nonlenfrdeites

Praktisk bistand i heimen

Publisert . Sist endret . Posted in Praktisk bistand i heimen

Beskrivelse

Du kan søke om heimehjelp hvis du treng praktisk hjelp til rengjøring. Det er kommunen som i samarbeid med deg bestemmer kva slags tenester som skal gis. Målet er at du skal være i stand til å bu heime. Praktisk bistand kan også innebefatta ambulerande vaktmester. Han kan hjelpa deg med enkle oppdrag som klypping av plen, måking /strøiing av trapp- gangvei. Treng du hjelp til oppmåking av innkjørsel må du sørge for privat brøyting.

Kriterier/vilkår

Du har krav på bistand hvis du ikkje kan dra omsorg for deg sjølv, eller er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Du har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller av andre årsaker. 

Søker må være bosatt i kommunen.

Pris for tjenesten

Det er husstandens samlede inntekt som legges til grunn. Åseral kommune fylgjer statlege forskrifter når det blir reikna ut time/ månadspris for tenesta.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
IPLOS informasjonsbrosjyre
Egenandeler - oversikt fra Helse- og omsorgsdepartementet
Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen

Lover

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

Forskrifter

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

Retningslinjer for tildeling av praktisk bistand og opplæring

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søkje om hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg om du har behov for det. Hvis en annen søkjer på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Helsedirektoratet har gitt pålegg om å registrere alle søkere og mottakere av kommunale helse- og sosialtjenester i et nasjonalt register, kalt IPLOS. Det innebærer blant annet en funksjonsvurdering som en del av grunnlaget for eventuelle vedtak. Søker har rett til innsyn i alle sakens dokumenter etter Forvaltningslovens § 18, første ledd. Se vedlegg, brosjyre.

Skjema

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til

Åseral Kommune
avdeling for Pleie, rehabilitering og omsorg
Gardsvegen 68
4540 ÅSERAL

Eller på e-post:

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningane som er nødvendige for å avgjere saken. Normalt vil me koma på hjemmebesøk. Deretter fattes det eit vedtak. Vanligvis får du ein begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid ein begrunnelse hvis det kan tenkas at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikkje følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innan klagefristen for vedtaket løper ut.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som muleg. Hvis saken ikkje kan avgjeres innan éin månad, skal du ha skriftlig beskjed om årsaka til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ei frist på tre veker frå du mottok det. Forklar kva du er misfornøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endras. Hvis du treng veiledning, kan du henvenda deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktavdeling

Avdeling: Pleie, rehabilitering og omsorg
Epost:
Postadresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Bordalsbakken 10, 4540 Åseral