nonlenfrdeites

Korttidsopphald

Publisert . Sist endret . Posted in Korttidsopphald

Føremål

Sikre heildøgns helsehjelp til brukarar som har eit tidsavgrensa behov for medisinsk behandling, rehabilitering og/ eller sjukepleie.

Lovgrunnlag
Lov om helse- og omsorgstenester § 3-2, pkt. 6c.

Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2-1.

Lov om helsepersonell

Forskrift for sjukeheim og buform for heldøgns omsorg og pleie

Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstenestene 

Forskrift om en verdig eldreomsorg (Verdighetsgarantien)

Målgruppe

Personer med:

 • Tidsavgrensa behov for medisinsk behandling/oppfølging, rehabilitering og/eller sjukepleie.
 • Behov for hjelp og rettleiing til ernæring/kartlegging av ernæringsstatus
 • Behov for lindrande behandling, pleie og omsorg ved livets slutt
 • Behov for tilpassing av hjelpemiddel og opplæring i bruk av desse
 • Behov for kartlegging av fysisk og psykisk funksjonsevne

Kvalitetsmål

Korttidsopphald i sjukeheim skal vera målretta og individuelt tilpassa brukar sitt behov for opptrening, behandling, kartlegging og planlegging av vidare tenestebehov.

Gjennom dette skal brukar:

 • Oppleva tryggleik og velvære
 • Oppleva medverknad i behandlinga
 • Få hjelp til naudsynt og målretta trening
 • Få hjelp til å ivareta eigenomsorg
 • Få lindrande behandling og ei verdig avslutning på livet

Pårørande skal etter samtykke frå brukar få informasjon og bli tekne med i avgjerder og planar for brukar.

Tenestform

 • Korttidsopphald er tidsavgrensa, men kan forlengjast etter behov og/eller på bakgrunn av ny søknad.
 • Korttidsopphald blir primært tildelt ved Åseralsheimen.

Tenestetilbod

 • Korttidsopphald skal medverka til at brukaren får naudsynt behandling, trening og pleie i ein tidsavgrensa periode.
 • Korttidsopphald skal vera målretta og individuelt tilpassa.
 • Korttidsopphald skal nyttast til kartlegging og avklaring av vidare hjelpe-/tenestebehov etter avslutta opphald dersom det ikkje er snakk om avslutning av livet.
 • Tilbodet er for brukarar over 16 år.
 • Dersom brukar sine behov aukar, skal langtidsplass vurderast. Langtidsplass blir tildelt ved Åseralsheimen.

Tenesteomfang

 • Heildøgns tilbod.
 • Sikra medisinsk behandling, sjukepleie, kartlegging og trening/rehabilitering.
 • Alle brukarar har sin eigen primærkontakt.

Eige ansvar

 • Ved korttidsopphald i sjukeheim har brukaren sjølv ansvar for:
  • Personlege eigedelar/pengar han/ho har med seg
  • Innkjøp av hygieneartiklar

  Pris

  • «Kommunen nyttar maksimum satsar fastsett av sentrale styresmakter i forskrift av 16.12.2011 nr. 1349». Betalingssatsane for omsorgstenestene vert regulert årleg og ligg på kommunen si nettside under «Helse og Omsorg».
  • Prisen inkluderer måltider, medisinar, medisinsk og sjukepleiefagleg oppfylging samt tverrfagleg vurdering og oppfylging.
  • Transport til og frå er ikkje inkludert.
  • Heller ikkje transport til undersøkingar, til døme på SSK, dersom desse er avtalt før korttidsopphaldet tek til.

  Søknad

  • Brukar kan søkja om korttidsopphald i sjukeheim ved å kontakta tenesteområde omsorg ved hjelp av telefon eller eigenhendig søknad.
  • Søknadsskjema finn ein enten på Åseral kommune si heimeside, www.aseral.kommune.no, under «søknad om omsorgstenestar eller ved å kontakte Servicekontoret på tlf.:38 28 58 00. Ein kan og senda søknadsskjema til ..
  • Søknad sendas til:
  • Åseral kommune, Pleie, rehabilitering og omsorg, Gardsvegen 68, 4540 ÅSERAL.
  • Ein kan og levera søknad ved Servicekontoret på Åseral Rådhus.

  Klage

  • Vedtaket kan etter Lov om pasient- og brukerrettigheter § 7-2 påklagast til Fylkesmannen i Vest- Agder  innan 4 – fire – veker etter at vedtaket er motteke.
  • Ei eventuell klage skal sendast til:

  Åseral kommune, Pleie, rehabilitering og omsorg, Gardsvegen 68, 4540 ÅSERAL.

  • I klagen skal du skriva kva du ønskjer å endra i vedtaket, og grunngi dette. Du kan få rettleiing av den som har behandla saka i samband med klagen.
  • Klagen vert fyrst vurdert av tenesteeininga i omsorg som har fatta vedtaket. Dette for å vurdere om det er grunn til å endre på vedtaket. Dersom vedtaket vert oppretthalde, vert saka sendt til Fylkesmannen

  Søkjar har som hovudregel rett til innsyn i dokumenta i saka, jf. Forvaltningslova § 18.