nonlenfrdeites

Helsestasjon

Publisert . Sist endret . Posted in Helsestasjon

Helsestasjon og skulehelseteneste er eit lågterskeltilbod til alle born og unge og deira føresette. Tilbodet omfattar svangerskapsomsorg, helsestasjon 0-5 år og skulehelseteneste 6-20 år. Tilbodet er gratis.

Helsestasjonen

Har som formål å:
- fremja fysisk og psykisk helse
- fremja sosiale og miljømessige høve
- forebyggja sjukdommar og skade

Helsestasjonen i Åseral gjev tilbod om:
- svangerskapskontrollar
- heimebesøk
- helseundersøking, rettleiing og rådgjeving om barn si utvikling
- støtte og rettleiing i foreldrerolla
- barselgrupper
- vaksiner støtte og hjelp til barn/familiar med spesielle behov
- tverrfagleg samarbeid

Ved helsestasjonen arbeider jordmor, helsesøster, fysioterapeut og lege.

Kontaktperson helsestasjon: Hildegunn Sangesland 975 30 758 / 38 28 59 06

Vaksineprogram for barn 0-5 år

Skulehelsetenesta i Åseral

Har som formål å:
- fremja fysisk og psykisk helse
- fremja sosiale og miljømessige høve
- forebyggja sjukdommar og skade

Skulehelsetenesta gjev tilbod om:
- helseundersøking, helseopplysing og rettleiing individuelt og i grupper eller klassevis
- støtte og hjelp til barn/familiar med spesielle behov
- tverrfagleg samarbeid

Helsesøster har kontor på skulen der ho har ei open dør, for behov som melder seg. Helsesøster deltek i ulike samarbeidsfora ved skulen.

Plan for skulehelsetenesta 2017-2019

Kontaktperson skulehelseteneste: Kristine Tøsse tlf: 94 16 59 45 / 38 28 59 06