nonlenfrdeites

Heimesjukepleie

Publisert . Sist endret . Posted in Heimesjukepleie

Beskrivelse

Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. Slik reduseres behovet for sykehjemsplass. Tjenesten kan for eksempel omfatte sårbehandling, personlig stell og medikamenthåndtering. 

Kriterier/vilkår

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tenesten.

Er du ikkje busett i kommunen, men ynskjer å søkje om heimesjukepleie mens du oppheld deg her, er me nødt til å ha søknaden om heimesjukepleie innan ein månad før besøket. Dette gjeld spesielt hvis du har omfattande hjelpebehov , og mottar hjelp i heimekommunen din. Det er kommunen du oppheld deg i som behandlar søknaden din, og vurderer hjelpebehovet, og dette er ikkje nødvendigvis det same tilbodet som du mottar i bustadskommunen din.

Hjemmesykepleie ytes til personer som har nødvendig behov for medisinsk behandling og/eller pleie og omsorg.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
IPLOS informasjonsbrosjyre
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen

Partnere

Psykisk helsetjeneste, fastlege, fysioterapi, helsestasjon, NAV, Åseral  frivilligtral, NAV hjelpemiddelsentralen, syn/hørselskontakt, vaktmester, øvrige  kontorer og etater ved behov.

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 og 3-2.

Lover

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-1 - Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) kapittel 7 (klage)

Forskrifter

Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave ... (rundskriv)

Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

Retningslinjer for tildeling av hjemmesykepleie

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmesykepleie, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Helsedirektoratet har gitt pålegg om å registrere alle søkere og mottakere av kommunale helse- og sosialtjenester i et nasjonalt register, kalt IPLOS. Det innebærer blant annet en funksjonsvurdering som en del av grunnlaget for eventuelle vedtak. Søker har rett til innsyn i alle sakens dokumenter etter Forvaltningslovens § 18, første ledd. Se vedlegg, brosjyre.

Skjema

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknaden sendes til

Åseral Kommune
v/avdeling for Pleie, rehabilitering og omsorg
Gardsvegen 68
4540 ÅSERAL

Eller på e-post:

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningane som er nødvendige for å avgjere saken. Normalt vil me koma på hjemmebesøk. Deretter fattes det eit vedtak. Vanligvis får du ein begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid ein begrunnelse hvis det kan tenkas at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikkje følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innan klagefristen for vedtaket løper ut.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som muleg. Hvis saken ikkje kan avgjeres innan éin månad, skal du ha skriftlig beskjed om årsaka til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ei frist på tre veker frå du mottok det. Forklar kva du er misfornøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endras. Hvis du treng veiledning, kan du henvenda deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Avdeling: Pleie, rehabilitering og omsorg
Epost:
Postadresse: Gardsvegen 68, 4540 Åseral
Besøksadresse: Bordalsbakken 10, 4540 Åseral