nonlenfrdeites

Psykisk helsearbeid

Publisert . Sist endret . Posted in Psykisk helsearbeid

Tenesta gir tilbod om hjelp og oppfølgingdersom du har ei moderat til alvorleg psykisk liding og/eller eit rusproblem. Formålet med tenesta er å fremje sjølvstende og evne til å meistra eigne liv, med utgangspunkt i brukaren sine ressursar, ønskjer og mål.

Psykisk helsearbeid gir individuell hjelp ut ifrå behov, som kjem frå i søknad og vurderings/kartleggingssamtale. Det blir lagt vekt på kor alvorleg den psykiske lidinga er, samt graden av eigenomsorg og sosial isolasjon.

Det kan formidlast hjelp til spesialisthelseteneste.

Kontaktpersonar

Arbeider på Helsehuset måndag – fredag 08.00 – 15.30:

Psykiatrisk sjukepleiar Grete Bortelid tlf 90 50 13 35

Vernepleiar Siv J. Sveindal tlf 47 45 82 17

Sjukepleiar Laila Ljosland tlf 48 02 98 47

Portal for psykisk helse