Tannhelseteneste

Publisert . Sist endret . Posted in Tannhelseteneste

Beskrivelse

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlege tannhelsetenesten og tilbyr gratis behandling til prioriterte grupper. I tillegg får 19- og 20-åringer tilbud om behandling til 25 % av offentlege takster. Eldre over 75 år får dekket deler av utgiftene til tannhelsekontroller.

Tannhelsetjenesten kan nåes på telefon 38280361

Målgruppe

Den offentlege tannhelsetenesten skal gjei eit regelmessig og oppsøkjande tilbud til desse prioriterte gruppene:

  • Barn og ungdom fra fødsel til og med det året dei fyller 18 år
  • Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
  • Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og brukar som mottar heimesjukepleie i eit tidsrom over ein månad.
  • Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret 

I tillegg har rusmiddelavhengige/-misbrukere under kommunal rusomsorg rett til gratis tannbehandling.

Eldre over 75 år får stønad på inntil 800 kroner annakvart år.

Pris for tenesten

For dei tre første gruppene er tjenesten gratis (Heimehjelp og bistand i forbindelse med medikamenter gjer ikkje denne rettigheten). Kommunen kan gi støtte til tannbehandling (etter pasient- og brukerrettighetsloven) for de som ikke kan sørge for sitt livsopphold. Nav Trygd har eigne regler om støtte til tannbehandling ved sjukdom.

Lover

Lov om folketrygd (folketrygdloven) § 5-6 Tannlegehjelp
Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 1-3 Definisjoner
Lov om tannhelsetjenesten (tannhelsetjenesteloven)

Forskrifter

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom

Forskrift om vederlag for tannhelsetjenester i den offentlige tannhelsetjenesten

Tannhelsetilbud til rusmisbrukere (rundskriv)

___

Veiledning - korleis få utført eller motta tenesten

Faller du inn under ei av dei prioriterte gruppene, trenger du ikke søkje om tenesten. Fylkeskommunen skal være oppsøkende. Gje melding hvis du eller borna dine ikke blir fulgt opp.

Ta kontakt med kommunen for støtte til tannbehandling etter pasient- og brukerrettighetsloven. Ta kontakt med Nav Trygd for støtte til tannbehandling i forbindelse med sjukdom.

Klagemulighet

Hvis du meiner du ikkje får nødvendig hjelp, eller er misfornøyd med utførelsen av tenesten, kan du sende ein klage til det organet som fylkeskommunen bestemmer. Går avgjørelsen deg imot eller avvises klagen, kan du klage til Fylkesmannen.