til at vi skal tenkje på borna først. Ta godt vare på kvarandre, så skal vi saman løfte Åseral positivt i 2017. Eg takkar for alt i 2016 og ynskjer alle i hus og hytter ei velsigna jol og eit framgangsrikt nytt år!

Takksam helsing frå
Oddmund