nonlenfrdeites

Brukarstyrt personlig assistent

Publisert . Sist endret . Posted in Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse er ein måte å organisera praktisk bistand på. Målet er at du skal få eit aktivt og mest muleg uavhengig liv til tross for funksjonsnedsettelsen.

Brukerassistert personlig assistanse tilbys til deg som er under 67 år og er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å klare dagliglivets gjøremål. Du vil sjølv være arbeidsleiar for din personlig assistent (ein eller flere) og avgjer sjølv når og med kva assistenten skal bistå deg.

Brukerassistert personlig assistanse i form av praktisk bistand tilbys som avlastningstiltak for deg med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Målgruppe

  • Personer under 67 år med nedsatt funksjonsevne og eit samansatt og omfattande behov for tenester. Personen må sjølv (ev. med noko hjelp) kunne vere arbeidsleiar for assistenten(e).
  • Familier med heimebuande barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Vilkår

Behovet for brukerstyrt personlig assistanse må være langvarig og stort. Med "langvarig og stort behov" meines at du trenger assistanse i minst to år fremover og med minst 32 timer per uke.

Er behovet ditt mellom 25 og 32 timer per uke, har du og rett til å få brukerstyrt personlig assistanse med mindre kommunen kan dokumentere at slik organisering vil medføre vesentlig auka kostnad for kommunen.

Har du behov for at mer enn én person til stede, eller tjenester på natten, kan du bare få brukerstyrt personlig assistanse dersom du har kontinuerlig behov for slike tjenester.

Pris

Tjenesten er gratis.

Veiledning

Kommunen kan hjelpe deg med å søke om brukerstyrt personlig assistanse, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetslova. Fristen er fire veker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sendes saken til Fylkesmannen.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2(Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester), se nr. 6, bokstav b

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8(Brukerstyrt personlig assistanse)

Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1d(Rett til brukerstyrt personlig assistanse)

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)